Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o

Milena Adamska

Abstract

End This work is describing analysis of the operations of an economic entity. He depicts primary data in finances of the limited liability company this Information outweighs every now and then in practice of functioning of an economic entities. The knowledge in this respect is useful for both banks for persons dealing with internal finances of the individual, for contracting parties,, and managers. Owning a company should be based on universal and unchanging rules and on specific provisions of the law. An act will matter greatly from 29.09.1994 for accountings. She is also being called the balance Polish law. In the Polish economy a financial analysis is outweighing. It is applied in order to understand the business activity of the subject and his financial standing. It is essential in order to take the right decisions associated with functioning of the company. The financial analysis is most often used analysis in the market economy by all sorts entities. He serves among others monitoring the solvency of business data. He is sources of information about her financial position. The financial analysis is using different indicators what lets entities on comparing companies from other from the given industry and on determining changes over time. For for her carrying a measurement, substantiating and accounting including business transactions are the first step. Drafting and examining the financial statement is a final moment. The particular attention was devoted to analysis of financial statements and establishing the financial standing Companies, in particular in relation to: fluidities, effectivenesses, activities and debts. Financial statements constitute the annual report about the state of the wealth, his roots and the achieved financial result. Satisfying essential information requirements of the interested parties is a crucial objective of financial statements of subjects. Having information portraying the current situation of the company and the knowledge in accounting, as well as appropriate skills of using them, it is possible correctly to assess the financial position of an economic entity and to make right decisions, not being driven by an intuition, with only specific data. Having information portraying the current situation of the company and the knowledge in accounting, as well as appropriate skills of using them, it is possible correctly to assess the financial position of an economic entity and to make right decisions, not being driven by an intuition, with only specific data. The quite intense development of economic relations between entities is contributing to seek economic new solutions which would cope with expectations of the wide circle of users above all from the outside e.g. for investors. Therefore, drafting and presenting financial statements should take needs of these users into account.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Milena Adamska (KNEiS) Milena Adamska Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Tytuł w języku polskim
Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o
Promotor
Ewa Latoszek (KNEiS) Ewa Latoszek Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Jednostka dyplomująca
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Jednostka prowadząca
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Kierunek / specjalność studiów
, Ekonomia
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
13-07-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Ewa Latoszek (KNEiS) Ewa Latoszek Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS) Barbara Felic (KNEiS) Barbara Felic Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Słowa kluczowe w języku polskim
Słowa kluczowe: ŻZK Sp. z o.o., sytuacja finansowa, przychody, koszty, zysk, płynność finansowa, rentowność, sprawność działania, poziom zadłużenia
Słowa kluczowe w języku angielskim
Keywords: ŻZK Sp. z o.o., financial standing, income, costs, profit, financial liquidity, profitability, efficiency of action, debt level
Streszczenie w języku polskim
Zakończenie Niniejsza praca przedstawia analizę działalności jednostki gospodarczej. Obrazuje podstawowe dane z zakresu finansów spółki z o.o. Informacje te mają coraz to większe znaczenie w praktyce funkcjonowania jednostek gospodarczych. Wiedza w tym zakresie jest przydatna zarówno osobom zajmującym się wewnętrznymi finansami jednostki, kontrahentom, bankom, jak i menedżerom. Prowadzenie przedsiębiorstwa powinno opierać się na uniwersalnych i niezmiennych regułach oraz na określonych przepisach prawa. Istotną rolę odgrywa ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości. Nazywana jest również polskim prawem bilansowym. W polskiej gospodarce duże znaczenie ma analiza finansowa. Stosuje się ją aby zrozumieć działalność gospodarczą podmiotu i jego sytuację finansową. Jest ona niezbędna w celu podjęcia właściwych decyzji związanych z funkcjonowaniem firmy. Analiza finansowa jest najczęściej wykorzystywaną analizą w gospodarce rynkowej przez różne podmioty. Służy m.in. monitorowaniu wypłacalności danej firmy. Jest źródłem informacji o jej kondycji finansowej. Analiza finansowa wykorzystuje różne wskaźniki co pozwala podmiotom na porównaniu firm z innymi z danej branży oraz na określaniu zmian w czasie. Pierwszym krokiem do jej przeprowadzenia jest pomiar, udokumentowanie oraz księgowe ujęcie operacji gospodarczych. Finałowym momentem jest sporządzenie i zbadanie sprawozdania finansowego. Szczególna uwaga poświęcona została analizie sprawozdań finansowych oraz ustaleniu sytuacji finansowej Spółki, w szczególności odnośnie: płynności, efektywności, aktywności i zadłużenia. Sprawozdania finansowe stanowią roczny raport o stanie majątku, źródłach jego pochodzenia i osiągniętym wyniku finansowym. Zasadniczym celem sprawozdań finansowych jest zaspokojenie podstawowych potrzeb informacyjnych zainteresowanych podmiotów. Posiadając informacje ukazujące bieżącą sytuację firmy oraz wiedzę w zakresie rachunkowości, jak również odpowiednie umiejętności ich wykorzystania, można prawidłowo ocenić kondycję finansową jednostki gospodarczej i podjąć odpowiednie decyzje, nie kierując się intuicją, tylko konkretnymi danymi. Dość intensywny rozwój stosunków gospodarczych pomiędzy podmiotami przyczynia się do poszukiwania nowych rozwiązań ekonomicznych, które sprostałyby oczekiwaniom szerokiego kręgu użytkowników przede wszystkim z zewnątrz np. inwestorom. Dlatego też, sporządzanie i przedstawianie sprawozdań finansowych powinno uwzględniać potrzeby tych użytkowników.
Plik pracy
  • Plik: 1
    praca licencjacka Milena Adamska - K.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 11237

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT35e8540db4eb49b5adebe2f9fc5ae378/
URN
urn:pw-repo:WUT35e8540db4eb49b5adebe2f9fc5ae378

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony