Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Influence of hydrogen on microstructure and selected mechanical properties of alloy steel and austenitic stainless steel/titanium explosively clad joint

Julia Maria Romańska

Abstract

The purpose of the thesis was to evaluate hydrogen influence on microstructure and selected mechanical properties of 42CrMo4 alloy steel and austenitic stainless steel 316L/titanium Grade 1 joint obtained by explosive welding. The report provides information on the explosion welding process and description of hydrogen penetration and transport inside metallic materials, as well as a brief presentation of the group of phenomena called hydrogen embrittlement and presentation of hydrogen influence on the studied groups of materials. In the experimental part material properties of materials in the initial state and after hydrogen charging were compared. The study included an evaluation of the microstructure of metallographic specimens by light and scanning electron microscopies, mechanical tests combined with observations of the obtained breakthroughs on scanning electron microscope: impact test, static uniaxial tensile testing, shear test and micro-hardness measurements.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Julia Maria Romańska (FMSE) Julia Maria Romańska,, Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Wpływ wodoru na mikrostrukturę i wybrane właściwości mechaniczne stali stopowej oraz złącza stali stopowej odpornej na korozję z tytanem otrzymanego metodą wybuchową
Supervisor
Andrzej Zagórski (FMSE/DMD) Andrzej Zagórski,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Materials Design (FMSE/DMD)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-02-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
IM-D.002087
Reviewers
Andrzej Zagórski (FMSE/DMD) Andrzej Zagórski,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Jerzy Robert Sobiecki (FMSE/DSE) Jerzy Robert Sobiecki,, Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
wodór, korozja wodorowa, platery, plater, platerowanie wybuchowe, złącze wybuchowe, tytan, stal austenityczna, stal stopowa, tytan Grade 1, 316L, X2CrNiMo17/12/2, 40HM, 42CrMo4,
Keywords in English
hydrogen, hydrogen damage, explosion welding, explosively clad joint, titanium Grade 1, 316L, X2CrNiMo17/12/2, 40HM, 42CrMo4,
Abstract in Polish
Praca inżynierska miała na celu ocenę wpływu wodoru na mikrostrukturę i wybrane właściwości mechaniczne stali stopowej 42CrMo4 oraz złącza stali 316L/tytanu Grade 1 otrzymanego metodą wybuchową. Część teoretyczna pracy zawiera informacje na temat procesu platerowania wybuchowego oraz opis wnikania i transportu wodoru wewnątrz tworzyw metalicznych, a także krótkie przedstawienie grupy zjawisk nazywanej korozją wodorową i wpływu wodoru na grupy materiałów do których należą badane w pracy stopy. W części doświadczalnej porównano właściwości materiałów w stanie niewodorowanym oraz po wodorowaniu katodowym. Badania obejmowały ocenę mikrostruktury zgładów metalograficznych przy użyciu mikroskopu świetlnego i skaningowego (SEM), badania wytrzymałościowe połączone z obserwacjami przełomów na mikroskopie skaningowym: badanie udarności, statyczną próbę rozciągania jednoosiowego, próbę ścinania oraz pomiary mikrotwardości.
File
  • File: 1
    praca inżynierska Julia Romańska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8058

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3781f753ca6a4992bb14a18521221387/
URN
urn:pw-repo:WUT3781f753ca6a4992bb14a18521221387

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page