Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Assessment combustion process and emission of the Diesel engine's harmful substances after the chemical reconditioning process of its power supply system

Kamil Bors

Abstract

The aim of this thesis is assessment and analysis combustion process and emission of the Diesel engine's harmful substances in order to determine the usefulness of the use of additives for fuel regenerating power systems. The work begins with the presentation of theoretical foundations in the field of internal combustion engines. Issues related to construction, as well as the principle of action. It also presents the purpose for which power systems are installed in vehicles. In the chapter three is overview of the powers systems. Described are the most popular construction solutions designed by engineers. Not only their advantages were shown, but also the disadvantages that had a significant impact on their further modernization. The next chapter, number four, describes the consumption of injection systems. The most common defects have been discussed. Chapter five describes popular means for regenerating such systems. They present their individual components and how each of them affects such systems. The first part of the work was finished with chapter six, in which the selected exhaust components were described. The next part of the work, or practical, because this chapter has been described, carried out tests of the analyzed engine begins with chapter number seven. This chapter presents the test stand where research was carried out. This chapter also gives the basic parameters of the engine used for this purpose and also the parameters that were measured were also given. The next chapter describes selected parameters of the combustion process. The chapter nine presents the course of power, torque, unit fuel consumption as well as the efficiency of the engine before and after the chemical reconditioning process of the Diesel engine's power supply system. The next chapter presents the results of empirical studies of concentrations of harmful substances in the form of graphs with conclusions. It is an external characteristic and load characteristic at a constant rotational speed of 1400 rpm and 2200 rpm. The last chapter in the work presents a summary together with the conclusions. It shows what has been achieved at work.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Bors (FACME) Kamil Bors,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Ocena procesu spalania i emisji substancji szkodliwych silnika o ZS po procesie regeneracji chemicznej jego układu zasilania
Supervisor
Mateusz Bednarski (FACME/IV) Mateusz Bednarski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Piotr Orliński (FACME/IV) Piotr Orliński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2149
Reviewers
Mateusz Bednarski (FACME/IV) Mateusz Bednarski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Maciej Tułodziecki (FACME/IV) Maciej Tułodziecki,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: silnik o zapłonie samoczynnym, układy wtryskowe, proces regeneracji
Keywords in English
Key words: Diesel engine, injection systems, reconditioning process
Abstract in Polish
Celem pracy jest ocena i analiza procesu spalania oraz emisji substancji szkodliwych silnika o zapłonie samoczynnym w celu określenia użyteczności stosowania dodatków do paliw regenerujących układy zasilania. Praca rozpoczyna się od przedstawienia podstaw teoretycznych z zakresu silników spalinowych. Zagadnienia te dotyczą jego budowy, a także zasady działania. Przedstawiony jest również cel w jakim w pojazdach montuje się układy zasilania. Rozdział numer trzy dotyczy przeglądu układów zasilania. Opisane są najpopularniejsze rozwiązania konstrukcyjne zaprojektowane przez inżynierów. Pokazane zostały nie tylko ich zalety, ale również wady, które miały istotny wpływ na ich dalszą modernizację. W następnym rozdziale, czyli numer cztery opisane zostały zużycia układów wtryskowych. Zostały omówione najpopularniejsze usterki. W rozdziale numer pięć opisane zostały popularne środki do regeneracji takich układów. Przedstawione są ich poszczególne składniki oraz jak każdy z nich wpływa na takie układy. Pierwsza część pracy została zakończona rozdziałem o numerze sześć, w którym opisane zostały wybrane składniki spalin. Kolejna część pracy, czyli praktyczna, ponieważ w tym rozdziale zostały opisane przeprowadzone badania analizowanego silnika rozpoczyna się rozdziałem numer siedem. W tym rozdziale zostało przedstawione miejsce, czyli hamownia na której były przeprowadzane badania. W tym rozdziale również zostały podane podstawowe parametry silnika wykorzystanego do tego celu i również zostały podane parametry, które były mierzone. W następnym rozdziale, czyli ósmym został dokonany opis niektórych parametrów procesu spalania. W rozdziale numer dziewięć został przedstawiony przebieg mocy, momentu, jednostkowego zużycia paliwa, a także sprawności silnika przed oraz po procesie chemicznej regeneracji jego układu zasilnia. W kolejnym rozdziale zostały przedstawione wyniki badań empirycznych stężeń substancji szkodliwych w postaci wykresów wraz z wnioskami. Jest to charakterystyka zewnętrzna oraz charakterystyka obciążeniowa przy stałej prędkości obrotowej wynoszącej 1400 obr/min i 2200 obr/min. Ostatni rozdział w pracy przedstawia podsumowanie wraz z wnioskami. Pokazuje on co udało się osiągnąć w pracy.
File
  • File: 1
    Kamil_Bors.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34542

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT399ec77fc62b4acb8a8e08784acdd2e3/
URN
urn:pw-repo:WUT399ec77fc62b4acb8a8e08784acdd2e3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page