Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The research group composition of bitumen 35/50 after aging

Kamil Giżyński

Abstract

Summary The subject of the thesis is the examination of the 35/50 asphalt group composition after the ageing. The purpose of the thesis was to determine the influence of time and temperature on the change of the 35/50 asphalt group composition. The thesis comprises of the theoretical part and the experimental part. The theoretical part covers the general characteristics of asphalt, the composition and the chemical structure of asphalt and the elementary composition and the colloidal structure of asphalt as well. The features, manufacturing and ageing of asphalt are described. The factors which cause ageing, the changes of the asphalt composition and structure and the evaluation of the asphalt resistance against ageing are presented. Whereas, the experimental part covers the characteristics of the asphalt to be examined, the examination methods and the examination results conclusions. The 35/50 asphalt manufactured at ORLEN Asfalt sp. z o.o. of Płock was examined. The examination of the ageing was performed in temperature of 163°C, 200°C, 220°C, 240°C for 240 min and 360 min. The change of the 35/50 asphalt group composition was the result of the ageing; the longer duration and temperature of ageing was, the more significant change occurred. The ageing of the 35/50 asphalt performed by RFT method created the change of the group composition as follows: saturated hydrocarbons -> aromatic hydrocarbons -> resin -> asphaltene. The result of the asphalt ageing was the increase of the asphaltene contents while the contents of the saturated elements and aromatic hydrocarbons and resins was decreased.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Giżyński (FCEMP) Kamil Giżyński,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Badanie składu grupowego asfaltu 35/50 po starzeniu
Supervisor
Blandyna Osowiecka (FCEMP/IC) Blandyna Osowiecka,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-05-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Blandyna Osowiecka (FCEMP/IC) Blandyna Osowiecka,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Wiesława Ciesińska (FCEMP/IC) Wiesława Ciesińska,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
asfalt 35/50, starzenie asfaltu, węglowodory nasycone, węglowodory aromatyczne, żywice, asfalteny, budowa koloidalna asfaltu, skład grupowy asfaltu, otrzymywanie i właściwości asfaltu.
Keywords in English
asphalt 35/50, aging asphalt, saturated hydrocarbons, aromatic hydrocarbons, resin, asphaltene, colloidal structure of asphalt, the group asphalt, properties and receiving asphalt
Abstract in Polish
Streszczenie Tematem pracy było badanie składu grupowego asfaltu 35/50 po starzeniu. Celem pracy było określenie wpływu czasu i temperatury na zmianę składu grupowego asfaltu 35/50. Praca składa się z części teoretycznej i doświadczalnej. W części teoretycznej przedstawiono ogólną charakterystykę asfaltu, skład i strukturę chemiczną asfaltów jak również skład elementarny i budowę koloidalną asfaltu. Opisano właściwości, otrzymywanie i starzenie asfaltów. Przedstawiono czynniki powodujące starzenie jak również zmiany w składzie i strukturze chemicznej asfaltu oraz zobrazowano ocenę odporności asfaltu na starzenie. Natomiast w części doświadczalnej przedstawiono charakterystykę badanego asfaltu, opisano metodykę badawczą oraz opracowano i omówiono wyniki badań. Badaniu poddano asfalt 35/50 produkowany przez ORLEN Asfalt Sp. z o.o. w Płocku. Proces starzenia prowadzony był w temperaturach 163°C, 200°C, 220°C, 240°C w czasie 240 min oraz 360 min. W wyniku starzenia nastąpiła zmiana składu grupowego badanego asfaltu, zmiana ta była tym większa im dłuższy był czas i temperatura starzenia asfaltu. Starzenie asfaltu 35/50 metodą RFT spowodowało zmiany w składzie grupowym zgodnie z przyjętym schematem: węglowodory nasycone → węglowodory aromatyczne → żywice → asfalteny. Efektem starzenia asfaltu było zwiększenie zawartości asfaltenów kosztem zmniejszenia zawartości składników nasyconych oraz węglowodorów aromatycznych i żywic.
File
  • File: 1
    240895_inz_tch.pdf.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8221

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT37671e101f4446009c63c1009eb5c8eb/
URN
urn:pw-repo:WUT37671e101f4446009c63c1009eb5c8eb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page