Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Impact of stock rotation on exploitation cost rate

Wiktoria Rychlik

Abstract

This text contains research of impact of stock rotation on operating cost rate. Ten rotation variants made for this test make a possibility to designate various values of rates. The first chapter contains identification of logistical task and a calculation of annual flow on entry for a specific rotation variants. It also specified a character of load pallet unit. Second section gives a determination of stock supply range variability. Calculation based on uncertain normative and working days resulted in ten variants of rotation – value starts from 5 and end in 50. Next chapter shows spatial shape of shop – project of the flow storage of finished products. Fourth part presents storage process and a flow of load inside. As a result a material flow process card has been projected, transport cycles has been described and a technology of internal transport in the storage has been fitted. The fifth chapter contains measuring storage process and calculation of rates. This part includes a calculation of transportation modes necessary to the process realization and also exploitation and operation costs. As a result a calculation of volume rate, exploitation cost rate, operation cost rate, one palette flow rate and volume for one place rate has been made. Last section presents assessment and conclusions. It also contains diagrams calculated for ten variants of rotation, which shows how rotation affects the rates.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Wiktoria Rychlik (FT) Wiktoria Rychlik,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Wpływ rotacji zapasu na wskaźnik kosztów eksploatacyjnych
Supervisor
Janusz Fijałkowski (FT/TSEL) Janusz Fijałkowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-03-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Janusz Fijałkowski (FT/TSEL) Janusz Fijałkowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Andrzej Ratkiewicz (FT/TSEL) Andrzej Ratkiewicz,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Rotacja, magazyn, kształtowanie procesu magazynowego, wymiarowanie procesu magazynowego, wskaźnik kosztów przejścia jednej palety przez magazyn, wskaźnik kosztów eksploatacyjnych
Keywords in English
Rotation, store, storage process formation, storage process dimensioning, one palette flow cost rate, exploitation cost rate
Abstract in Polish
W pracy przeprowadzono badanie wpływu rotacji zapasu na wskaźnik kosztów eksploatacyjnych. Utworzono 10 wariantów rotacji, dzięki którym uzyskano różne wartości tego wskaźnika. W pierwszym rozdziale zostało sformułowane zadanie logistyczne. Obliczono przepływy roczne na wejściu dla ustalonych wariantów rotacji. Określono postać jednostki ładunkowej paletowej. W drugim rozdziale ustalono zakres zmienności rotacji zapasu. Na podstawie zmiennego normatywu i dni roboczych obliczono 10 wariantów rotacji, rozpoczynając od wartości równej 5, kończąc na wartości równej 50. W trzecim rozdziale przedstawione zostało ukształtowanie funkcjonalno – przestrzenne magazynu. Zaprojektowany został przepływowy magazyn wyrobów gotowych. W czwartym rozdziale został ukształtowany proces magazynowy. Umieszczono schemat przepływu ładunków w magazynie. Zaprojektowano kartę procesu przepływu materiałów. Opisano cykle transportowe. Dobrano technologię transportu wewnętrznego w magazynie. W piątym rozdziale zwymiarowano proces magazynowy i obliczono wskaźniki. Dla pierwszego wariantu rotacji obliczono dobowe przepływy ładunków. Obliczono czasy cykli i operacji ręcznych. Została obliczona pracochłonność dobowa. Zaprojektowano harmonogram dla jednej, ośmiogodzinnej zmiany pracy. Obliczone zostały natężenia pracochłonności i na ich podstawie narysowano wykresy pracochłonności dla urządzeń i pracy ludzkiej. Obliczono liczbę środków transportu potrzebnych do realizacji procesu. Obliczone zostały również nakłady, koszty eksploatacyjne i operacyjne. Dzięki temu obliczono wskaźniki kubatury, kosztów eksploatacyjnych, operacyjnych, przejścia jednej palety przez magazyn oraz nakłady w przeliczeniu na jedno miejsce paletowe. W szóstym rozdziale umieszczona została ocena i wnioski. Umieszczono również wykresy wpływu rotacji na wskaźniki, które zostały obliczone z ustalonych 10 wariantów rotacji.
File
  • File: 1
    PRACA INŻ WIKTORIA RYCHLIK.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10146

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT389cfb1800cf40f3b7d1ae09e97d6cab/
URN
urn:pw-repo:WUT389cfb1800cf40f3b7d1ae09e97d6cab

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page