Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Structural analysis of a modular building for refugees

Rafał Pesta

Abstract

The migration crisis in the European Union associated with the refugee influx and illegal immigrants causes a number of problems. One of them is the lack of housing for the newcomers. The solution to this problem may be a modular building system. The object of the study is a modular building designed for refugees. It is a three-storey building, consisting of 30 modules supported by one staircase. The aim of the study is the analysis of the use of open cold-formed profiles. For structural elements were used channel profiles joined by webs, creating a double T cross-section. The second chapter of the work is a theoretical part. It concerns the modular construction and cold-formed profiles. In the first part there was described the modular construction system. Modular buildings can be divided into two main groups: permanent modular structures and portable buildings. The advantages of this system is the reduced construction time by up to 50%, reduced investment costs, lower construction site by 50-70%, reducing construction errors due to prefabrication of up to 90%. In the second part there was discussed the use and disadvantages and advantages of the use of cold-formed profiles. The third chapter of the work presents the model adopted for further analysis. The model was created in Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016. Based on the stiffness there were initially selected profiles for dimensioning. The fourth chapter presents the structure dimensioning. There were generated internal forces from the model that were put to the spreadsheet of program MathCAD 15 in order to make the calculations. This spreadsheet was made on the basis of norms PN-EN 1993-1-1 and PN-EN 1993-1-3. In the last part of the work there was compared the weight of the structure composed of open and closed cold-formed profiles. From this comparison it indicates that the use of open profiles saves material at 2.3%.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Rafał Pesta (FCEMP) Rafał Pesta,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Analiza rozwiązań konstrukcyjnych budynku modułowego dla uchodźców
Supervisor
Krzysztof Kamiński (FCEMP/ICEn) Krzysztof Kamiński,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Krzysztof Kamiński (FCEMP/ICEn) Krzysztof Kamiński,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
uchodźcy, budownictwo modułowe, moduł, profile zimno gięte, budynki przenośne, trwałe konstrukcje modułowe, prefabrykowane
Keywords in English
refugees, modular construction, a module, cold formed profiles, portable buildings, permament modular constructions, prefabricated
Abstract in Polish
Kryzys migracyjny w Unii Europejskiej związany z napływem uchodźców i nielegalnych imigrantów powoduje szereg problemów. Jednym z nim jest brak mieszkań dla nowo przybyłych osób. Rozwiązaniem tego problemu może być system budownictwa modułowego. Przedmiotem opracowania jest budynek modułowy przeznaczony dla uchodźców. Jest to obiekt trzykondygnacyjny, złożony z 30 modułów, obsługiwany przez jedną klatkę schodową. Celem pracy jest analiza wykorzystania profili zimnogiętych otwartych. Na elementy konstrukcyjne wykorzystano profile ceowe złączone środnikami, tworząc przekrój dwuteowy. Rozdział drugi pracy stanowi część teoretyczną. Dotyczy ona budownictwa modułowego oraz profili zimnogiętych. W pierwszej części został omówiony system budownictwa modułowego. Obiekty modułowe można podzielić na dwie zasadnicze grupy: trwałe konstrukcje modułowe oraz budynki przenośne. Zaletami tego systemu jest zredukowany czas budowy nawet o 50%, zmniejszone koszty inwestycji, mniejszy plac budowy o 50-70%, zmniejszenie błędów konstrukcyjnych dzięki prefabrykacji sięgającej nawet 90%. W drugiej części omówiono zastosowanie oraz wady i zalety wykorzystania profili zimnogiętych. W rozdziale trzecim pracy przedstawiony jest model przyjęty do dalszej analizy. Model został wykonany w programie Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016. Na podstawie sztywności wstępnie zostały dobrane profile do wymiarowania. Rozdział czwarty przedstawia wymiarowanie konstrukcji. Z modelu zostały wygenerowane siły wewnętrzne, które zostały wprowadzone do arkusza programu MathCAD 15 w celu dokonania obliczeń. Arkusz ten został wykonany w oparciu o normę PN-EN 1993-1-1 i PN-EN 1993-1-3. W ostatniej części pracy porównano ciężar konstrukcji wykonanej z kształtowników zimnogiętych zamkniętych i otwartych. Z tego porównania wynika, że wykorzystanie kształtowników otwartych daje oszczędność materiału na poziomie 2,3%.
File
  • File: 1
    253771_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11496

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3b464aec7deb4d9d8fbd6d3e9dc6ed58/
URN
urn:pw-repo:WUT3b464aec7deb4d9d8fbd6d3e9dc6ed58

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page