Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Traffic accident documentation as a source of knowledge about the course of the event

Tomasz Czapelski

Abstract

The purpose of this thesis is to assess traffic accident documentation as a source of information for reconstructing the events and determining who is at fault. The analysis attached in this paper is based on materials gathered during procedural steps of real traffic incidents. This thesis consists of six chapters, and their contents are described below. The first chapter is an introduction to the paper, which describes the subject matter and the purpose of the thesis. The second chapter is devoted to the problem of traffic accidents. It consists of a historical view, relevant statistical data and an assessment of safety on Polish roads, as well as basic information on road safety programmes in Poland. Basic questions concerning traffic accident reconstruction, as well as different methods of accident reconstruction are discussed in the third chapter. Documents prepared during the procedural steps at the scenes of real traffic accidents are discussed and presented in the next chapter. It contains descriptions and presentations of the following materials: traffic accident report, traffic accident inspection protocol, photographs, incident scene sketches. The fifth chapter of this paper is devoted to the assessment of documentation created on the sites of accidents, and its usefulness when reconstructing the events and determining the perpetrator of a traffic accident. There is a short description of three traffic accidents in this section. The documents created on the site of these events have been used extensively to prepare this thesis. The last chapter contains a summary of this paper and final conclusions. An annex containing a list of documents used for the purposes of this paper has also been appended.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Czapelski (FT) Tomasz Czapelski,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Dokumentacja powypadkowa jako źródło wiedzy o przebiegu zdarzenia
Supervisor
Marek Guzek (FT/DVMO) Marek Guzek,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Wolff (FT/DVMO) Andrzej Wolff,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT) Marek Guzek (FT/DVMO) Marek Guzek,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
wypadek drogowy, zdarzenie drogowe, dokumentacja powypadkowa, rekonstrukcja zdarzeń drogowych
Keywords in English
traffic accident, traffic accident documentation, traffic acciden reconstruction
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest ocena dokumentacji powypadkowej jako źródła danych dla potrzeb rekonstrukcji i ustalenia sprawcy zdarzenia drogowego. Zamieszczona analiza dokonana została w oparciu o materiały w postaci dokumentów skompletowanych w trakcie czynności procesowych rzeczywistych zdarzeń drogowych. Praca składa się z sześciu rozdziałów, a zawartość poszczególnych jej części przedstawiona została poniżej. W pierwszej części pracy umieszczono wstęp, w którym to nakreślono tematykę oraz przybliżono cel pracy. Drugi rozdział poświęcony został problematyce wypadków drogowych. Zawiera on rys historyczny, istotne dane statystyczne oraz ocenę stanu poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również podstawowe informacje dotyczące programów bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Podstawowe zagadnienia dotyczące rekonstrukcji zdarzeń drogowych poruszone zostały w rozdziale trzecim. Zawiera on kwestie dotyczące metod odtwarzania zdarzeń drogowych. W kolejnej części pracy omówiono i przedstawiono podstawowe dokumenty sporządzane w trakcie czynności procesowych na miejscu zdarzeń drogowych. Rozdział ten zawiera opis i przedstawienie, kolejno: karty zdarzenia drogowego, protokołu oględzin miejsca wypadku drogowego, dokumentacji fotograficznej, szkica miejsca zdarzenia drogowego. Piąty rozdział pracy poświęcono na ocenę przydatności dokumentacji sporządzonej na miejscu rzeczywistych zdarzeń drogowych jako źródła danych niezbędnych dla potrzeb rekonstrukcji oraz ustalenia sprawcy zdarzenia. W części tej krótko przedstawiono trzy wypadki drogowe. Dokumenty sporządzone na miejscu tych zdarzeń zostały wykorzystane w obszernych fragmentach do realizacji celu niniejszej pracy. Ostatni, szósty rozdział zawiera podsumowanie pracy oraz wnioski końcowe. Do pracy dołączono aneks zawierający zbiór dokumentów, na podstawie których zrealizowany został cel pracy.
File
  • File: 1
    praca_dyplomowa_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13416

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT398b7137dac243e784261725cd868ec5/
URN
urn:pw-repo:WUT398b7137dac243e784261725cd868ec5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page