Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Opinion of self-reliance of financial commune on example of commune of Drobin in years 2010- 2015

Bernadeta Lemanowicz

Abstract

Territorial council in Poland since 1990 is divided on three rungs: the province, district and communal. The commune is the basic individual of the territorial council, the nearest citizens. It is understood as occupants living the given area community, and also as this area. All public matters numbers about the meaning to the tasks of the communal individual to the local which are not reserved for different subjects. The present work has on the aim the accomplishment of the analysis of the budget of the commune of Drobin. Consecrated become this third undressed- empirical. Earnings and the expense of the commune was introduced for help of tables and graphs. Also concentrate on the financial result from the realization of the budget, and also execute the opinions of the financial self-reliance of this commune. Given from The office City populaces of Drobin were used to this. Of the results the financial situation of this commune is unstable from the conducted analysis. Financial overage surpluses noted down in three years from the studied period , however in three remaining deficits. The commune struggles with the problem of the service of the considerable debt- 2015 the condition of debiting carried out as much as in the year 10139000 zloty’s. The own earnings in the draught of the analysed period made up average 27 % of general earnings what does not also testify about the good financial situation of this commune. Two undressed first have the theoretical character. First makes up the introduction in the problems of the territorial council. The exactly notion of the commune was explained in. Describe tasks and the basic competences of this individual , and also self- characterize the organ making up and executive of the commune. It was concentrated in second chapter on the profile of the economy of the budget commune. Explain the notion of the budget of the basic individual of the territorial council and describe budget principles. Moreover talk over questions relating to earnings and budget expense, and also concentrate on the essence of the samodzielności of the financial communal individual.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Bernadeta Lemanowicz (CESS) Bernadeta Lemanowicz,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Ocena samodzielności finansowej gminy na przykładzie gminy Drobin w latach 2010 - 2015
Supervisor
Barbara Felic (CESS) Barbara Felic,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Ewa Latoszek (CESS) Ewa Latoszek,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Barbara Felic (CESS) Barbara Felic,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
gmina, samorząd terytorialny, finanse publiczne, deficyt, nadwyżka, budżet
Keywords in English
commune, territorial council, public finances, deficit, overage surplus, budget
Abstract in Polish
Samorząd terytorialny w Polsce od roku 1990 podzielony jest na trzy szczeble: wojewódzki, powiatowy oraz gminny. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Znajduje się ona najbliżej obywateli. Rozumiana jest jako wspólnota mieszkańców zamieszkujących dany obszar, a także jako ten obszar. Do zadań jednostki gminnej zaliczamy wszelkie sprawy publiczne o znaczenie lokalnym, które nie zastrzeżone są dla innych podmiotów. Niniejsza praca ma na celu dokonanie analizy budżetu gminy Drobin. Poświęcony został temu rozdział trzeci- empiryczny. Przedstawiono w nim za pomącą tabel i wykresów dochody oraz wydatki gminy. Skoncentrowano się też na wyniku finansowym z wykonania budżetu, a także dokonano oceny samodzielności finansowej tej gminy. Wykorzystano do tego dane z Urzędu Miasta gminy Drobin. Z przeprowadzonej analizy wynika, że sytuacja finansowa tej gminy jest niestabilna. W trzech latach z badanego okresu zanotowano nadwyżki finansowe , jednak w pozostałych trzech deficyty. Gmina zmaga się z problemem obsługi znacznego długu- w roku 2015 stan zadłużania wynosił aż 10139000 zł. Dochody własne w ciągu analizowanego okresu stanowiły średnio 27 % dochodów ogólnych co również nie świadczy o dobrej sytuacji finansowej tej gminy. Dwa pierwsze rozdziały mają charakter teoretyczny. Pierwszy stanowi wprowadzenie w problematykę samorządu terytorialnego. Wyjaśniono w nim dokładnie pojęcie gminy. Opisano zadania i podstawowe kompetencje tej jednostki , a także scharakteryzowano organ stanowiący i wykonawczy gminy. W rozdziale drugim skupiono się na charakterystyce gospodarki budżetowej gminy. Wyjaśniono pojęcie budżetu podstawowej jednostki samorządu terytorialnego oraz opisano zasady budżetowe. Ponadto omówiono zagadnienia dotyczące dochodów i wydatków budżetowych, a także skoncentrowano się na istocie samodzielności finansowej jednostki gminnej.
File
  • File: 1
    Bernadeta Lemanowicz lic....pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11287

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3ac98006a40244e1848fa852b91c64cb/
URN
urn:pw-repo:WUT3ac98006a40244e1848fa852b91c64cb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page