Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Administration and protection of a place of memory Reduta Ordona

Marcin Strzelecki

Abstract

The work is devoted to the activities of social organizations and local government in establishing legal protection of a place of memory Reduta Ordona and analysis of legal forms of protection of the monument. The first chapter describes the historical and cultural context of Reduta Ordona, and archaeological research carried out in the area. The second chapter is a presentation of the activities of social organizations and public administrations taken to embrace the Reduta Ordona legal protection. The third section is an analysis of the local zoning plan and ownership of Reduta Ordona area, analysis of the forms of protection of the monument and the possibilities of action the provincial conservator in the context of the Act on the protection and conservation of monuments of July 23, 2003. (OJ 2003 No 162, item. 1568), and decision analysis made by Mazowiecki Regional Conservator No. 1202/2015 of 16 November 2015. to enter Reduta Ordona into the register of monuments.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Marcin Strzelecki (FASS) Marcin Strzelecki,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Administracja i ochrona miejsca pamięci Reduty Ordona
Supervisor
Anna Drabarek (FASS/DPEA) Anna Drabarek,, Department of Philosophy and Ethics in Administration (FASS/DPEA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy (FASS/DPEA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Lech Stachurski (FASS/DPEA) Lech Stachurski,, Department of Philosophy and Ethics in Administration (FASS/DPEA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Anna Drabarek (FASS/DPEA) Anna Drabarek,, Department of Philosophy and Ethics in Administration (FASS/DPEA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Reduta Ordona, zabytek, konserwator zabytków, ochrona zabytku
Keywords in English
Reduta Ordona, monument, conservator, protection of monuments
Abstract in Polish
Praca poświęcona jest działaniom organizacji społecznych i jednostek samorządowych w ustanowieniu prawnej ochrony miejsca pamięci Reduty Ordona oraz analizie prawnych form ochrony zabytku.. Rozdział pierwszy opisuje kontekst historyczny i kulturowy Reduty Ordona, a także przeprowadzone na obszarze reduty badania archeologiczne. Drugi rozdział to prezentacja działań organizacji społecznych oraz organów administracji publicznej podjętych w celu otoczenia Reduty Ordona ochroną prawną. Trzeci rozdział to analiza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod kątem własności gruntów obszaru Reduty Ordona, analiza form ochrony zabytku i możliwości działania wojewódzkiego konserwatora zabytków w kontekście Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003r. (Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568) oraz analiza decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 1202/2015 z 16 listopada 2015r. o wpisaniu Reduty Ordona do rejestru zabytków.
File
  • File: 1
    Administracja i ochrona miejsca pamięci Reduty Ordona_263898.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12707

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3b85b9b1714f4aaf90f11078308f1d27/
URN
urn:pw-repo:WUT3b85b9b1714f4aaf90f11078308f1d27

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page