Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Determining the degree of hydrolysis of aliphatic esters in aqueous solution based on pH measurement

Emilia Łucja Warych

Abstract

This work is concerned with experimental demonstration of method validity of determining the degree of hydrolysis of aliphatic esters in aqueous solution based on pH and temperature measurement. Determination of the degree of ester hydrolysis is used in studying mixing processes by the application of chemical test reactions involving a set of two parallel, competing test reactions: neutralization of hydrochloric acid and alkaline hydrolysis of ethyl chloroacetate or ethyl acetate with sodium hydroxide. Provided in the paper are the equations and correlations necessary for the calculations leading to obtaining the percentage of the degree of ester hydrolysis based on the initial concentration of reagents and the experimental data: the temperature and pH of post-reaction mixture. For each of the chemical test reactions sets 6 experimental series were conducted. Each series for different assumed degree of hydrolysis ranging from 5 to 30%. Also another experimental series was conducted for the solution with KCl added in order to increase density. The experiment intended to verify the compliance of the hydrolysis degree computed from experimental data by the method presented in this work with the assumed degree of hydrolysis. The results of the research show general compliance of the assumed hydrolysis degree with the degree of hydrolysis calculated from measured pH and temperature. A critical analysis of the results was applied based on the calculation of the standard deviation for each experimental series. Then it was verified if the assumed value fits into the range defined by the standard deviation. For ethyl acetate all of the experimental series are compliant with the assumption according to this criterion. When analyzing the ethyl chloroacetate for two experimental series (10 and 30%) the criterion was not met. The experimental series with the addition of KCl also provided result compliant with the assumed. Additionally, the experimental results were compared with the range defined by the critical values for Student's t-distribution. All of the mean results for 10 samples in a series showed to have statistical significance by the assumption of 5% significance level. It was found that the method of determining the degree of hydrolysis of aliphatic esters in post-reaction mixture based on pH and temperature measurement is correct and can be used. It has a number of advantages: it is low-cost, quick and does not require any complicated equipment.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Emilia Łucja Warych (FCPE) Emilia Łucja Warych,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Oznaczanie stopnia hydrolizy estrów alifatycznych w roztworze wodnym na podstawie pomiaru pH
Supervisor
Antoni Rożeń (FCPE/DCRED) Antoni Rożeń,, Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics (FCPE/DCRED)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics (FCPE/DCRED)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
36
Internal identifier
DICHP-2892
Reviewers
Piotr Grzybowski (FCPE/CIPE) Piotr Grzybowski,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Antoni Rożeń (FCPE/DCRED) Antoni Rożeń,, Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics (FCPE/DCRED)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
reakcje testowe, octan etylu, chlorooctan etylu, hydroliza estru, mikromieszanie
Keywords in English
chemical test reactions, ethyl acetate, ethyl chloroacetate, ester hydrolysis, micromixing
Abstract in Polish
Praca dotyczy doświadczalnego wykazania możliwości wyznaczania stopnia hydrolizy estrów alifatycznych za pomocą pomiaru pH i temperatury. Wyznaczanie stopnia hydrolizy estru wykorzystuje się podczas badania procesu mieszania metodą chemiczną polegającą na zastosowaniu układu równoległych, konkurencyjnych reakcji testowych: zobojętniania kwasu solnego zasadą sodową i zasadowej hydrolizy chlorooctanu etylu lub octanu etylu. Przedstawiono równania i korelacje niezbędne w ciągu obliczeń pozwalającym uzyskać stopień hydrolizy estru wyrażony w procentach na podstawie znajomości początkowych stężeń reagentów w układzie oraz parametrów mierzonych doświadczalnie: temperatury i pH mieszaniny poreakcyjnej. Dla każdego z układów reakcji testowych przeprowadzono po 6 serii doświadczalnych, każda seria dla innego założonego stopnia hydrolizy estru z zakresu od 5 do 30%. Przeprowadzono również jedną serię pomiarową dla roztworu z dodatkiem KCl w celu zwiększenia gęstości. Eksperyment miał na celu sprawdzenie zgodności stopnia hydrolizy wyliczonego za pomocą metody obliczeniowej przedstawionej w części teoretycznej na podstawie zmierzonego pH i temperatury roztworu z założonym stopniem hydrolizy estru. Wyniki przeprowadzonych badań ukazują ogólną zgodność założonego stopnia hydrolizy ze stopniem hydrolizy wyliczonym na podstawie pomiaru pH i temperatury. Zastosowano krytyczną analizę wyników polegającą na wyznaczeniu odchylenia standardowego dla każdej serii pomiarowej a następnie sprawdzenia, czy wartość zakładana mieści się w zakresie wyznaczonym przez to odchylenie. Dla octanu etylu wszystkie serie pomiarowe uzyskały oczekiwaną zgodność. Przy badaniu hydrolizy chlorooctanu etylu dla dwóch serii pomiarowych (10 i 30%) nie spełniono tego kryterium. Seria pomiarowa przygotowana z dodatkiem KCl również dała wyniki zgodne z zakładanymi. Dodatkowo porównano uzyskane wyniki z zakresem wyznaczonym przez wartości krytyczne dla rozkładu t-Studenta. Wszystkie uzyskane wyniki średnie dla 10 próbek w serii spełniają kryterium istotności przy założeniu poziomu istotności testu α=5%. Stwierdzono, ze metoda wyznaczania stopnia hydrolizy estrów alifatycznych w mieszaninie poreakcyjnej za pomocą pomiaru pH i temperatury jest poprawna, może być stosowana i posiada szereg zalet: jest tania, szybka i nie wymaga zastosowania skomplikowanego sprzętu.
File
  • File: 1
    praca_inz_Emilia_Warych.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 17919

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3bc5f6d9a11645b5be9b44713d6a70ea/
URN
urn:pw-repo:WUT3bc5f6d9a11645b5be9b44713d6a70ea

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page