Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Technical and economic analysis of process heat supplies from the Warsaw District Heating Network

Paweł Litman

Abstract

The aim of the analysis made, was to study the possibility of increasing demand of district heating for process purposes, in particular in terms of the chance of increasing heating load in summer. The paper reviews the current forms of heat use in technological installations and their chance for development. Technical and economic analysis of the possibility of introducing the production of cold from system heat was presented as well. The basic element of the work is the analysis of the impact of the introduction of trigeneration on the parameters of district heating network operation and the possibility of increasing the stream of network water in regions with cold and the whole WSC. In the first stage, the author focused on the presentation of the characteristics of steam and heating water consumption for process purposes at currently connected customers to the Warsaw District Heating Network. Large-area buildings have the largest share of process heat consumption. These customers use this heat for heating purposes in ventilation and air-conditioning systems. In the coming years no significant increase in this demand is expected. Moreover, there is a reduction in the consumption of process steam, which transmission generates significant losses. The main element of the presented thesis is the analysis of the impact of trigeneration on the parameters of district heating network operation. At the beginning a review of technologies available on the market, allowing to use system heat for the production of cold, was carried out. Then, due to the confirmation of commercial use, the technology of absorption chillers was selected for further analysis. Characteristics of heat receptions for supplying cooling units were used to simulate the operation of the network in the Termis program. The methodology of calculations, simplifications and assumptions were described in detail. The simulation was performed in two variants. The first one simulated the impact of the development of the cooling market on the operation of the Warsaw District Heating Network, assuming a constant network water temperature during the summer period (78ﹾC). The second one included the study of the influence of the increase in the temperature of cooling units’ feedwater, on the condition of heating network. The last part of the paper contains an analysis of the economic efficiency of absorption technology. Results of the economic analysis determine the unit costs of cold production, taking into account the system costs/system effects in the district heating network and heat and power plants (CHP). The approximate price of cold at which the investment in absorption technology for the production of cold from network heat is acceptable was presented as well in this paper.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Litman (FPAE) Paweł Litman,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Analiza techniczno-ekonomiczna dostawy ciepła technologicznego z Warszawskiej Sieci Ciepłowniczej
Supervisor
Adam Smyk (FPAE/IHE) Adam Smyk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
109
Internal identifier
MEL; PD-4967
Reviewers
Artur Rusowicz (FPAE/IHE) Artur Rusowicz,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Adam Smyk (FPAE/IHE) Adam Smyk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
ciepło technologiczne, system ciepłowniczy, trójgeneracja, absorpcyjne agregaty chłodnicze, obliczenia Termis
Keywords in English
process heat, district heating, trigeneration, absorption chillers, Termis calculations
Abstract in Polish
Przeprowadzona analiza ma na celu zbadanie możliwości zwiększenia zapotrzebowania na ciepło sieciowe na cele technologiczne, w szczególności pod kątem szansy wzrostu obciążenia ciepłowniczego w okresie letnim. W pracy dokonany został przegląd obecnych form wykorzystania ciepła w instalacjach technologicznych, ich szansa na rozwój oraz analiza techniczno-ekonomiczna możliwości wprowadzenia produkcji chłodu z ciepła systemowego. Zasadniczym elementem pracy jest analiza wpływu wprowadzenia trójgeneracji na parametry pracy sieci ciepłowniczej i możliwość zwiększenia strumienia wody sieciowej w rejonach z chłodem i całej WSC. W pierwszym etapie pracy skupiono się na przedstawieniu charakterystyki poboru pary technologicznej oraz wody grzewczej na cele technologiczne u klientów obecnie przyłączonych do Warszawskiej Sieci Ciepłowniczej (WSC). Największy udział w zużyciu ciepła technologicznego mają odbiorcy w postaci budynków wielkokubatorowych, którzy ciepło to wykorzystują na cele grzewcze w instalacjach wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Nie przewiduje się znacznego wzrostu tego zapotrzebowania w najbliższych latach. Co więcej, obserwuje się redukcję odbiorów pary technologicznej, której przesył generuje znaczne straty. Głównym elementem pracy jest analiza wpływu wprowadzenia trójgeneracji na parametry pracy sieci ciepłowniczej. Wykonano przegląd dostępnych na rynku technologii pozwalających wykorzystać ciepło systemowe do produkcji chłodu. Ze względu na potwierdzenie komercyjnego zastosowania, do dalszej analizy wybrano technologię absorpcyjnych agregatów chłodniczych. Charakterystykę odbiorów ciepła do zasilania agregatów chłodniczych wykorzystano do przeprowadzenia symulacji pracy sieci w programie Termis. Opisano dokładnie metodykę wykonanych obliczeń, zastosowane uproszczenia oraz założenia. Symulację przeprowadzono w dwóch wariantach. Pierwszy wariant symulował wpływ rozwoju rynku chłodu na pracę WSC, przy założeniu stałej temperatury wody sieciowej w okresie letnim (78ﹾC). Natomiast drugi obejmował badanie wpływu wzrostu temperatury wody sieciowej zasilającej agregaty chłodnicze, na stan sieci ciepłowniczej. Ostatnia część pracy zawiera analizę efektywności ekonomicznej technologii absorpcyjnej. Wynikiem przeprowadzonej analizy ekonomicznej jest określenie jednostkowych kosztów wytwarzania chłodu z uwzględnieniem kosztów/efektów systemowych w sieci ciepłowniczej i elektrociepłowniach. Dodatkowo przedstawiono przybliżoną cenę chłodu, przy której akceptowalna jest inwestycja w technologię absorpcyjną wytwarzania chłodu z ciepła sieciowego.
File
  • File: 1
    Analiza_techniczno-ekonomiczna_dostawy_ciepła_technologicznego_z_Warszawskiej_Sieci_Ciepłowniczej.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31369

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT36bc6f82546a48de94ad42e5f5871ee0/
URN
urn:pw-repo:WUT36bc6f82546a48de94ad42e5f5871ee0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page