Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Sizing of the process flow of cargo in Distribution Center of electronic industry

Mateusz Rytel

Abstract

The engineering work is showing sizing of the distribution center electronics industry. It aim is to answer the question, how many people and equipment needs company and how high it generates operating costs. The first chapter of the work is about spatial and functional mapping dimensioned object. It contains a block diagram of logistical system. In the second chapter it formulates logistics task of enterprises. Determined the flow of annual and daily on input and output to the system, and chosen other data to solve logistic tasks. The next chapter was formed process flow of cargo. There is chosen the technology of internal transport and presented the card of the process flow of cargo in the center with description. In the fourth chapter is dimensioned process flow of goods in view of time and operating costs. For this purpose counted effort of all the activities in the center, set schedule activities and counted the necessary number of people and equipment. At the end of the sizing in view of efficiency appointed organizational indicator. To calculate the annual operating costs determined hourly labor costs of people and equipment. In the fifth chapter is calculated and discussed cost indicators. Determined the cost of the transition units of the system, the cost measure of mechanization and automation and cost organizational indicator.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Rytel (FT) Mateusz Rytel,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Wymiarowanie procesu przepływu ładunków w Centrum Dystrybucyjnym branży elektronicznej
Supervisor
Janusz Fijałkowski (FT/TSEL) Janusz Fijałkowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-03-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Janusz Fijałkowski (FT/TSEL) Janusz Fijałkowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Michał Kłodawski (FT/TSEL) Michał Kłodawski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
centrum dystrybucyjne, wymiarowanie, pracochłonność, koszty operacyjne, harmonogram ,mierniki kosztowe
Keywords in English
distribution center, sizing, effort, operating costs, schedule, cost measures
Abstract in Polish
Praca inżynierska przedstawia proces wymiarowania centrum dystrybucyjnego branży elektronicznej. Jej celem jest odpowiedzenie na pytania, ile ludzi i urządzeń potrzebuje przedsiębiorstwo oraz jakie generuje ono koszty operacyjne. Pierwszy rozdział pracy prezentuje, odwzorowanie przestrzenne oraz funkcjonalne wymiarowanego obiektu. Zawiera on schemat blokowy model systemu logistycznego przedsiębiorstwa. W drugim rozdziale sformułowano zadanie logistyczne przedsiębiorstwa. Określono przepływ roczny i dobowy na wejściu i wyjściu do systemu, a także dobrano pozostałe dane do rozwiązania zadania logistycznego. W kolejnym rozdziale ukształtowano proces przepływu ładunków. Dobrano w nim technologię transportu wewnętrznego oraz zaprezentowano kartę procesu przepływu ładunków w centrum w raz z opisem. W rozdziale czwartym zwymiarowano proces przepływu ładunków ze względu na wydajność i koszty operacyjne. W tym celu policzono pracochłonności wszystkich czynności występujących w centrum, ustalono harmonogram realizacji tych czynności i policzono konieczną liczbę ludzi i urządzeń. Na końcu wymiarowania ze względu na wydajność, metodą graficzną, wyznaczono wskaźnik organizacyjny. Aby obliczyć roczne koszty operacyjne wyznaczono godzinowe koszty pracy ludzi i urządzeń. W rozdziale piątym obliczono i omówiono kosztowe wskaźniki. Wyznaczono koszt przejścia jednostki przez system, kosztowy miernik mechanizacji i automatyzacji, kosztowy wskaźnik organizacyjny.
File
  • File: 1
    Praca dyplomowa inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10347

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3bebd2271a9c469da0835af8dc93a4ff/
URN
urn:pw-repo:WUT3bebd2271a9c469da0835af8dc93a4ff

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page