Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

E-taxes as a modern form of monetary settlements for the benefit of the State Treasury

Marta Jolanta Czmut

Abstract

This paper covers issues related to e-taxes in the context of the form of their settlement to the State Treasury. The first chapter contains basic information such as the origins of taxes in Poland and their harmonisation in the EU. In addition the definitions of tax, payer and state treasury were clarified, lists the entities to pay tax and cites legal acts regulating the tax obligation in Poland. The study analyzed the available methods of tax advance payments together with the available tax exemptions and tax reliefs available to payers and the national tax administration in the context of its main tasks and its constituent organizational units. Subsequently, a brief description of the methods of authentication of online payments has been included. Also mentioned about the latest service provided by the Ministry of Finance, available on the tax under the slogan of your e-PIT as an innovative solution in the area of tax settlements. Then, the focus was on the e-declarations program showing the entire process from installation to practical application by the taxpayer. The analysis of particular stages of filling out the form and elements verifying the correctness of its sending was also made. The third chapter traces the electronic settlements on the example of selected taxes. In particular, the tax portal https://www.podatki.gov.pl/ and its content in relation to the scope of information available on the subpages of individual liabilities. In the next part of the paper there are references to websites and applications used for interactive filling in the form together with sample declarations and legal basis for their payment as well as the basic definition of a payer based on legal acts. The last subchapter is devoted to the cloud computing the Ministry of Finance as a place for collecting data from applications and forms of payers.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Marta Jolanta Czmut (FASS) Marta Jolanta Czmut,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
E-podatki jako współczesna forma rozliczeń zobowiązań pieniężnych na rzecz Skarbu Państwa
Supervisor
Bolesław Kowalczyk (FASS) Bolesław Kowalczyk,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Krzysztof Urbaniak (FASS/DASMA) Krzysztof Urbaniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Bolesław Kowalczyk (FASS) Bolesław Kowalczyk,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
podatek, platforma e-deklaracje, twój e-pit, chmura obliczeniowa Ministerstwo Finansów, portal podatkowy
Keywords in English
tax, e-declarations platform, your e-pit, cloud computing the Ministry of Finance, tax portal
Abstract in Polish
Niniejsza praca obejmuje zagadnienia dotyczące e-podatków w kontekście formy ich rozliczeń do kasy państwa. W pierwszym rozdziale zawarto informacje podstawowe tj. geneza podatków w Polsce oraz ich harmonizację w UE. Ponadto wyjaśniono definicje podatku, płatnika oraz skarbu państwa, wymieniono podmioty zobowiązane do uiszczenia podatku oraz powołano akty prawne regulujące obowiązek podatkowy w Polsce. W pracy przeanalizowano dostępne sposoby zaliczek na podatek wraz z dostępnymi zwolnieniami i ulgami podatkowymi przysługującym płatnikom oraz krajową administrację skarbową w kontekście jej głównych zadań jak i składających się na nią jednostek organizacyjnych Kolejno zawarto zwięzły opis sposobów uwierzytelniania płatności internetowych. Wspomniano również o najnowszej usłudze udostępnionej przez MF znajdującej się na portalu podatkowym pod hasłem twój e-PIT jako innowacyjne rozwiązanie w sferze rozliczeń podatkowych. Następnie skupiono się na programie e-deklaracje pokazano cały proces od instalacji do praktycznego zastosowania przez podatnika. Dokonano również analizy poszczególnych etapów wypełniania formularza oraz elementów sprawdzających poprawność jego wysłania. W rozdziale trzecim prześledzono rozliczenia elektroniczne na przykładzie wybranych podatków. W szczególności portal podatkowy https://www.podatki.gov.pl/ oraz jego zawartość w odniesieniu do zakresu informacji dostępnych na podstronach poszczególnych zobowiązań pieniężnych. W dalszej części pracy umieszczono odniesienia do stron i aplikacji służących do interaktywnego wypełnienia formularza wraz z przykładowymi deklaracjami i postawą prawną do ich zapłaty oraz podstawową definicją płatnik na podstawie aktów prawnych. Ostatni podrozdział poświęcono chmurze obliczeniowej MF jako miejscu gromadzenia danych z wniosków i formularzy płatników.
File
  • File: 1
    Marta_Jolanta_Czmut_-_Praca_Dyplomowa_Licencjacka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34558

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT395f27b10b454a9e9874cf2cd0956ff5/
URN
urn:pw-repo:WUT395f27b10b454a9e9874cf2cd0956ff5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page