Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt wdrożenia innowacyjnego produktu w firmie produkcyjnej

Kamil Patryk Trudnowski

Abstract

Contemporary companies that want to be competitive with competitors must focus their activities on the continuous development of the products offered. The changing trend and growing requirements and public awareness force companies to implement new solutions that will help in the fight for market positions. Often in the context of implementation, the term 'innovative product' appears. The subject of the thesis concerns the project of implementing the innovative product in the production company. In this particular case, the product will be a new type of elevator, adapted to special requirements, and the company in which this implementation will take place is the company Winda - Warszawa. The implementation of the topic has been divided into the theoretical and design part. The analyzes of the current state of knowledge made it possible to develop a chapter in which the concepts related to innovation, production and lifts were presented. In the further part, the history of the elevator industry development and its current status are presented. The next theoretical chapter presents the company that will be involved in the project. The history of its development and the current situation are described. The link between the theoretical and the project part is made by strategic analyzes. Two analyzes were performed: BCG and SWOT. They allowed us to analyze the company's situation in terms of resources and environmental impact and to review the range offered. They helped to identify future directions of development, among which the best will be to introduce a new type of lift to the offer, which will be installed in historic buildings. This will be the product in question, the implementation of which has been presented in the design part. Defining the project task allowed for the transition to the next stage, which was the actual implementation. It has been divided into several stages. The first one consisted in defining the needs of the company and clients and analyzing the resources available. The next step was to prepare the full specification of the new product and determine the composition of the implementation team. It was necessary to prepare projects and develop a marketing strategy. The entire implementation process will be carried out in accordance with the schedule presented at the end of the chapter. The last issue raised in the project part are financial issues. The cost of implementing a new product, expected profit and time needed to obtain a return on investment were determined.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Kamil Patryk Trudnowski (WZ) Kamil Patryk Trudnowski Wydział Zarządzania (WZ)
Tytuł w języku polskim
Projekt wdrożenia innowacyjnego produktu w firmie produkcyjnej
Promotor
Tadeusz Kubik (WZ/KIWZ) Tadeusz Kubik Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości (WZ/KIWZ)Wydział Zarządzania (WZ)
Jednostka dyplomująca
Wydział Zarządzania (WZ)
Jednostka prowadząca
Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości (WZ/KIWZ)
Kierunek / specjalność studiów
, Inżynieria Zarządzania
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
21-03-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Tadeusz Kubik (WZ/KIWZ) Tadeusz Kubik Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości (WZ/KIWZ)Wydział Zarządzania (WZ) Krystyna Lamparska-Jasińska (WZ/KIWZ) Krystyna Lamparska-Jasińska Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości (WZ/KIWZ)Wydział Zarządzania (WZ)
Słowa kluczowe w języku polskim
Projekt, innowacje, innowacyjność, produkt, produkcja, wdrażanie, badania, rozwój, windy, dźwigi, osobowe
Słowa kluczowe w języku angielskim
Project, implementation, innovations, product, production, research, development, elevators, lifts
Streszczenie w języku polskim
Współczesne przedsiębiorstwa, które chcą być konkurencyjne względem konkurencji, muszą koncentrować swoje działania na ciągłym rozwoju oferowanych produktów. Zmieniające się trend i rosnące wymagania oraz świadomość społeczeństwa wymuszają na firmach wdrażanie nowych rozwiązań, które pomogą w walce o pozycje na rynku. Często w kontekście wdrażania, pojawia się określenie produkt innowacyjny. Temat pracy dotyczy projektu wdrożenia takiego innowacyjnego produktu w firmie produkcyjnej. W tym konkretnym przypadku produktem tym będzie nowy rodzaj windy, dostosowany do specjalnych wymagań, natomiast przedsiębiorstwem w którym wdrożenie to będzie się odbywać, jest firma Winda – Warszawa. Realizacja tematu została podzielona na część teoretyczną i projektową. Dokonane analizy obecnego stanu wiedzy pozwoliły na opracowanie rozdziału, w którym przedstawione zostały pojęcia związane z innowacyjnością, produkcją i windami. W dalszej części zaprezentowana została historia rozwoju branży dźwigowej oraz jej stan obecny. Kolejny rozdział teoretyczny prezentuje firmę, której dotyczyć będzie realizowany projekt. Opisane zostały dzieje jej rozwoju, oraz aktualna sytuacja. Łącznikiem pomiędzy częścią teoretyczną a projektową są wykonane analizy strategiczne. Wykonane zostały dwie analizy: BCG i SWOT. Pozwoliły one przeanalizować sytuację firmy pod kątem posiadanych zasobów i wpływu otoczenia oraz dokonać przeglądu oferowanego asortymentu. Pomogły wytypować przyszłe kierunki rozwoju, spośród których najlepszym będzie wprowadzenie do oferty nowego rodzaju dźwigu, który będzie instalowany w budynkach zabytkowych. Będzie to przedmiotowy produkt, którego wdrożenie przedstawione zostało w części projektowej. Określenie zadania projektowego, pozwoliło na przejście do kolejnego etapu, jakim było właściwe wdrożenie. Zostało ono podzielone na kilka etapów. Pierwszy z nich polegał na określeniu potrzeb firmy i klientów i analizie posiadanych zasobów. Kolejnym krokiem było przygotowanie pełnej specyfikacji nowego produktu i ustalenie składu zespołu wdrożeniowego. Było to niezbędne do przygotowania projektów i opracowania strategii marketingowej. Cały proces wdrożenia przeprowadzony zostanie zgodnie z zaprezentowanym na końcu rozdziału harmonogramem. Ostatnim zagadnieniem poruszonym w części projektowej, są kwestie finansowe. Określony został koszt wdrożenia nowego produktu, przewidywany zysk i czas potrzebny na uzyskanie zwrotu z tytułu poniesionej inwestycji
Plik pracy
  • Plik: 1
    praca_pI_WZ_Trudnowski_Kamil_230125.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 26855

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT39dfea247787404b909dfe2641911e34/
URN
urn:pw-repo:WUT39dfea247787404b909dfe2641911e34

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony