Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The creating a computer program for mathematical modelling dispersion of pollutants in the air

Dominik Oskar Halota

Abstract

This thesis describes the theoretical basis for mathematical modelling of dispersion of pollutants in atmospheric air. For this purpose, the main mathematical models describing the process of pollutant spread have been presented. The engineering work consists of two parts. The first part focuses on the theoretical aspects of modelling the spread of dangerous substances in atmosphere. The main attention was devoted to mathematical models derived from analytical solutions. The review of mathematical models available in the literature has been carried out. In the second part of the engineering work, the focus was on the implementation of selected models for the computer program. The goal was to build a perspicuous computer program to simulate mass dispersion. For this purpose, object oriented programming in Matlab language was used. Selected mathematical models were used to write a computer program for mass dispersion simulation in the air. For this purpose, several mass dispersion models for the Matlab program have been implemented. Thanks to this, an object program has been created that is legible by people who are not related to the topic of mathematical analysis. The created program allows you to visualize the results of the concentration distribution of the user-selected substance. The area in which the simulation is performed is selected by the user himself. The simulation results concern the distribution of pollutants concentration in the user-defined space, and their usability depends on the requirements imposed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dominik Oskar Halota (FCPE) Dominik Oskar Halota,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Opracowanie programu komputerowego do symulacji dyspersji zanieczyszczeń w środowisku atmosferycznym
Supervisor
Michał Lewak (FCPE/DPKT) Michał Lewak,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
47
Internal identifier
DICHP-2857
Reviewers
Michał Lewak (FCPE/DPKT) Michał Lewak,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Artur Poświata (FCPE/DSP) Artur Poświata,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
dyspersja zanieczyszczeń, modelowanie matematyczne, programowanie zorientowane obiektowo
Keywords in English
dispersion of pollutants, mathematical modelling, object-oriented programming
Abstract in Polish
W niniejszej pracy opisano podstawy teoretyczne dotyczące modelowania matematycznego dyspersji zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. W tym celu przedstawiono główne modele matematyczne opisujące proces rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Praca inżynierska składa się z dwóch części. W pierwszej części skupiono się na teoretycznych aspektach modelowania rozprzestrzeniania się substancji niebezpiecznej w powietrzu. W tej części główną uwagę poświęcono modelom matematycznym wyprowadzonym przy pomocy rozwiązań analitycznych. Przeprowadzono przegląd modeli matematycznych dostępnych w literaturze. W drugiej części pracy inżynierskiej skupiono się na implementacji wybranych modeli do programu komputerowego. Postawiono sobie za cel zbudowanie przejrzystego programu komputerowego do symulacji dyspersji masy. W tym celu wykorzystano programowanie obiektowo zorientowane GUI w języku Matlab. Wybrane modele matematyczne posłużyły do napisania programu komputerowego do symulacji dyspersji masy w powietrzu. Zaimplementowano w języku Matlab szereg modeli matematycznych opisujących zjawisko dyspersji masy. Dzięki temu stworzono program obiektowy zorientowany, który jest czytelny i intuicyjny. Stworzony program pozwala na wizualizacji wyników rozkładu stężenia wybranej przez użytkownika substancji. Przy czym obszar, w którym dokonuje się symulacji wybiera sam użytkownik. Wyniki symulacji dotyczą rozkładu stężenia zanieczyszczeń w zdefiniowanej przez użytkownika przestrzeni, a ich użyteczność zależy od nałożonych wymagań.
File
  • File: 1
    Dominik_Halota_Praca_Dyplomowa_Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 17929

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3bf278e8aeb24a859c9089d7eceb125a/
URN
urn:pw-repo:WUT3bf278e8aeb24a859c9089d7eceb125a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page