Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Realisation of undertakings of the crisis management by the primates organs of public administration on the territory of the Republic of Poland

Katarzyna Dębała

Abstract

Realisation of undertakings of the crisis management by the primates organs of public administration on the territory of the Republic of Poland. The aim of the study was to analyse selected tasks undertaken on the national level through selected organs of public administration in the crisis management. At the beginning was presented the essence of crisis management. Notions of the crisis and the crisis situation were clarified. Crisis management was defined but also the principles on which it is based were indicated. Then, stages of crisis management and actions which are taking place in the course of lasting every of them were presented. Also, every legal documents on the base of which a crisis management is functioning, were specified. In the next chapter the primates organs of public, the most important for the management of crisis were shown. Detailed lineups of each of them were presented, how they are appointed, by whom and also who is managing them. Their role which they have in the state for the crisis management was indicated. The extent of their functions was brought closer. Afterwards, planning documents which are forming the basis for carrying out the tasks undertaken under the crisis management and the critical infrastructure were discussed. The essence of each of them, who is creating them and why was described. A scope which they are including was indicated and whether they are completely available to every citizen. At the end, selected actions undertaken in the sphere of the crisis management were presented. Consecutively in subsections an organization of the system of threats monitoring and principles of informing the population about its occurrence were presented. Forms of the rescue were determined, as well as indicated how it looks and also what recreating of critical infrastructure relies on.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Katarzyna Dębała (FASS) Katarzyna Dębała,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Realizacja przedsięwzięć zarządzania kryzysowego przez naczelne organy administracji publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
Supervisor
Bolesław Kowalczyk (FASS) Bolesław Kowalczyk,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marian Kowalewski (FASS/DASMA) Marian Kowalewski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Bolesław Kowalczyk (FASS) Bolesław Kowalczyk,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
administracja publiczna, kryzys, sytuacja kryzysowa, zarządzanie kryzysowe, infrastruktura krytyczna
Keywords in English
public administration, crisis, crisis situation, crisis management, critical infrastructure
Abstract in Polish
Realizacja przedsięwzięć zarządzania kryzysowego przez naczelne organy administracji publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Celem pracy było dokonanie analizy wybranych zadań podejmowanych na szczeblu krajowym poprzez wybrane organy administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego. Na wstępie przedstawiono istotę zarządzania kryzysowego. Wyjaśniono pojęcia kryzysu oraz sytuacji kryzysowej. Zdefiniowano zarządzanie kryzysowe, a także wskazano zasady, na których się opiera. Przedstawiono fazy zarządzania kryzysowego oraz czynności jakie mają miejsce w trakcie trwania każdej z nich. Wyszczególniono również wszystkie akty prawne na podstawie, których funkcjonuje zarządzanie kryzysowe. W kolejnym rozdziale opisano naczelne organy administracji publicznej, najistotniejsze dla zarządzania kryzysowego. Zaprezentowano szczegółowe składy każdego z nich, jak są powoływane, przez kogo oraz kto nimi zarządza. Wskazano jaką rolę odgrywają w państwie dla zarządzania kryzysowego. Przybliżono też zakres ich zadań. Następnie omówiono dokumenty planistyczne, które stanowią podstawę realizacji zadań podejmowanych w ramach zarządzania kryzysowego oraz infrastruktury krytycznej. Opisano istotę każdego z nich, kto je tworzy i dlaczego. Wskazano zakres jaki obejmują i czy całkowicie są dostępne dla każdego obywatela. W ostatnim rozdziale zaprezentowano wybrane działania podejmowane w sferze zarządzania kryzysowego. Kolejno w podrozdziałach zaprezentowane zostały organizacja systemu monitorowania zagrożeń oraz zasady informowania ludności o ich wystąpieniu. Określono formy ratownictwa, a także wskazano jak wygląda i na czym polega odtwarzanie infrastruktury krytycznej.
File
  • File: 1
    Katarzyna_Dębała_-_Praca_dyplomowa_licencjacka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34559

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3d7209a6796942e6bad5507bc274853a/
URN
urn:pw-repo:WUT3d7209a6796942e6bad5507bc274853a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page