Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of risk evaluation of the production process at Real S.A

Paulina Zalewska

Abstract

The aim of this thesis is to evaluate risks which may occur during the processing of frozen destoned fruits. The production department at Real S. A., food manufacturing company in Morszków. "Project risk assessment process manufacturing enterprise Real S.A " was established because of the interest in the area of production and processing of fruit and vegetables . In addition, management of the Real S.A was interested in risk analysis in order to reduce the dangers arising from the production processes. Information needed to complete the project are taken from the Book of company's Quality Real S.A , they have been used as corporate databases . In the Book of quality was a detailed description and diagram of the production process of frozen fruit destoned with machines used in the site process . In addition, also used the technical documentation . In the project uses the FMEA method . On its basis, the dimension of risk in each of the next step of the whole process of production of fruit odestoned frozen . For each step of the process established the importance of risk occurrence and detection risk . They proposed solutions that will contribute to reduce the level of risk in these activities which turned out to be high. This study is divided into introduction, four chapters and conclusion. Chapter 1 gives definitions of risk and presents its basic classification. Risk evaluation methods are listed later in this chapter. Different types of risk evaluation of production process as well as other processes were presented in this part of the thesis, for instance: financial risks or occupational risks. The risk evaluation methodology used later in this study was also described in this chapter. Chapter 2 treats about Real S.A. history and range of activities as well as gives general characteristics of different areas and processes in the company. The following chapter is the introduction to the risk evaluation project of the production process in the company. Main objectives and assumptions were presented in this part. Also, the selected production process was described in details. Chapter 3 includes analysis of risk factors followed by the Ishikawa’s chart and the FMEA questionnaire. The last part of Chapter 3 presents risk assessment of the selected production process and proposed risk mitigation activities for some of the production stages. Chapter 4 is the effectiveness evaluation of the proposed solutions. Value of RPN indicators before and after the implementation of suggested changes were compared in this section of the thesis. This part also includes cost assessment related to the implementation of the risk mitigation measures. The last part is the conclusion of the project. It describes how the risk reduction activities improved the destoned frozen fruit processing process. It also summarizes how changes in the frozen fruit processing influenced the overall work of Real S.A
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paulina Zalewska (FoM) Paulina Zalewska,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt oceny ryzyka procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie Real S.A
Supervisor
Iwona Głażewska (FoM/QD) Iwona Głażewska,, The Department of Qualitology (FoM/QD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Qualitology (FoM/QD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Bolesław Szomański (FoM/QD) Bolesław Szomański,, The Department of Qualitology (FoM/QD)Faculty of Management (FoM) Iwona Głażewska (FoM/QD) Iwona Głażewska,, The Department of Qualitology (FoM/QD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
Ryzyko, Zarządzanie Ryzykiem, Metoda FMEA przedsiębiorstwo produkcyjne
Keywords in English
Risk, Risk Management, FMEA Method, Manufacturing Company
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej jest dokonanie oceny ryzyka procesu produkcji owoców odpestczanych mrożonych. Jako obszar badania wybrano dział produkcji, przedsiębiorstwa produkcyjnego Real S.A w Morszkowie. Praca dyplomowa pt: „ Projekt oceny ryzyka procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie Real S.A” powstała ze względu na zainteresowanie obszarem produkcji i przetwarzania owoców i warzyw. Dodatkowo kierownictwo przedsiębiorstwa Real S.A było zainteresowane analizą ryzyka w celu zmniejszenia zagrożeń powstających podczas procesów produkcyjnych. Informacje potrzebne do wykonania projektu zostały zaczerpnięte z Księgi Jakości przedsiębiorstwa Real S.A, wykorzystane zostały także firmowe bazy danych. W Księdze jakości znajdował się dokładny opis i schemat procesu produkcji owoców odpestczanych mrożonych wraz z maszynami wykorzystanymi w procesie. Oprócz tego wykorzystana została także dokumentacja techniczna. W projekcie wykorzystano metodę FMEA. Na jej podstawie ustalono wymiar ryzyka dla każdej czynności procesu produkcji owoców odpestczanych mrożonych. Dla zidentyfikowania zagrożeń oszacowano wielkość priorytetowej liczby ryzyka. Dla tych czynności gdzie liczba okazała się wysoka zaproponowano rozwiązania, które mogą przyczynić się do jej obniżenia. Praca składa się z czterech zasadniczych rozdziałów. Rozdział pierwszy przybliża definicję ryzyka i przedstawia podstawową jego klasyfikację. W kolejnej części rozdziału mowa jest o metodach oceny ryzyka. Przedstawione zostały rodzaje metod oceny ryzyka produkcyjnego, jak i innych rodzajów ryzyka (takich jak: ryzyko finansowe czy zawodowe). Przybliżono także charakterystykę, konkretnej, wybranej metody, która posłuży do dalszej już projektowej części pracy. W rozdziale drugim opisano historię, zakres działalności i opis obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa Real S.A. Dodatkowo omówione zostały procesy zachodzące w przedsiębiorstwie. Rozdział trzeci zawiera projekt oceny ryzyka procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie Real S.A. Omówiono w nim cele i założenia projektu. Zawarty został dokładny opis procesu produkcyjnego produkcji owoców odpestczanych mrożonych. Rozdział ten obejmuje także analizę czynników ryzyka, w skład której wchodzi wykres Ishikawy i wypełniony formularz FMEA. Końcowa część rozdziału zawiera ocenę ryzyka dla wybranego procesu i propozycję działań zapobiegających zbyt wysokiemu wskaźnikowi RPN w niektórych czynnościach procesu produkcji owoców odpestczanych mrożonych. Czwarty rozdział to ocena efektywności proponowanych rozwiązań, przedstawione zostało porównanie wskaźników RPN przed i po wprowadzeniu zmian, a także przeanalizowano koszty związane z wprowadzeniem działań zapobiegających. W zakończeniu podsumowano całość pracy. Opisano w jaki sposób działania zapobiegające powstawaniu ryzyka wpłynęły na cały proces produkcyjny. Wspomniano także o wpływie zmian w procesie produkcji owoców odpestczanych mrożonych na pracą całego przetwórstwa Real S.A.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Zalewska_Paulina_251199.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12375

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT380c677d091b483593b9ae04617f5b72/
URN
urn:pw-repo:WUT380c677d091b483593b9ae04617f5b72

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page