Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Comparative analysis of road transport and combined transport for the specified transport tasks

Tomasz Piotr Szymczak

Abstract

The main aim of this thesis was to perform an analysis of combined transport and road transport. In order to be able to do this, appropriate assumptions have been made as to what the route will be, what the goods will be transported, and what the annual demand of the recipient will be. The cargo that has been transported is floor panels, palletised. The route of transport was chosen from Stryków(PL)-Amsterdam(NLD). The annual transport task was set at 340,000 unit load packages. In order to be able to compare the two selected modes of transport, the following options were considered. The first option assumed the transport of cargo by road, but its implementation was assumed in three ways. As a carriage with own rolling stock, returning without return load. Carriage using own rolling stock and, on the way back, the carriage of additional cargo in order to reduce costs. The last option for road transport was to use an external carrier, for which purpose several offers from carriers were collected in order to establish the average price for such transport. The combined transport option assumed the realisation of the main part of the route with the use of railways, while the road transport was intended for carriage to and from terminals. The two modes of transport were compared in terms of time and transport costs. In both cases, the road transport, in which own rolling stock was used and the return cargo was transported, turned out to be better. In the case at hand, the advantages of combined transport have not become apparent as the route was too short to show cost savings. The difference in annual costs between combined transport and the cheapest solution of road transport that total costs in the variant of combined transport is 152,9% of total costs in the variant of road transport. In terms of transport time, in combined transport, it represents 271. 9% of the transport cycle time by road. These are therefore significant differences, to the detriment of combined transport. The comparison made it possible to choose a rational variant for the transport case under consideration, and to become more familiar with the functioning of these two modes of land transport.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Piotr Szymczak (FT) Tomasz Piotr Szymczak,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Analiza porównawcza transportu samochodowego i transportu kombinowanego dla ustalonych zadań przewozowych
Supervisor
Dariusz Pyza (FT/TSEL) Dariusz Pyza,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-03-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Roland Jachimowski (FT/TSEL) Roland Jachimowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Dariusz Pyza (FT/TSEL) Dariusz Pyza,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Transport samochodowy, transport kombinowany, czas przewozu, koszt przewozu.
Keywords in English
Road transport, combined transport, the time of delivery, the cost of delivery.
Abstract in Polish
Głównym celem niniejszej pracy dyplomowej, było wykonanie analizy transportu kombinowanego oraz samochodowego. W celu jej przeprowadzenia , przyjęto odpowiednie założenia, dotyczące tego jaka będzie trasa przewozu, co będzie przewożonym towarem, oraz jakie będzie roczne zapotrzebowanie odbiorcy. Ładunek, który był transportowany to panele podłogowe, spaletyzowane. Jako trasa przewozu została wybrana relacja Stryków(PL)-Amsterdam(NLD). Natomiast roczne zadanie przewozowe zostało ustalone jako 340 000 opakowań jednostkowych ładunku. W celu porównania dwóch wybranych rodzajów transportu, zostały rozważone następujące warianty. Pierwszy zakładał przewóz ładunku transportem samochodowym, lecz założono jego realizacje na trzy sposoby. Jako przewóz z wykorzystaniem własnego taboru, wracając bez ładunku powrotnego. Przewóz wykorzystujący własny tabor, a w drodze powrotnej przewóz ładunku dodatkowego, w celu zmniejszenia kosztów. Ostatnią opcją w transporcie samochodowym było korzystanie z usług zewnętrznego przewoźnika. W tym celu zostało zebranych kilka ofert od przewoźników w celu ustalenia średniej ceny za taki przewóz. Drugi wariant dotyczący transportu kombinowanego, zakładał realizację głównej części trasy z wykorzystaniem kolei, natomiast transport samochodowy, był przeznaczony do prac dowozowych. Obydwa rodzaje transportu zostały porównane ze sobą pod względem czasu oraz kosztów przewozu. W dwóch przypadkach, lepszy okazał się transport samochodowy, w którym wykorzystany został własny tabor oraz został przewieziony ładunek powrotny. W rozważanym przypadku nie uwidoczniły się zalety transportu kombinowanego, ponieważ trasa przewozu była zbyt krótka, aby mogły być widoczne oszczędności kosztowe. Różnica rocznych kosztów pomiędzy wariantami pokazuje, że koszty transportu kombinowanego stanowią 152,9% całkowitych kosztów transportu samochodowego. Jeśli chodzi o czas przewozu, w transporcie kombinowanym, stanowi on 271,9% czasu cyklu przewozowego, realizowanego transportem drogowym. Są to zatem znaczące różnice, przemawiające na niekorzyść transportu kombinowanego. Przeprowadzone porównanie pozwoliło na wybór racjonalnego wariantu dla rozpatrywanego przypadku przewozowego, a także na bliższe zapoznanie się z funkcjonowaniem tych dwóch rodzajów transportu lądowego.
File
  • File: 1
    Praca-Dyplomowa-Inżynierska-Tomasz-Szymczak-PW2019.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32099

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3b7fb19ce0604fb9b3f78092bcf00c14/
URN
urn:pw-repo:WUT3b7fb19ce0604fb9b3f78092bcf00c14

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page