Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

HPLC-ICP-MS method optimization for separation and determination of the gold nanocarrier‒anticancer drug system constituents

Nina Aleksandra Gos

Abstract

Cancer is the second cause of death in Poland and incidence rates continue to rise. Cancer survival rates differ strongly between different countries across the world. Among patients diagnosed in Poland in years, 2000-2002 survival rates were 54.9% and 70.4% for men and women, respectively. Chemotherapy is one of the basic method of cancer treatment. The study characterizes chemotherapy drugs, especially the structure, effect and adverse events with cisplatin. Side effects of the therapy can be limited by using targeted drug delivery systems. The attention was paid to the application of nanoparticles as nanocarriers connected to the active substance and methods of their separation and characterization. So far no technique would separate and provide information about chemical species of the nanocarrier‒drug system during one probe. Hence, the use of the combination of HPLC and ICP-MS for the analysis of described connections was proposed and characterized. At the beginning of the research, an optimal way of preparing the active form of cisplatin was developed. Then attention was paid to the modification of the gold nanoparticles using 11‒mercaptoundecanoic acid. It turned out that the expected reaction between modified nanoparticles and functionalized drug is limited to 3% reaction efficiency. It was decided to increase the centrifugation time of the AgCl sludge. This allowed the solution to be purified of silver and a gold nanocarrier could be connected to an anticancer drug with an efficiency of about 10%. The next stage of optimization of the process was choosing the right composition of the mobile phase used in HPLC. The inorganic compound in the solution was selected and then the concentrations of surfactant, inorganic compound, and methanol present in the eluent were optimized. The method validation was also discussed. The last phase was based on the selection of the method of mixtures of modified nanoparticles and the active form of cisplatin preparation. The molar ratio of reagents and their incubation time were optimized. That allowed achieving a response efficiency of almost 13%. A developed methodology is an useful tool that allows separating the chemical species with high speed, precision, and sensitivity. Each metal is separately monitored on-line, which gives the possibility to track the reaction kinetics. In the frame of this study not only the reaction efficiency was determined but also a profile of the formation and disintegration of the targeted drug delivery system.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Nina Aleksandra Gos (FC) Nina Aleksandra Gos,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Optymalizacja metody HPLC-ICP-MS rozdzielania i oznaczania składników układu nanonośnik złota‒lek przeciwnowotworowy
Supervisor
Magdalena Matczuk (FC/CAC) Magdalena Matczuk,, Chair Of Analytical Chemistry (FC/CAC)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Chair Of Analytical Chemistry (FC/CAC)
Study subject / specialization
Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
31-01-2020
Issue date (year)
2020
Reviewers
Magdalena Matczuk (FC/CAC) Magdalena Matczuk,, Chair Of Analytical Chemistry (FC/CAC)Faculty of Chemistry (FC) Mariusz Pietrzak (FC/CMB) Mariusz Pietrzak,, Chair of Medical Biotechnology (FC/CMB)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
HPLC-ICP-MS, lek przeciwnowotworowy, nanocząstki złota, systemy celowanego dostarczania leków
Keywords in English
HPLC-ICP-MS, anticancer drug, gold nanoparticles, drug targeted delivery systems
Abstract in Polish
Choroby nowotworowe to druga przyczyna zgonów w Polsce, a liczba zachorowań na nowotwory złośliwe wciąż rośnie. Wskaźniki przeżyć zdiagnozowanych różnią się znacznie między poszczególnymi krajami na całym świecie. Wśród pacjentów zdiagnozowanych w Polsce od 2000 do 2002 roku, wskaźniki przeżyć wynosiły 54,9% u mężczyzn i 70,4% u kobiet. Jedną z podstawowych metod leczenia jest chemioterapia. W pracy scharakteryzowano leki wykorzystywane w chemioterapii, szczególnie budowę, działanie oraz skutki uboczne cisplatyny, które można ograniczyć wykorzystując systemy celowanego dostarczania leków. Skupiono się przede wszystkim na używaniu w tym celu nanocząstek jako nanonośników połączonych z substancją aktywną, opisano metody ich rozdzielania oraz charakteryzacji. Do tej pory nie zaproponowano metody analizy, która pozwoliłaby na efektywne rozdzielenie form substratów od produktu oraz oznaczanie poszczególnych form układu nanonośnik‒lek podczas jednego pomiaru. Stąd zaproponowano oraz scharakteryzowano wykorzystanie metody HPLC-ICP-MS do analizy opisywanych połączeń. Na początku badań opracowano optymalny sposób przygotowania aktywnej formy cisplatyny. Następnie uwagę poświęcono modyfikacji nanocząstek złota za pomocą kwasu 11‒merkaptoundekanowego. Po przeprowadzeniu reakcji modyfikowanych nanocząstek z upochodnioną formą cisplatyny okazało się, że spodziewane połącznie powstaje w ograniczonym stopniu, gdzie wydajność nie przekracza 3%. Dopiero zwiększenie czasu odwirowania powstającego osadu AgCl pozwoliło na zmniejszenie zanieczyszczenia roztworu srebrem oraz utworzenie połączenia nanonośnik złota‒lek przeciwnowotworowy z wydajnością około 10%. Kolejnym etapem optymalizacji było dobranie odpowiedniego składu fazy ruchomej stosowanej w HPLC. Wybrano sól nieorganiczną będącą w składzie roztworu, a także zoptymalizowano stężenie surfaktanta, soli nieorganicznej oraz metanolu obecnych w eluencie. Omówiono także parametry opracowanej metody analitycznej Ostatnim etapem prac był wybór sposobu przygotowania mieszanin modyfikowanych nanocząstek i upochodnionej formy cisplatyny. Wytypowano optymalny stosunek molowy reagentów oraz czas ich inkubacji. Pozwoliło to na osiągnięcie wydajności reakcji na poziomie blisko 13%. Efektem prowadzonych badań jest opracowanie metodyki, która pozwala na rozdzielenie form, w których występują metale przy zachowaniu dużej czułości i dokładności pomiaru. Dodatkowo każdy z badanych metali monitorowany jest on-line, co umożliwia śledzenie kinetyki reakcji. Dzięki temu, możliwe było wyznaczenie nie tylko wydajności reakcji, ale również profilu tworzenia i rozpadu celowanego systemu dostarczania leku.
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 36982

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3a23016723984568a44bb160af5e0247/
  URN
  urn:pw-repo:WUT3a23016723984568a44bb160af5e0247

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard