Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The influence of direct georeference on 3D modelling of a terrestrial object

Joanna Bogumiła Przystawska, Jakub Zakrzewski

Abstract

This thesis aims to explore the possible uses of direct georeferencing in the process of creating 3D models of buildings from ground based digital images. The influence of a priori measurement error of linear elements of exterior orientation, which served as observation weights, on the accuracy of generated products was researched. The experiment was conducted with the use of two different software: Agisoft PhotoScan Professional Edition and Pix4Dmapper Pro. The theoretical part includes the description of the issues directly linked with the use of direct georeferencing in photogrammetry, the concept of internal and external orientation, the principle of creating three dimensional models from digital pictures and the description of the software that was employed. The practical part encompasses the methods that were used for compiling, processing and analyzing the data with each of the abovementioned software. For the purpose of the 3D model creation the digital pictures of Warsaw University’s of Technology Main Hall were used. The tacheometer was employed to measure the coordinates of the camera for each of the images that were taken and on that basis the spatial data for aerotriangulation was obtained. Spatial oriented observations were weighted by applying eight variable a priori precisions of linear elements of external orientation measurement and were analyzed as separate projects. The test field located in the Main Hall was used as the points of reference. The comparison of the coordinates obtained from the direct georeferencing with the known photopoints allowed the extraction of the best and the worst results for the applied weights. For the purpose of the experiment a more thorough analysis was only conducted for the most extreme results. The conducted research was focused on the dense clouds and generated 3D models. These were further worked on in the CloudCompare software, which allowed a more comprehensive analysis of their precision. The achieved results were compared with regard to the software used and their usefulness in 3D modelling of architectural objects. The activities that could help to optimize the results were also considered On the basis of the conducted experiment it can be concluded that direct georeferencing allows creating three dimensional models that are within the accepted error range of commonly acknowledged guidelines for architectural objects.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Joanna Bogumiła Przystawska (FGC) Joanna Bogumiła Przystawska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Jakub Zakrzewski (FGC) Jakub Zakrzewski,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Wpływ georeferencji wprost na modelowanie 3D obiektu naziemnego
Supervisor
Dorota Zawieska (FGC/DPRSISIS) Dorota Zawieska,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Michał Kowalczyk (FGC/DPRSISIS) Michał Kowalczyk,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Dorota Zawieska (FGC/DPRSISIS) Dorota Zawieska,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Dorota Zawieska (FGC/DPRSISIS) Dorota Zawieska,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Michał Kowalczyk (FGC/DPRSISIS) Michał Kowalczyk,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
georeferencja wprost, model 3D, orientacja zewnętrzna, zdjęcia cyfrowe
Keywords in English
direct georeferencing, 3D model, exterior orientation, digital images
Abstract in Polish
Niniejsza praca inżynierska miała na celu zbadanie wpływu georeferencji wprost na proces tworzenia modeli 3D obiektów architektonicznych z naziemnych zdjęć cyfrowych. Badaniom poddano wpływ założonego a priori błędu pomiaru liniowych elementów orientacji zewnętrznej, który służył wagowaniu obserwacji, na dokładność utworzonych produktów. Eksperyment wykonywano z wykorzystaniem dwóch pakietów oprogramowania: Agisoft PhotoScan Professional Edition i Pix4Dmapper Pro. Część teoretyczna pracy zawiera opis zagadnień bezpośrednio związanych z wykorzystaniem georeferencji wprost w fotogrametrii, pojęcia orientacji zewnętrznej i wewnętrznej, istotę tworzenia trójwymiarowych modeli ze zdjęć cyfrowych oraz charakterystykę wykorzystanego oprogramowania. W części praktycznej opisano sposób pozyskania danych, ich opracowanie oraz analizę z podziałem na wykorzystane programy. Do utworzenia modelu 3D wykorzystano obrazy cyfrowe przedstawiające fragment Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej. Za pomocą tachimetru pomierzono współrzędne położenia kamery dla każdej wykonanej fotografii i na tej podstawie uzyskano dane służące do wykonania aerotriangulacji. Zorientowane przestrzennie obserwacje zwagowano poprzez nadanie ośmiu zmiennych dokładności a priori pomiaru liniowych elementów orientacji zewnętrznej i rozpatrywano je jako osobne projekty. Referencyjną bazę odniesienia stanowiły punkty pola testowego znajdujące się na Auli Głównej Politechniki Warszawskiej. Porównanie współrzędnych punktów uzyskanych z georeferencji wprost ze znanymi fotopunktami pozwoliło na wyodrębnienie najlepszych oraz najgorszych rezultatów dla zadanych wag. Na potrzeby eksperymentu ograniczono się do dalszych analiz jedynie na skrajnych spośród otrzymanych wyników. Przedmiotem przeprowadzonych badań były zagęszczone chmury punktów oraz wygenerowane modele 3D. Wykonano na nich działania w programie CloudCompare, co pozwoliło na otrzymanie głębszych analiz na temat ich dokładności. Uzyskane rezultaty porównano pod kątem używanego oprogramowania oraz ich przydatności w celu wykonywania modeli 3D obiektów architektonicznych. Rozpatrywano także czynniki, które mogłyby wpłynąć na optymalizację wyników. Na podstawie przeprowadzonego eksperymentu stwierdzono możliwość tworzenia trójwymiarowych modeli, przy użyciu georeferencji wprost, o dokładności mieszczącej się w dopuszczalnych błędach według obowiązujących wytycznych dotyczących obiektów architektonicznych (Wytyczne techniczne G-3.4: Inwentaryzacja zespołów urbanistycznych, zespołów zieleni i obiektów architektury, 1981).
File
  • File: 1
    Praca Inżynierska Przystawska Zakrzewski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5002

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT36ada3792f0d49c59e0a749b983941ae/
URN
urn:pw-repo:WUT36ada3792f0d49c59e0a749b983941ae

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page