Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Concept of rationalisation of the logistics system in a selected company

Jakub Długokęcki

Abstract

The diploma thesis is focused on the concept of rationalisation of the logistics system in a selected company. The work is based on data from the production factory Tchibo Manufacturing Poland which is described in the first chapter of the diploma thesis. The main object of engineering work is the analysis and rationalisation of storage and internal transport in the area of packing instant coffee in jars. In the first chapter of the engineering diploma, was carried out the analysis of internal transport in the production hall of instant coffee packed in jars. Material flow testing begins at the point where the packaging materials (jars and caps) and raw materials ( instant coffee extracts) are delivered through the storage areas, depalletization and palletization processes of the packaging units to the point of temporary storage of the finished products. The times of individual transport cycles and their daily workload were calculated, as well as the number of people and means of transport needed to carry out these activities. The economic aspect of transport is also taken into account - the costs incurred for the existing transport system in the instant coffee area as well as the yearly operating costs. The second chapter outlines the shortcomings of the system and the areas to be modernized in order to optimize the internal transport and warehousing process. In the next step, a concept for rationalisation of the logistics system was proposed, mainly based on the optimization of the non-mechanical equipment of the packaging warehouse and the automation of the most labor-intensive transport process. In the third chapter, was carried out an analysis of the logistic system after the modification of the logistic system. Moreover, the material flow process was dimensioned in consideration of the introduced changes. The summary in the form of a table presenting the differences in the number of available pallet spaces in the storage area of the packaging materials warehouse as well as the economic differences of the logistics system before and after the introduction of the rationalisation of the logistics system in the selected company. An approximate payback time has been determined. On the basis of this information, the applications for the diploma thesis were described. The last part of the work is a written bibliography and a list of all drawings and tables used in engineering work.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Długokęcki (FT) Jakub Długokęcki,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Koncepcja racjonalizacji systemu logistycznego w wybranej firmie
Supervisor
Andrzej Ratkiewicz (FT/TSEL) Andrzej Ratkiewicz,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-12-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Michał Kłodawski (FT/TSEL) Michał Kłodawski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Andrzej Ratkiewicz (FT/TSEL) Andrzej Ratkiewicz,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
system logistyczny, analiza, racjonalizacja, wymiarowanie procesu przepływu materiałów, pracochłonność procesu
Keywords in English
logistics system, analysis, rationalisation, dimensioning of the material flow process, labor intensity of the process
Abstract in Polish
Tematem pracy jest koncepcja racjonalizacji systemu logistycznego w wybranej firmie. Praca opiera się na danych pochodzących z zakładu produkcyjnego Tchibo Manufacturing Poland, którego charakterystyka i struktura zostały opisane w pierwszym rozdziale pracy dyplomowej. Głównym przedmiotem rozważań pracy inżynierskiej jest analiza i racjonalizacja magazynowania i transportu wewnętrznego w obszarze pakowania kawy rozpuszczalnej w słoiki. W pierwszym rozdziale pracy inżynierskiej przeprowadzony został proces analizy transportu wewnętrznego w hali produkcyjnej kawy rozpuszczalnej pakowanej w słoiki. Badanie przepływu materiałów rozpoczyna się w miejscu, w którym dostarczane są materiały opakowaniowe (słoiki i nakrętki) oraz surowce (ekstrakty kawy rozpuszczalnej) przez miejsca magazynowania, procesy depaletyzacji i paletyzacji jednostek opakowaniowych aż do punktu składowania tymczasowego produktów gotowych. Obliczone zostały czasy poszczególnych cykli transportowych i ich dobowa pracochłonność, a także liczba ludzi i środków transportu potrzebnych do realizacji tych czynności. Uwzględniony również został aspekt ekonomiczny transportu, a więc nakłady poniesione na istniejący system transportowy w obszarze kawy rozpuszczalnej jak i roczne koszty jego eksploatacji. W drugim rozdziale przedstawione zostały nieprawidłowości systemu i obszary, które należałoby zmodernizować w celu zoptymalizowania procesu transportu wewnętrznego i magazynowania. W kolejnym kroku została zaproponowana koncepcja racjonalizacji systemu logistycznego w głównej mierze oparta na optymalizacji związanej z wyposażeniem niemechanicznym magazynu opakowań i automatyzacji najbardziej pracochłonnego procesu transportowego. W trzecim rozdziale przeprowadzona została analiza systemu logistycznego po wprowadzeniu modyfikacji w systemie logistycznym. Dodatkowo wykonano wymiarowanie procesu przepływu materiałów z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. W podsumowaniu w formie tabelarycznej przedstawione zostały różnice pokazujące ilość dostępnych miejsc paletowych w strefie składowania magazynu materiałów opakowaniowych jak i różnice ekonomiczne systemu logistycznego przed i po wprowadzeniu racjonalizacji systemu logistycznego w wybranym zakładzie. Określony został przybliżony czas zwrotu inwestycji. A na podstawie tych informacji opisano wnioski do pracy. Ostatnia cześć pracy to spisana bibliografia oraz wykaz wszystkich rysunków i tablic użytych w pracy inżynierskiej.
File
  • File: 1
    Jakub_Długokęcki_-_Praca_dyplomowa_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34845

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT395ba877ccad4916be83bf8348bfa1ef/
URN
urn:pw-repo:WUT395ba877ccad4916be83bf8348bfa1ef

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page