Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of underfloor heating in single-family building

Urszula Elżbieta Maciejewska

Abstract

The aim of this thesis is to make a project of underfloor heating systems for single-family building. The theoretical introduction discusses low-temperature underfloor heating and gas condensing boilers, which were used in this project. Subsequently, there is a technical description that contains information on proposed solutions for the designed central heating system. In addition, the project also includes attachments such as outcome calculations, catalog cards of selected devices and drawings. The design part of the work, at the initial stage, consisted of introduction of architectural data of the building to the Audytor OZC software. In this program, the heat transfer coefficients for building partitions, thermal load of individual rooms and the whole building were calculated. The calculations were made in accordance with current standards and technical requirements. Then, the obtained data was entered into the Audytor SET software The heat source was selected for the project, heaters, pipe diameters and fittings were selected with the help of the software. According to the obtained results, the selection of expansion vessel and circulating pump was checked.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Urszula Elżbieta Maciejewska (FEE) Urszula Elżbieta Maciejewska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt instalacji centralnego ogrzewania podłogowego w budynku jednorodzinnym
Supervisor
Olgierd Niemyjski (FEE/DHV) Olgierd Niemyjski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Grzegorz Narowski (FEE/DHV) Piotr Grzegorz Narowski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Olgierd Niemyjski (FEE/DHV) Olgierd Niemyjski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie niskotemperaturowe, gazowy kocioł kondensacyjny
Keywords in English
underfloor heating, low temperature heating, gas condensing boiler
Abstract in Polish
Celem przedstawionej pracy inżynierskiej był projekt instalacji centralnego ogrzewania podłogowego w budynku jednorodzinnym. We wstępie teoretycznym omówiono ogrzewanie niskotemperaturowe podłogowe oraz gazowe kotły kondensacyjne, które wykorzystano w niniejszym projekcie. Następnie umieszczono opis techniczny, który zawiera informacje na temat proponowanych rozwiązań zaprojektowanej instalacji centralnego ogrzewania. Ponadto w skład projektu wchodzą także załączniki będące wynikami obliczeń instalacji i kartami katalogowymi dobranych urządzeń oraz rysunki. Na część projektową pracy, w początkowym etapie składało się wprowadzenie danych architektonicznych modelu budynku do oprogramowania Audytor OZC. W powyższym programie, obliczono współczynniki przenikania ciepła dla przegród budowlanych, obciążenie cieplne poszczególnych pomieszczeń oraz całego budynku. Obliczenia wykonano zgodnie z aktualnymi normami i wymaganiami technicznymi. Następnie wprowadzono uzyskane dane do programu Audytor SET. Dobrano źródło ciepła dla projektu, za pomocą oprogramowania dobrano grzejniki, średnice przewodów oraz armaturę wraz z nastawami. Zgodnie z uzyskanymi wynikami, sprawdzono dobór naczynia wzbiorczego i pompy obiegowej.
File
  • File: 1
    Urszula_Maciejewska_-_Praca_Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32861

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3d4632a35f7a4fd78ac2d040a4429f46/
URN
urn:pw-repo:WUT3d4632a35f7a4fd78ac2d040a4429f46

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page