Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the cause of the insufficient cooling ("overheating") of return water in district heating substations in the Warsaw DH system

Katsiaryna Razumkova

Abstract

“Analysis of the causes of the insufficient cooling ("overheating") of return water in district heating substations in the Warsaw district heating system” was created for the purpose of improving the work efficiency of Veolia Energia Warszawa SA cubature circuits fitters. The work was carried out as a part of the fifth edition of the program "Zrób dyplom z Veolia". To achieve this goal, an algorithm was developed based on the analysis of the shape of the return network water charts, which allows revealing the probable cause of insufficient cooling of the return network water ("overheating") and determining the probable failure in the substation. A significant part of the study is devoted to the analysis of heating substation operating parameters. As a result, an algorithm was developed that allows to designate in the heat node the installation on the side of which the failure occurs, which causes unsatisfactory cooling of the return network water, and the work parameters of the heat node have been indicated, with the help of which it is possible to determine the specific cause of "overheating" on the side of the central heating installation. Based on this work, it is possible to continue the analysis of the operation of heat substations and try to clearly define the method of identifying irregularities in the functioning of the substation, which results in "overheating" and create a program for the automation of this process. There are no descriptions in the literature for assessing the correctness of network water cooling in heating substations, in particular in central heating and domestic hot water installations.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katsiaryna Razumkova (FPAE) Katsiaryna Razumkova,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Analiza przyczyn niezadowalającego schładzania („przegrzewy”) wody sieciowej powrotnej w węzłach cieplnych WSC
Supervisor
Adam Smyk (FPAE/IHE) Adam Smyk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
19-09-2019
Issue date (year)
2019
Pages
88
Internal identifier
MEL; PD-5226
Reviewers
Adam Smyk (FPAE/IHE) Adam Smyk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Wojciech Bujalski (FPAE/IHE) Wojciech Bujalski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
ciepłownictwo, węzeł cieplny, efektywność energietyczna, „przegrzew” wody sieciowej w systemie cieplowniczym
Keywords in English
district heating, heating substation, thermal efficiency, ”overheating” DH network return water
Abstract in Polish
Niniejsza praca, „Analiza przyczyn niezadowalającego schładzania („przegrzewy”) wody sieciowej powrotnej w węzłach cieplnych WSC”, została stworzona dla celów poprawy efektywności pracy monterów obwodów kubaturowych Veolii Energia Warszawa S.A. Praca została zrealizowana w ramach V edycji programu „Zrób dyplom z Veolią”. Dla osiągnięcia tego celu został opracowany algorytm na podstawie analizy kształtu wykresów temperatury wody sieciowej powrotnej, który umożliwia ujawnienie prawdopodobnej przyczyny niedostatecznego schładzania wody sieciowej powrotnej („przegrzewu”) i wyznaczenie prawdopodobnej awarii w węźle cieplnym. Znaczna część opracowania jest poświęcona analizie parametrów pracy węzłów cieplnych WSC. Jako wynik został opracowany algorytm, który pozwala wyznaczyć w węźle cieplnym instalację, po stronie której występuje awaria, powodująca niezadowalające schładzanie wody sieciowej powrotnej oraz zostały wskazane parametry pracy węzła cieplnego, za pomocą których można wyznaczyć konkretną przyczynę „przegrzewu” po stronie instalacji centralnego ogrzewania. Na podstawie niniejszej pracy można kontynuować analizę pracy węzłów cieplnych i spróbować określić w sposób jednoznaczny metodę identyfikowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu węzła cieplnego, skutkiem których jest „przegrzew” i stworzyć program dla automatyzacji tego procesu. Dotychczas w literaturze brak jest opisów do oceny prawidłowości schładzania wody sieciowej w węzłach cieplnych, w szczególności w instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej.
File
  • File: 1
    ENG_PDinz_KR_V_IX_2019.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35632

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3715c268f0f14303aae5373355e7c151/
URN
urn:pw-repo:WUT3715c268f0f14303aae5373355e7c151

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page