Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The concept of development of the Węgrowska Street area in Sokołów Podlaski

Ewelina Adamczyk

Abstract

The aim of the engineering thesis is a project of spatial development of the area focused around Węgrowska street in Sokołów Podlaski. The following thesis was built on multi-faceted analyses. The multi-faceted approach allows for rational land planning and to keep spatial order. The dissertation includes characteristics of the Sokołów Podlaski town, functional, comunication and nature-landscape conditions of the study area with the environment, development status and individual features of that area. Also important are the area’s ownership situation, production aspects and monuments, occurring in the town. The accurate interpretation of them had helped to build project that is coherent with spatial order and urban composition. The project of spatial development is included in the last part of the following thesis. The applied solutions refer to a Spatial Development Conditions and Directions Study. One of the main asuumptions of this planning document is the introduction of larger green areas and the creation of places serving active leisure. The project assumes residential development of not very high intensity, improvement of the quality of the areas previously managed and improvement of communication. The concept of spatial development leads to increase attractiveness of the western, industrial part of the town, raise the living standards of residents and rational use of the land, previously occupied mainly by detached houses.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Ewelina Adamczyk (FGC) Ewelina Adamczyk,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Koncepcja zagospodarowania terenu w okolicy ul. Węgrowskiej w Sokołowie Podlaskim
Supervisor
Wojciech Bartoszczuk (FGC/CSMES) Wojciech Bartoszczuk,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Wojciech Bartoszczuk (FGC/CSMES) Wojciech Bartoszczuk,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Agnieszka Cieśla (FGC/CSMES) Agnieszka Cieśla,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
koncepcja zagospodarowania przestrzennego, zabudowa mieszkaniowa, tereny zieleni parkowej, strefa przemysłowa, miasto Sokołów Podlaski
Keywords in English
concept of spatial development, residential development, green areas, industrial zone, Sokołów Podlaski town
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy inżynierskiej jest stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu w okolicy ul. Węgrowskiej w Sokołowie Podlaskim. Rozwiązania ujęte w projekcie opierają się na wieloaspektowych analizach, pozwalających na racjonalne podejście do planowania przestrzennego oraz spełnienia jednego z głównych celów tego procesu, czyli zachowania ładu przestrzennego. Na etapie przedprojektowym brane są więc pod uwagę cechy charakterystyczne miasta Sokołów Podlaski, a także funkcjonalne, komunikacyjne, przyrodniczo-krajobrazowe powiązania obszaru opracowania z otoczeniem oraz jego zagospodarowanie i indywidualne uwarunkowania. Szczególną uwagę zwraca się również na sytuację własnościową obszaru, przemysłowy charakter zachodniej części miasta oraz jego aspekty kulturowe w postaci obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. Projekt nawiązuje do ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sokołów Podlaski. Jednym z głównych założeń jest wprowadzenie znacznych powierzchni terenów zieleni parkowej oraz stworzenie miejsc służących aktywnemu wypoczynkowi i łagodzących wpływ strefy produkcyjnej na życie mieszkańców. Projekt zakłada zabudowę mieszkaniową o niezbyt wysokiej intensywności, poprawę jakości terenów dotychczas zagospodarowanych oraz usprawnienie komunikacji i parkowania, poprzez wprowadzenie wielokondygnacyjnego parkingu naziemnego oraz indywidualnych garaży usytuowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego prowadzi do uatrakcyjnienia zachodniej, odseparowanej od pozostałej części miasta strefy przemysłowej, podniesienia poziomu życia mieszkańców oraz racjonalnego wykorzystanie terenu, zajętego dotychczas w głównej mierze przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
File
  • File: 1
    274830_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27223

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT367f83b0457347f69135ea06d5e144be/
URN
urn:pw-repo:WUT367f83b0457347f69135ea06d5e144be

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page