Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The influence of the thermomodernization of an existing single-family residential building on the reduction of operating costs

Aleksandra Gołębiewska

Abstract

The aim of the diploma thesis is to design a thermo-modernization of an existing single-family residential building located at Pułtuska Street in Łosinno, in the masovian voivodeship. The work consists of a theoretical part in which the process of thermo-modernization is approximated, what is involved in what comes within its scope and what effects it can bring. Selected insulating materials used for insulation of building partitions have been presented and their properties have been described. The current technical requirements for thermal insulation on which the project is based are also cited. Another part of the thesis is a construction project. It includes the assessment of the technical condition of the building, calculation of heat transfer coefficients for all building partitions, calculation of heat demand for the existing condition, description of modernization works and recalculation for the building after thermo-modernization. The approximate costs of modernization of the facility have also been provided. The project also presents various options for modernizing the heat source along with estimated investment costs. The first proposal is the installation of an air/water heat pump, which reduces operating costs. Other options include the recuperator installation and the installation of solar panels on the roof of the building, which will be used to heat domestic hot water. Next, the values of heat transfer coefficients U and the calculation of heat demand for the building before and after thermomodernization were made. These results were compared with the requirements of the technical conditions. The work also includes operating costs related to heating for the building in the existing state and after modernization.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Gołębiewska (FEE) Aleksandra Gołębiewska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Wpływ termomodernizacji istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych
Supervisor
Olgierd Niemyjski (FEE/DHV) Olgierd Niemyjski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Grzegorz Narowski (FEE/DHV) Piotr Grzegorz Narowski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Olgierd Niemyjski (FEE/DHV) Olgierd Niemyjski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
termomodernizacja, izolacja, ocieplenie budynku, straty ciepła, zapotrzebowanie na ciepło, ogrzewanie, źródło ciepła
Keywords in English
thermomodernization, insulation, building insulation, heat loss, heat demand, heating, heat source
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej jest wykonanie projektu termomodernizacji istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Pułtuskiej w miejscowości Łosinno, w województwie mazowieckim. Praca składa się z części teoretycznej, w której przybliżono czym jest proces termomodernizacji, na czym polega, co wchodzi w jego zakres oraz jakie może przynosić efekty. Przedstawiono wybrane materiały izolacyjne wykorzystywane do izolacji przegród budowlanych i opisano ich właściwości. Przytoczono również aktualne wymagania techniczne dotyczące termoizolacyjności, na których opiera się projekt. Kolejną częścią pracy dyplomowej jest projekt budowlany. W jego skład wchodzi ocena stanu technicznego budynku, obliczenia współczynników przenikania ciepła dla wszystkich przegród budowalnych, obliczenie zapotrzebowania na moc cieplną dla stanu istniejącego, opis prac modernizacyjnych oraz ponowne wykonanie obliczeń dla budynku po przeprowadzonej termomodernizacji. Podano również przybliżone koszty modernizacji obiektu. W projekcie przedstawiono także różne możliwości modernizacji źródła ciepła wraz z szacunkowymi kosztami inwestycyjnymi. Pierwszą propozycją jest montaż pompy ciepła typu powietrze woda, która pozwala na zmniejszenie kosztów eksploatacji. Kolejne opcje to instalacja rekuperatora oraz montaż paneli solarnych na dachu budynku, które będą służyły do ogrzania cwu. Następnie dokonano zestawienia wartości współczynników przenikania ciepła U oraz obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło dla budynku przed i po termomodernizacji. Wyniki te porównano z wymaganiami zawartymi w warunkach technicznych. W pracy uwzględniono także koszty eksploatacji związane z ogrzewaniem dla budynku w stanie istniejącym oraz po modernizacji.
File
  • File: 1
    277736_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32835

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT37ae8571cee64ac2a3cf4306fac2de03/
URN
urn:pw-repo:WUT37ae8571cee64ac2a3cf4306fac2de03

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page