Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The Project of motivational system in a service company

Monika Karolina Antosz

Abstract

Summary The subject of the work is the Project of motivational system in a service company. It would not make sense for a person to function without motivation. Each of us wants to take care of his or her health, get additional training, have a place to live and have a permanent job. Thanks to motivation, people are willing to engage in various activities and undertakings that depend on the goal we want to achieve. Such situations may occur as one-offs - less motivational effort and may also have a repetitive character, which usually requires more motivational effort. Through motivation, a person takes up many challenges - he or she wants to do something that is influenced by external motives. Therefore, motivation can be defined as the factors pushing to action or reaction, which is the result of an unsatisfied need. The rationale for taking up the subject of work was to identify and conduct an analysis of the existing motivation system in a service company and on this basis to draw conclusions and develop changes that would affect the more effective functioning of the company. The analysis of the above issues allowed for the development of the purpose and scope of work. The purpose of the work was to create a new , effective system of motivation based on salary and non-wage motivation factors, analysis of the current incentive system and the development of a new incentive system. Thanks to the research conducted among the employees, it was possible to determine the elements requiring modification in the current motivation system. The needs of employees played the greatest role in creating the new motivation system. By creating a new motivation system, it will bring benefits for both employees and the company. The work system consists of six chapters divided into subchapters, in which the basic aspects of motivation systems are presented. The first chapter presents the justification for the choice of the topic and the purpose and scope of the work. The second chapter presents the issues related to motivation. The description includes the basic concepts of motivation, its scope and classification. The third chapter is devoted to the analysis of the service company, including the presentation of the mission of the company, individual departments of the company with the scope of responsibilities. In this chapter, the pros and cons of the existing incentive system were also pointed out and a survey was conducted among the employees of the company. On the basis of the obtained information, a project task was formulated. The fifth chapter concerns the research part of the work, while the sixth chapter is a summary of the presented resarch referring to the conducted analyses and research method.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Monika Karolina Antosz (FoM) Monika Karolina Antosz,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt systemu motywacyjnego w wybranym przedsiębiorstwie usługowym
Supervisor
Krystyna Lamparska-Jasińska (FoM/CIE) Krystyna Lamparska-Jasińska,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Tadeusz Kubik (FoM/CIE) Tadeusz Kubik,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM) Krystyna Lamparska-Jasińska (FoM/CIE) Krystyna Lamparska-Jasińska,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: motywacja, system motywacji, czynniki motywacyjne
Keywords in English
Key words: motivation, motivation system, motivation factors
Abstract in Polish
Streszczenie Tematem pracy jest Projekt systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie usługowym. Funkcjonowanie człowieka bez motywacji nie miałoby sensu. Każdy z nas chce dbać o swoje zdrowie, doszkalać się, mieć gdzie mieszkać oraz mieć stałą pracę. Dzięki motywacji człowiek skłonny jest do angażowania się w różne działania i przedsięwzięcia, które są uzależnione od celu, jaki chcemy osiągnąć. Sytuacje takie mogą występować, jako jednorazowe – mniejszy wysiłek motywacyjny oraz mogą mieć też charakter powtarzalny, przez co wymaga to zazwyczaj większego wysiłku motywacyjnego. Poprzez motywację człowiek podejmuje się wielu wyzwań – ma chęć robienia czegoś, na co wpływ mają zewnętrzne motywy. Zatem motywację, możemy określić, jako czynniki popychające do działania bądź reakcję, która powstaje w wyniku niezaspokojonej potrzeby. Przesłanką podjęcia tematu pracy było zidentyfikowanie i przeprowadzenie analizy istniejącego systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie usługowym oraz na tej podstawie wyciągnięcie wniosków i opracowanie zmian, które wpłynęłyby na efektywniejsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Analiza powyższej problematyki pozwoliła na opracowanie celu i zakresu pracy. Celem pracy było opracowanie nowego, efektywnego systemu motywacji w oparciu o płacowe i pozapłacowe czynniki motywacji, analiza obecnego systemu motywacyjnego oraz opracowanie nowego systemu motywacyjnego. Dzięki badaniom przeprowadzonym wśród pracowników można było określić elementy wymagające modyfikacji w obecnym systemie motywacji. Tworząc nowy system motywacyjny największą rolę odegrały potrzeby pracowników. Tworząc nowy system motywacji przyniesie on korzyści zarówno dla pracowników jak i przedsiębiorstwa. Układ pracy stanowi sześć rozdziałów podzielonych na podrozdziały, w których przedstawione zostały zasadnicze aspekty systemów motywacyjnych. Rozdział pierwszy zawiera uzasadnienie wyboru tematu pracy oraz cel i jej zakres. W rozdziale drugim przedstawiono problematykę związaną z motywacją. W opisie uwzględniono podstawowe pojęcia motywacji, jej zakres oraz klasyfikację. Rozdział trzeci poświęcony został analizie przedsiębiorstwa usługowego, w tym przedstawienie misji przedsiębiorstwa, poszczególnych działów firmy wraz z zakresem obowiązków. W rozdziale tym wskazano również na plusy i minusy istniejącego systemu motywacyjnego oraz zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród pracowników przedsiębiorstwa.. Na podstawie pozyskanych informacji zostało sformułowane zadanie projektowe. Rozdział piąty dotyczy części badawczej pracy, natomiast rozdział szósty jest podsumowaniem przedstawionych badań odnosząc się do przeprowadzonych analiz i metod badawczych.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Antosz_Monika_280059.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26780

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3ac01a8be7764583a74396247bc39ecf/
URN
urn:pw-repo:WUT3ac01a8be7764583a74396247bc39ecf

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page