Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The concept of building a tunnel under the railway embankment in Otwock

Aleksander Esner

Abstract

The subject of this diploma thesis is to present and discuss methods of construction developed for shallow tunnels and to select one of those techniques for the construction of a tunnel situated under the Railway No. 7 in Otwock. The source of data considered in the study involves the construction project and other documents prepared due to the planned modernization of the railway. In the first chapter general characteristics of the investment were described, including its location, reasons and purposes of the reconstruction, soil and groundwater conditions and technical specifications of the designed road tunnel/railway viaduct. In the second chapter, methods developed for the construction of shallow tunnels like use of Larssen sheet piling, slurry walls and lightening structures and technologies such as incremental launching, pipe roofing and hydraulic pressing were presented. Due to the short closure time of the railway caused by the construction works, “Milan method” with the use of slurry walls was selected for further analysis. In GEO5, a computer program, which uses finite element method to perform calculations, subsequent stages of the construction were modeled and two distinctive sections of the slurry wall were designed. One of which operates as a wall of the construction and the other is a retaining structure located at the ramp leading to the entrance of the tunnel. Results presented in the third chapter close the study and show no issues regarding the bearing capacity of the designed sections. In the last part of the thesis a list of references including project documentation, literature, scientific researches and standards used in creating this diploma are indicated.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksander Esner (FCE) Aleksander Esner,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Koncepcja budowy tunelu pod nasypem kolejowym w Otwocku
Supervisor
Monika Mitew-Czajewska (FCE/IRB) Monika Mitew-Czajewska,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
54
Internal identifier
DIL-5235
Reviewers
Anna Ewa Siemińska-Lewandowska (FCE/IRB) Anna Ewa Siemińska-Lewandowska,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Monika Mitew-Czajewska (FCE/IRB) Monika Mitew-Czajewska,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
tunel płytki, tunel komunikacyjny, wiadukt kolejowy, głębokie wykopy, ściana szczelinowa, metoda stropowa
Keywords in English
shallow tunnel, traffic tunnel, railway viaduct, deep excavations, slurry wall, Milan method
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej inżynierskiej jest omówienie metod budowy płytkich tuneli komunikacyjnych, w szczególności w nasypach kolejowych oraz wybranie jednej z przedstawionych technologii do wykonania tunelu drogowego pod Linią kolejową nr 7 w Otwocku. Źródło danych uwzględnionych w ocenie wykonalności stanowi projekt budowlany i inne opracowania branżowe sporządzone w ramach planowanej modernizacji linii. W pierwszym rozdziale zamieszczona została charakterystyka inwestycji. Opisano jej lokalizację, przyczyny i cele przebudowy, warunki gruntowo-wodne oraz dane techniczne projektowanego skrzyżowania bezkolizyjnego w postaci tunelu drogowego/wiaduktu kolejowego. W rozdziale drugim omówiono metody budowy płytkich tuneli uwzględniające stosowanie ścianek szczelnych, ścian szczelinowych, czy konstrukcji odciążających oraz technologie takie jak: nasuwanie podłużne, pipe-roofing i przeciskanie hydrauliczne. Ze względu na minimalizację czasu zamknięcia torów podczas prowadzenia robót budowlanych, do dalszej analizy wybrano metodę stropową. W programie GEO5, wykorzystującym metodę elementów skończonych, przeprowadzono obliczenia numeryczne dla kolejnych etapów robót realizowanych wskazaną technologią oraz zwymiarowano dwa charakterystyczne przekroje ścian szczelinowych – docelową ścianę pionową tunelu i konstrukcję oporową na dojeździe do obiektu. Rezultaty przedstawione w rozdziale trzecim, kończą opracowanie koncepcji, nie wykazując problemów wytrzymałościowych w badanych przekrojach. Na końcu pracy zamieszczono spis materiałów wykorzystanych do jej napisania. Są to części dokumentacji projektowej, pozycje literaturowe, artykuły naukowe i normy.
File
  • File: 1
    Praca_inż_-_Esner_Aleksander_-_276519.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29871

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3d9c5c3ebcb842ce8ec429adea239526/
URN
urn:pw-repo:WUT3d9c5c3ebcb842ce8ec429adea239526

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page