Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Comparison of power production of solar panels relative to their orientation

Mateusz Biernat

Abstract

The purpose of this project was to build a physical model of photovoltaic solar power plant and to identify the most efficient way of generating electricity using two degrees of freedom of positioning the panel. The first part of the paper presents a theoretical introduction, in which the analysis of sources takes place and the features of solar power plants are described. Then, the properties of photovoltaic systems and methods for improving the power consumption in these systems are characterized. The next part shows how the model was built. The mechanical and electronic components present in the system are described and the method of their physical placement and connections occurring between the elements is presented. The third part describes the code programmed into the STM32 microcontroller, which controls the whole system. The scheme of operations performed by the system is described, implementation of the most important functions is discussed, as well as the use of input and output files used for operations and data storage. In the last part the collected data is presented in the form of graphs. Data is compared and analyzed to determine the most efficient way to generate energy.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Biernat (FEIT/AK) Mateusz Biernat,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Porównanie poboru mocy paneli słonecznych względem ich orientacji
Supervisor
Paweł Domański (FEIT/AK) Paweł Domański,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)
Study subject / specialization
, Automatyka i Robotyka (Automation and Robotics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Paweł Domański (FEIT/AK) Paweł Domański,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Jerzy Gustowski (FEIT/AK) Jerzy Gustowski,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Panel słoneczny, śledzenie słońca, mikrokontroler
Keywords in English
Solar panel, solar tracking, microcontroller
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było zbudowanie fizycznego modelu fotowoltaicznej elektrowni słonecznej oraz przy jej pomocy określenie najbardziej wydajnego sposobu wytwarzania energii elektrycznej wykorzystując dwa stopnie swobody pozycjonowania panelu. W pierwszej części pracy przedstawiony jest wstęp teoretyczny, w którym następuje analiza źródeł i opisane są cechy elektrowni słonecznych. Następnie scharakteryzowane są właściwości systemów fotowoltaicznych oraz sposobów na usprawnienie poboru prądu w tych systemach. W kolejnej części pokazano jak zbudowano model będący przedmiotem pracy. Dokładnie opisane są występujące w systemie komponenty mechaniczne oraz elektroniczne i przedstawiony jest sposób ich fizycznego umiejscowienia i połączeń występujących między elementami. Trzecia część pracy opisuje kod zaprogramowany na mikrokontrolerze STM32, sterujący całym systemem. Opisany został schemat operacji wykonywanych w systemie, omówiona jest implementacja najważniejszych funkcji oraz zastosowanie plików wejściowych i wyjściowych na których wykonywane są operacje i zapisywane są dane. W ostatniej części pracy następuje przedstawienie zebranych danych w formie wykresów. Dane są porównywane i analizowane pod kątem określenia najbardziej wydajnego sposobu wytwarzania energii.
File
  • File: 1
    Mateusz_Biernat_1112859_PI.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31881

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3cce6973cd764e27abbfe5b2c22163e4/
URN
urn:pw-repo:WUT3cce6973cd764e27abbfe5b2c22163e4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page