Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Concept for Urban Development of Czerniaków Południowy

Aleksandra Sikorska

Abstract

The work presents conception of Czerniaków Południowy’s area development. It is composed of two parts. The first one is describing conditioning and capabilities of neighborhood. Second one is about detailed analysis of projected space. Conception, which is viable and not harmful for the natural environment at once is the effect of the work. The first part performs analysis of Mokotów area in terms of history, the environmental and social circumstances, communication and parking problems and the possibility of emergencies. Also, at the first part cataloguing of functions near the projected area is described. The first part shows up the main goals which are very important to achieve at the project, for example: protection of natural advantages, creation multifunctional structures of the space, minimization burdensome impact of main roads and obtainment space and environmental consistency. The second part includes detailed description of projected area. The tract has many restrictions, inter alia the risk of flood in view of the river’s close location. It is a must for the project to keep with environmental protection. Projected area is currently undeveloped, but „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” talks about allocation service and housing development at this place. After consideration all the analysis the last version of the project was created. The conception talks about service and housing development in way to substantiate profitability of investment. Moreover, the multi-family housing is the leadership function of development at this area, despite the fact that document „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” the great part of it assigns for the service development.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Sikorska (FGC) Aleksandra Sikorska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Koncepcja zagospodarowania przestrzennego Czerniakowa Południowego
Supervisor
Jan Chmielewski (FGC/CSMES) Jan Chmielewski,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jan Chmielewski (FGC/CSMES) Jan Chmielewski,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Małgorzata Barbara Havel (FGC/CSMES) Małgorzata Barbara Havel,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
koncepcja zagospodarowania przestrzennego, Wisła, Czerniaków Południowy, strefa ochronna rezerwatu przyrody, osiedle ekologiczne
Keywords in English
Concept for an Urban Development and Regeneration, Wisła, Czerniaków Południowy, ecological housing estates
Abstract in Polish
Praca poświęcona jest koncepcji zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru Czerniakowa Południowego. Podzielona została na dwie części: pierwszą, opisującą uwarunkowania i potencjał rozwojowy terenu Mokotowa Dolnego i Czerniakowa Południowego oraz drugą, skupiającą się na szczegółowej analizie projektowanego obszaru, pozwalającej na opracowanie koncepcji, wpisującej się w otoczenie w sposób opłacalny inwestycyjnie a jednocześnie nie oddziaływujący negatywnie na środowisko przyrodnicze. W części pierwszej przeprowadzono analizę dzielnicy Mokotów pod względem: rysu historycznego, uwarunkowań przyrodniczych, problemów komunikacyjnych i parkingowych, możliwych zagrożeń występujących w sąsiedztwie obszaru analizy, dokonano także opisu inwentaryzacji funkcjonalnej otoczenia. Po opracowaniu części pierwszej wyłonione zostały główne cele istotne do zrealizowania w projekcie, takie jak: zachowanie równowagi środowiskowej – ochrona istniejących walorów przyrodniczych, tworzenie wielofunkcyjnych struktur przestrzennych, minimalizacja uciążliwego wpływu arterii komunikacyjnych na osiedle, oraz uzyskanie przestrzennej ciągłości miejskiej i przyrodniczej w strukturze przestrzennej Warszawy. Część druga zawiera szczegółowy opis terenu, dla którego przedstawiona została koncepcja zagospodarowania przestrzennego a także podział funkcjonalny. Obszar ten posiada wiele ograniczeń, między innymi ryzyko powodziowe, gdyż jest on położony w niedalekim sąsiedztwie Wisły. Koniecznym jest, aby powstały projekt spełniał wymogi środowiskowe związane z bliskością Rezerwatu Przyrody Jeziorko Czerniakowskie. Opracowywany teren jest obecnie niezagospodarowany, jednak w dokumencie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego został przeznaczony pod zabudowę usługową oraz mieszkalnictwo. Pożądaną byłaby więc koncepcja zagospodarowania, która wpisze się w otoczenie, nie będzie inwazyjnie oddziaływać na środowisko oraz wkomponuje się w obszary dotychczas zagospodarowane. Po uwzględnieniu wszystkich czynników wynikających z przeprowadzonych analiz przedstawiono ostateczną wersję projektu. W koncepcji przedstawiono możliwość zabudowy obszaru zarówno budynkami mieszkalnymi jak i budynkami usługowymi w taki sposób, aby uzasadnić opłacalność zabudowy obszaru, nie eliminując jego walorów przyrodniczych i uwzględniając obowiązujące ustalenia planistyczne i ochronne. Ponad to przyjęto, że wiodącą funkcją obszaru może być zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna mimo, że w studium Warszawy znaczna jego część została przeznaczona na funkcje usługowe.
File
  • File: 1
    KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZERNIAKOWA POŁUDNIOWEGO.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4023

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT397dd8ddbf4341e1ad0b35b913ca959b/
URN
urn:pw-repo:WUT397dd8ddbf4341e1ad0b35b913ca959b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page