Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Numerical analysis of the dynamics of the water outlet gate works

Rafał Michał Marciniak

Abstract

The theme of presented study is an analysis of the dynamics of the water outlet gate works in terms of his dynamic properties and directly associated phenomena. As a starting point for analysis of work water outlet gate system, has been used the assessment of the role and effectiveness of the chamber (surge tanks) gravity damper, which eliminates oscillating movement of the water gate. The entire analysis process of the dynamics of the water outlet gate works has been based on results obtained from CFD simulations. Geometric models building for individual studies were based on a simplified vertical lift gate while maintaining similar dimensions presented in the real hydraulic structures. Due to the fact that the CFD method is an approximate method, has attempted to supplement all the obtained numerical results appropriate analytical models, which may be the source of strict solutions of studied phenomena. The whole building of analytical models to verify the results of the CFD simulation has been used to present advantages and disadvantages analysis water outlet gate system. Independently from tests carried out of analytical verification of the results, conclusions in terms of quality has been based fundamentally on a comparative analysis, eliminating the error possibility of the same method CFD or software used for calculations. In addition to the basic purpose of this study, has been brought closer the general concept of the need to use shock absorber systems and potential sources of the vibration observed during water outlet gate system operation. On the basis of the available literature in the field of water outlet gate system, as the regulatory systems, in this study has been made deductive identification of added mass phenomena (hydrodynamic mass) as an integral part of the dynamics of water outlet gate systems description but omitted in the classical mathematical model. The correct modeling of phenomena interaction be-tween solid objects and the fluid medium using CFD simulations allowed to indicate the possibility of occurrence parametric vibrations and self-excited vibrations generally absent in the analysis of regulatory systems. Presented in this study building procedure for geometric model of the gate, discretization of the calculation area and the procedure for obtaining the same results with CFD simulations on the background of the corresponding mathematical models, allowed to identify the possibility of the integration incomplete analytical model with the CFD method in order to create a new efficient method for individual testing of water outlet gate systems. As a final result of the research of work the water outlet gate systems and assess the role of chamber (surge tanks) gravity damper on the dynamics for the whole system, has been obtained full identification damping properties of the present type hydraulic shock absorber and has been indicated appropriate improvement opportunities.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Rafał Michał Marciniak (FPAE) Rafał Michał Marciniak,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Numeryczna analiza dynamiki pracy wodnego układu upustowego
Supervisor
Janusz Piechna (FPAE/IAAM) Janusz Piechna,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-11-2016
Issue date (year)
2016
Pages
185
Internal identifier
MEL; PD-3896 (zastrzeżona)
Reviewers
Tomasz Wacławczyk (FPAE/IAAM) Tomasz Wacławczyk,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Janusz Piechna (FPAE/IAAM) Janusz Piechna,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
Zamknięcie upustowe, układy upustowe, drgania układów fizycznych, przepływy z powierzchnią swobodną, CFD, masa dołączona
Keywords in English
Water outlet gate, gate system in flow regulator, vibration of physical systems, the free surface flow, CFD, added mass
Abstract in Polish
Tematem przedstawionego opracowania jest analiza pracy wodnego układu upustowego w aspekcie jego właściwości dynamicznych i zjawisk bezpośrednio z nim związanych. Jako punkt wyjścia do analizy pracy układu upustowego wykorzystano ocenę roli i skuteczności komorowego amortyzatora grawitacyjnego, będącego eliminatorem oscylacyjnego ruchu za-mknięcia regulacyjnego. Całość procesu analizy dynamiki układu upustowego oparto na wynikach uzyskanych z symulacji CFD. Budowę modeli geometrycznych przeznaczonych do poszczególnych badań oparto na uproszczonym pionowym zamknięciu zasuwowym przy zachowaniu zbliżonych wymiarów występujących w rzeczywistych konstrukcjach hydrotechnicznych. Ze względu na fakt, iż metoda CFD jest metodą przybliżoną, podjęto próbę uzupełniania wszystkich uzyskanych wyników numerycznych, odpowiednimi modelami analitycznymi, mogącymi być źródłem rozwiązań ścisłych badanych zjawisk. Cała procedura budowy weryfikacyjnych modeli analitycznych oraz ich rola w procesie oceny wyników z symulacji CFD została wykorzystana do przedstawienia wad i zalet analizy układów upustowych obiema metodami. Niezależnie od przeprowadzonych prób analitycznej weryfikacji uzyskanych wyników, wnioski końcowe pod względem jakościowym oparto w zasadniczy sposób na analizie porównawczej, eliminując tym samym możliwość wystąpienia błędu, samej metody CFD lub oprogramowania wykorzystanego do przeprowadzenia poszczególnych obliczeń. Obok zasadniczego celu niniejszego opracowania, przybliżono także ogólną koncepcję konieczności zastosowania układów tłumiących i potencjalnych źródeł obserwowanych drgań w trak-cie pracy systemów upustowych. Na tle dostępnej literatury z zakresu układów upustowych, jako systemów regulacyjnych w niniejszej pracy dokonano dedukcyjnej identyfikacji zjawiska masy dołączonej, jako integralnego elementu opisu dynamik układów upustowych a pomijanego w klasycznym modelu matematycznym. Poprawne modelowanie zjawisk interakcji obiektów bryłowych z ośrodkiem płynnym za po-mocą symulacji CFD pozwoliło także na wskazanie możliwości występowania drgań parametrycznych i samowzbudnych niewystępujących powszechnie w analizę systemów regulacyjnych. Przedstawiona w niniejszym opracowaniu procedura budowy modelu geometrycznego za-mknięcia i dyskretyzacja jego obszaru obliczeniowego oraz procedura uzyskania samych wyników z symulacji CFD na tle odpowiednich modeli matematycznych, pozwoliła na wskazanie możliwej integracji niepełnego rozwiązania analitycznego z metodą CFD w celu stworzenia nowej sprawniejszej metody badania poszczególnych układów lub całych systemów upustowych. Jako końcowy rezultat przeprowadzonych badań pracy układu upustowego oraz oceny roli amortyzatora kolumnowego w kształtowaniu tejże dynamiki, uzyskano pełną identyfikację właściwości tłumiących zaproponowanego amortyzatora hydraulicznego oraz wskazano odpowiednie możliwości ich poprawy.
File
  • File: 1
    PRACA-DYPLOMOWA-RAFAL-MARCINIAK.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14453

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT36a005fb80f64634afd479b8f9f4b523/
URN
urn:pw-repo:WUT36a005fb80f64634afd479b8f9f4b523

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page