Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Polictical position and powers of the Commission of Financial Supervision

Aleksandra Klaudia Gosk

Abstract

The theme of this work is position of political system and powers of the Financial Supervision Commission. Financial Supervisory Commission is the central public administration organ responsible for the financial security of Polish in all its areas. Supervises the banking market, pension, insurance, capital, credit rating agencies, electronic money institutions, the cooperative credit unions and supplementary supervision. Her target is attention to ensuring the proper functioning of stability, security and transparency of the financial market, building confidence in him, as well as providing maximum protection of the interests of all its participants through the objectives set out in the relevant laws. The thesis consists of four chapters based on the latest literature, legal regulations and reports on the activities of the Financial Supervision Authority. Chapter I deals with general issues of supervision of the financial sector in Poland. It explains the concept of supervision and shows its characteristics. It was also shown the history of the Financial Supervision Commission and its goals and a surveillance zone. Chapter II contains a discussion of the political position of the Financial Supervision Commission. It shows its composition and the structure and organization of the Office of the Financial Supervision Authority. Chapter III presents the tasks and responsibilities of the Financial Supervision Commission and the penalty it imposed on entities that violate the regulations in force in trading in financial instruments. Chapter IV presents the perspective of the development of supervision of the Polish financial market. The analysis of changes in the financial sector since 2006. Also presented an assessment of the effectiveness of Polish financial supervision and measures taken by the Polish Financial Supervision Authority in this area. The work ends with a summary of the total consideration of issues, bibliography and list of figures, tables and charts provided in order to illustrate the issues raised and to facilitate the understanding of the presented content.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Aleksandra Klaudia Gosk (FASS) Aleksandra Klaudia Gosk,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Pozycja ustrojowa i kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego
Supervisor
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Agnieszka Woźniak (FASS/DALPP) Agnieszka Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Komisja Nadzoru Finansowego, Nadzór, kontrola, organ administracji państwowej,kompetencje
Keywords in English
Commission of Financial Supervision , supervision, control , state authority , competence
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest pozycja ustrojowa i kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego to centralny organ administracji publicznej odpowiedzialny za bezpieczeństwo finansowe Polski we wszystkich jego obszarach. Sprawuje nadzór nad rynkiem bankowym, emerytalnym, ubezpieczeniowym, kapitałowym, nad agencjami ratingowymi, instytucjami pieniądza elektronicznego, nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz nadzór uzupełniający. Jej cel stanowi dbałość o zapewnienie prawidłowego funkcjonowania stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości rynku finansowego, budowanie do niego zaufania, jak również zapewnienie maksymalnej ochrony interesów wszystkich jego uczestników poprzez realizację celów określonych w stosownych ustawach. Praca składa się z czterech rozdziałów opartych na najnowszej literaturze przedmiotu, uregulowaniach prawnych i sprawozdaniach z działalności KNF. Rozdział I dotyczy ogólnych zagadnień nadzoru nad sektorem finansowym w Polsce. Wyjaśniono w nim pojęcie nadzoru i przedstawiono jego charakterystykę. Została przedstawiona również historię Komisji Nadzoru Finansowego oraz jej cele i obszar nadzoru. Rozdział II zawiera rozważania dotyczące pozycji ustrojowej Komisji Nadzoru Finansowego. Przedstawiono jej skład oraz strukturę i organizację Urzędu KNF. W rozdziale III przedstawione zostały zadania i kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego oraz kary przez nią nakładane na podmioty, które naruszają regulacje obowiązujące w obrocie instrumentami finansowymi. Rozdział IV prezentuje perspektywy rozwoju nadzoru nad polskim rynkiem finansowym. Dokonano analizy zmian w sektorze finansowym od roku 2006. Zaprezentowano również ocenę efektywności polskiego nadzoru finansowego i działania podejmowane przez KNF w tym obszarze. Pracę kończy podsumowanie całości rozważanej problematyki, bibliografia oraz spis rysunków, tabel i wykresów zamieszczonych w celu zilustrowania poruszanych zagadnień i ułatwienia zrozumienia prezentowanych treści.
File
  • File: 1
    A. Gosk Praca licencjacka KNF.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13079

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT367b354cc93c4293813bf9c10390e2f5/
URN
urn:pw-repo:WUT367b354cc93c4293813bf9c10390e2f5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page