Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of implementing an innovative product in a production company

Kamil Patryk Trudnowski

Abstract

Contemporary companies that want to be competitive with competitors must focus their activities on the continuous development of the products offered. The changing trend and growing requirements and public awareness force companies to implement new solutions that will help in the fight for market positions. Often in the context of implementation, the term 'innovative product' appears. The subject of the thesis concerns the project of implementing the innovative product in the production company. In this particular case, the product will be a new type of elevator, adapted to special requirements, and the company in which this implementation will take place is the company Winda - Warszawa. The implementation of the topic has been divided into the theoretical and design part. The analyzes of the current state of knowledge made it possible to develop a chapter in which the concepts related to innovation, production and lifts were presented. In the further part, the history of the elevator industry development and its current status are presented. The next theoretical chapter presents the company that will be involved in the project. The history of its development and the current situation are described. The link between the theoretical and the project part is made by strategic analyzes. Two analyzes were performed: BCG and SWOT. They allowed us to analyze the company's situation in terms of resources and environmental impact and to review the range offered. They helped to identify future directions of development, among which the best will be to introduce a new type of lift to the offer, which will be installed in historic buildings. This will be the product in question, the implementation of which has been presented in the design part. Defining the project task allowed for the transition to the next stage, which was the actual implementation. It has been divided into several stages. The first one consisted in defining the needs of the company and clients and analyzing the resources available. The next step was to prepare the full specification of the new product and determine the composition of the implementation team. It was necessary to prepare projects and develop a marketing strategy. The entire implementation process will be carried out in accordance with the schedule presented at the end of the chapter. The last issue raised in the project part are financial issues. The cost of implementing a new product, expected profit and time needed to obtain a return on investment were determined.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Patryk Trudnowski (FoM) Kamil Patryk Trudnowski,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt wdrożenia innowacyjnego produktu w firmie produkcyjnej
Supervisor
Tadeusz Kubik (FoM/CIE) Tadeusz Kubik,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-03-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Tadeusz Kubik (FoM/CIE) Tadeusz Kubik,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM) Krystyna Lamparska-Jasińska (FoM/CIE) Krystyna Lamparska-Jasińska,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
Projekt, innowacje, innowacyjność, produkt, produkcja, wdrażanie, badania, rozwój, windy, dźwigi, osobowe
Keywords in English
Project, implementation, innovations, product, production, research, development, elevators, lifts
Abstract in Polish
Współczesne przedsiębiorstwa, które chcą być konkurencyjne względem konkurencji, muszą koncentrować swoje działania na ciągłym rozwoju oferowanych produktów. Zmieniające się trend i rosnące wymagania oraz świadomość społeczeństwa wymuszają na firmach wdrażanie nowych rozwiązań, które pomogą w walce o pozycje na rynku. Często w kontekście wdrażania, pojawia się określenie produkt innowacyjny. Temat pracy dotyczy projektu wdrożenia takiego innowacyjnego produktu w firmie produkcyjnej. W tym konkretnym przypadku produktem tym będzie nowy rodzaj windy, dostosowany do specjalnych wymagań, natomiast przedsiębiorstwem w którym wdrożenie to będzie się odbywać, jest firma Winda – Warszawa. Realizacja tematu została podzielona na część teoretyczną i projektową. Dokonane analizy obecnego stanu wiedzy pozwoliły na opracowanie rozdziału, w którym przedstawione zostały pojęcia związane z innowacyjnością, produkcją i windami. W dalszej części zaprezentowana została historia rozwoju branży dźwigowej oraz jej stan obecny. Kolejny rozdział teoretyczny prezentuje firmę, której dotyczyć będzie realizowany projekt. Opisane zostały dzieje jej rozwoju, oraz aktualna sytuacja. Łącznikiem pomiędzy częścią teoretyczną a projektową są wykonane analizy strategiczne. Wykonane zostały dwie analizy: BCG i SWOT. Pozwoliły one przeanalizować sytuację firmy pod kątem posiadanych zasobów i wpływu otoczenia oraz dokonać przeglądu oferowanego asortymentu. Pomogły wytypować przyszłe kierunki rozwoju, spośród których najlepszym będzie wprowadzenie do oferty nowego rodzaju dźwigu, który będzie instalowany w budynkach zabytkowych. Będzie to przedmiotowy produkt, którego wdrożenie przedstawione zostało w części projektowej. Określenie zadania projektowego, pozwoliło na przejście do kolejnego etapu, jakim było właściwe wdrożenie. Zostało ono podzielone na kilka etapów. Pierwszy z nich polegał na określeniu potrzeb firmy i klientów i analizie posiadanych zasobów. Kolejnym krokiem było przygotowanie pełnej specyfikacji nowego produktu i ustalenie składu zespołu wdrożeniowego. Było to niezbędne do przygotowania projektów i opracowania strategii marketingowej. Cały proces wdrożenia przeprowadzony zostanie zgodnie z zaprezentowanym na końcu rozdziału harmonogramem. Ostatnim zagadnieniem poruszonym w części projektowej, są kwestie finansowe. Określony został koszt wdrożenia nowego produktu, przewidywany zysk i czas potrzebny na uzyskanie zwrotu z tytułu poniesionej inwestycji
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Trudnowski_Kamil_230125.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26855

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT39dfea247787404b909dfe2641911e34/
URN
urn:pw-repo:WUT39dfea247787404b909dfe2641911e34

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page