Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Ombudsman for Children

Ewelina Karpińska

Abstract

The goal of this BA thesis was to present the institution of the Ombudsman for Children which was established under the Act of 6 January 2000 on the Ombudsman for Children and deals with the protection of children's rights. The thesis has been divided into 4 chapters. First, the genesis, the subject and the current legal status of children's rights were discussed. The next chapter was devoted to the genesis of the children's rights protection institutions, including the formation of the institution of the first Ombudsman for Children in the world and the stages of establishing the Ombudsman for Children in Poland, as well as the legal basis for this office. Chapter 3 deals with the political position and the foundations of the organization and structure of the Ombudsman's office. Competencies of the Ombudsman for Children were also presented in this chapter. The last chapter was devoted to the analysis and evaluation of the activities of the Ombudsman for Children between the years 2013-2015, including the scope of the Ombudsman's tasks and the various forms of the Ombudsman's activities which ensure compliance with children's rights in Poland, i.e. issues related to the protection of life and health, family upbringing, decent social conditions, education and protection against violence, cruelty, exploitation, demoralization, neglect and other ill-treatment on the basis of selected examples. Ombudsman's cooperation with the authorities, NGOs and other bodies, as well as the most interesting campaigns organized by the Ombudsman were also discussed. To conclude, the activities for the protection of children over the last 3 years of the Ombudsman's work were summed up and the Ombudsman's activities and effectiveness were assessed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Ewelina Karpińska (FASS) Ewelina Karpińska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Rzecznik Praw Dziecka
Supervisor
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Monika Zakrzewska (FASS/DALPP) Monika Zakrzewska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
dziecko, Rzecznik Praw Dziecka, prawa dziecka, ochrona praw dziecka
Keywords in English
child, Ombudsman for Children, children’s rights, the protection of children’s rights
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było ukazanie instytucji RPD, który, powołany ustawą z dnia 6 stycznia 2000 r. o RPD, zajmuje się ochroną praw dzieci. Pracę podzielono na 4 rozdziały. W pierwszej kolejności omówiono genezę, zagadnienie i aktualny stan prawny praw dziecka. Kolejny rozdział poświęcono na genezę instytucji ochrony praw dziecka, w tym kształtowanie się instytucji pierwszego Ombudsmana ds. Dzieci na świecie i etapy ustanawiania Rzecznika Praw Dziecka w Polsce, a także podstawę prawną urzędu. Rozdział 3 traktuje o pozycji ustrojowej oraz podstawach organizacji i struktury urzędu Rzecznika. W rozdziale tym przybliżono również kompetencje RPD. Ostatni rozdział poświęcono na analizę i ocenę działalności RPD w latach 2013-2015, w tym zakres zadań Rzecznika oraz różne formy jego działania zapewniające przestrzeganie praw dziecka w Polsce, tj. zagadnienia związane z ochroną życia i zdrowia, wychowania w rodzinie, godziwych warunków socjalnych, nauki oraz ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem, w oparciu o wybrane przykłady. Omówiono także współpracę Rzecznika z organami władzy, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz najciekawsze kampanie Rzecznika. Na zakończanie rozważań dokonano podsumowania działalności na rzecz ochrony dzieci na przestrzeni ostatnich 3 lat działalności RPD i oceny jego działań oraz skuteczności.
File
  • File: 1
    1038753.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13081

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3c48b0e36f9a4ecb9cedd2b55807810c/
URN
urn:pw-repo:WUT3c48b0e36f9a4ecb9cedd2b55807810c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page