Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modification of single – perforated nitrocellulose powder for 5,56x45 and 7,62 type ammunition

Adrian Juszczak

Abstract

Ammunition manufactured at factories in Poland does not meet the technical requirements for small-caliber ammunition. Nitrocellulose powder is being imported from outside of Poland. In the threat of an armed conflict there is a huge risk of cutting off the deliveries of the powder, which would halt the production of ammunition in our country. A huge interest of arms industry is the cause of beginning to develop new powder technologies for 5,56x45 mm, 7,62x51 mm and 12,7x99 mm ammunition. The Division of High Energetic Materials of Warsaw University of Technology has many years of experience at conducting researches of modifying the burning layer of the powder. The purpose of this work was to develop a method of modification which would allow to acquire a modified powder fulfilling the technical requirements of powders for 5,56x45 mm and 7,62x51 mm type ammunition This thesis shows the results of 6 processes of modifying the burning layer of a single-base, single-perforated nitrocellulose powder named WTwaC1 with a 5/1 geometry. The modifiers were centralite I, colophony and 2,4-dinitrotoluene, which were being dispersed in distilled water, ethyl alcohol and a mixture of both. The parameters measured throughout the researches were heat of combustion using an IKA C200 calorimeter, geometry of a powder grain with the use of an optical microscope, bulk density, helium density using a pycnometer and dynamic vivacity which was measured with the use of a manometric bomb. The results were compared with a base powder and model powders NC1055 and PC0237. The results of those conducted examines show the changes in geometry of the powder. They also show that using a modifier lowers both heat of combustion and dynamic vivacity. Additionally, there were also changes to the both bulk and helium density. During the time of researches there were two types of powder chosen for further optimalisation examines. Those powders were PL52, which was modified by 2 phr (parts per 100 parts of powder) of centralite I in water, and PL62, which used 2,4-dinitrotoluene as a modifier and water as a dispersant.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adrian Juszczak (FC) Adrian Juszczak,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Modyfikacja prochu nitrocelulozowego jednokanalikowego do amunicji typu 5,56x45 mm i 7,62x51 mm
Supervisor
Katarzyna Cieślak (FC/DH-EM) Katarzyna Cieślak,, Department Of High-Energetic Materials (FC/DH-EM)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of High-Energetic Materials (FC/DH-EM)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
31-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Zbigniew Ochal (FC/CDSB) Zbigniew Ochal,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC) Katarzyna Cieślak (FC/DH-EM) Katarzyna Cieślak,, Department Of High-Energetic Materials (FC/DH-EM)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
nitroceluloza, proch nitrocelulozowy modyfikacja, warstwa palna, amunicja
Keywords in English
nitrocellulose, nitrocellulose powder, modification, burning layer, ammunition
Abstract in Polish
Amunicja produkowana przez zakłady na terenie Polski nie spełnia wymagań technicznych dla amunicji małokalibrowej. Proch wykorzystywany do produkcji amunicji jest importowany spoza granic Rzeczpospolitej. W obliczu zagrożenia konfliktu zbrojnego z udziałem Polski istnieje wysokie ryzyko odcięcia kraju od kolejnych dostaw prochu, które zatrzymałoby produkcję amunicji. Duże zainteresowanie przemysłu zbrojeniowego jest powodem, dla której rozpoczęto opracowywanie technologii prochu dla amunicji typu 5,56x45 mm, 7,62x51 mm oraz 12,7x99 mm. Zakład Materiałów Wysokoenergetycznych Politechniki Warszawskiej ma wieloletnie doświadczenie w badaniach nad modyfikacją warstwy palnej prochu. Celem tej pracy było opracowanie metody modyfikacji, która pozwoli na otrzymanie prochu modyfikowanego spełniającego wymagania techniczne dla dwóch amunicji typu 5,56x45 mm oraz 7,62x51 mm. Niniejsza praca przedstawia wyniki badań 6 przeprowadzonych procesów modyfikacji warstwy palnej jednokanalikowego prochu bazowego WTwaC1 o geometrii 5/1. Modyfikatorami były centralit I, kalafonia i 2,4-dinitrotoluen, a rozpuszczalnikami woda destylowana, alkohol etylowy oraz ich mieszaniny. Badano ciepło spalania na kalorymetrze IKA C2000, geometrię ziaren prochu za pomocą mikroskopu optycznego, gęstość helową na piknometrze i usypową oraz żywość dynamiczną prochu przy użyciu bomby manometrycznej. Wyniki badań porównano z prochem bazowym i prochami wzorcowymi NC1055 oraz PC0237. Wyniki wykazały zmiany w geometrii ziaren oraz obniżoną względem prochu bazowego kaloryczność i żywość dynamiczną. Zmianom uległa również gęstość zarówno helowa, jak i usypowa. W trakcie wykonywanych badań wytypowano dwa prochy, które należy poddać dalszym badaniom optymalizacyjnym. Są to prochy PL52, w którym użyto 2 phr (części na 100 części prochu) centralitu I jako modyfikatora, oraz PL62, który modyfikowano 4 phr 2,4-dinitrotoluenu.
File
  • File: 1
    praca-inż-Juszczak-Adrian-270177.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30175

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT37b7bf67521e4e0d9569dbb0117a0ac4/
URN
urn:pw-repo:WUT37b7bf67521e4e0d9569dbb0117a0ac4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page