Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Resumption of proceedings as an exception to the general principle of the durability of the final administrative decisions

Karolina Aneta Nowakowska

Abstract

The goal of this BA thesis was to discuss the principle of the durability of a final administrative decision, the presentation and analysis of the institution of administrative proceedings resumption as an exception to this principle, its effectiveness and usefulness assessment in the administrative procedure in this context. The BA thesis has been divided into three chapters. Firstly, it discusses the issues of the general principles of the Code of Administrative Proceedings and the rules of durability of the final decisions in opinion of legal doctrine and jurisprudence. The next chapter has been devoted to ordinary and extraordinary control measures of decision in administrative proceedings. The last chapter contains a detailed discussion of the institution of administrative proceedings resumption, including the presentation of the various stages of its development in the Polish administrative proceedings, discussion of circumstances, proceedings and conclusive decisions. At the end of deliberations, the institution of administrative proceedings resumption has been summarized as an exception to the principle of the durability of final administrative decisions and its effectiveness and usefulness in Polish administrative procedure have been evaluated.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Karolina Aneta Nowakowska (FASS) Karolina Aneta Nowakowska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Wznowienie postępowania jako wyjątek od ogólnej zasady trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych
Supervisor
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-10-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Cezary Woźniak (FASS/DALPP) Cezary Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
postępowanie administracyjne, ogólna zasada trwałości decyzji ostatecznych, wznowienie postępowania administracyjnego
Keywords in English
administrative proceedings, the general principle of the durability of final decisions, the resumption of administrative proceedings
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy licencjackiej było omówienie zasady trwałości ostatecznej decyzji administracyjnej oraz przedstawienie i analiza instytucji wznowienia postępowania administracyjnego jako wyjątku od tej zasady, ocena jego skuteczności oraz pożyteczności w procedurze administracyjnej w takim kontekście. Pracę podzielono na trzy rozdziały. W pierwszej kolejności omówiono problematykę zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego oraz zasady trwałości decyzji ostatecznych w świetle poglądów doktryny prawniczej i orzecznictwa. Następny rozdział poświęcono zwyczajnym i nadzwyczajnym środkom kontroli decyzji w postępowaniu administracyjnym. Ostatni rozdział zawiera szczegółowe rozważania na temat instytucji wznowienia postępowania administracyjnego, w tym przedstawienie poszczególnych etapów jej rozwoju w polskim postępowaniu administracyjnym, omówienie przesłanek, postępowania w sprawie i decyzji rozstrzygających. Na zakończenie rozważań, dokonano podsumowania instytucji wznowienia postępowania jako wyjątku od zasady trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych, oceny jego skuteczności i pożyteczności w polskiej procedurze administracyjnej.
File
  • File: 1
    Karolina Nowakowska - Wznowienie postępowania jako wyjątek od ogólnej zasady trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13076

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3cc329abebbe45b18dd1baaa0414d4b9/
URN
urn:pw-repo:WUT3cc329abebbe45b18dd1baaa0414d4b9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page