Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development of a solution for automatic measurement of selected anthropometric parameters of face

Michał Mateusz Rasiński

Abstract

The purpose of this study, titled “Development of a solution for automatic measurement of selected anthropometric parameters of a face”, was to create a software that could help in the diagnosis of Fetal Alcohol Syndrome by measuring characteristic facial distances in a patient’s face automatically. The measurements were to be taken from a point cloud that represented a patient’s face. The cloud was to be provided by a 3D scanner that used the structured light technique. Basic information about classic and modern anthropometric measurements, Fetal Alcohol Syndrome, Active Shape Model and structured light scanning were presented in the sections of the “Introduction” chapter. In the “Initial Assumptions” chapter the working principle of the software was described and goals of the final version of the programme were stated. The chapter “Libraries used” listed freely available libraries that were embedded into the programme. Their short description was presented and their role in the programme was explained. The next sections of the “Software development” chapter elaborated on the work done on writing the programme The topic of point cloud visualisation using the Visual Toolkit library was covered in more detail, since the visualisation issue might have been solved in many ways. The working principle of the programme was based on the Active Shape Model approach, therefore, tests of two freely available Active Model libraries were made in order to investigate their accuracy in fitting the model to an input face image. Further, the graphical user interface along with functionalities of the programme were shown and explained. In the “Discussion” chapter the potential sources of measurement error were discussed. “Conclusion” chapter summarized the work done on the programme and the final effect was evaluated. Unfortunately, some of the distances measured by the programme poorly reflected the actual state. The key encountered problems during software development were also introduced. The major improvements were proposed in order to make the software a useful medical tool.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Mateusz Rasiński (FM) Michał Mateusz Rasiński,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Opracowanie programu komputerowego do automatycznych pomiarów wybranych parametrów antropometrycznych twarzy
Supervisor
Sławomir Paśko (FM/IMPh) Sławomir Paśko,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
08-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sławomir Paśko (FM/IMPh) Sławomir Paśko,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM) Anna Pakuła (FM/IMPh) Anna Pakuła,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
automatyczne pomiary antropometryczne, chmura punktów, program komputerowy, Aktywny Model Kształtu
Keywords in English
automatic anthropometric measurements, point cloud, software, Active Shape Model
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy, zatytułowanej „Opracowanie programu komputerowego do automatycznych pomiarów wybranych parametrów antropometrycznych twarzy”, było stworzenie oprogramowania, które pomogłoby w diagnostyce Alkoholowego Zespołu Płodowego poprzez automatyczny pomiar charakterystycznych odległości na twarzy pacjenta. Pomiary miały być wykonane z chmury punktów, reprezentującej twarz pacjenta. Chmura miała być dostarczona przez skaner 3D, który wykorzystywał technikę światła strukturalnego. Podstawowe informacje o klasycznych i nowoczesnych pomiarach antropometrycznych, Alkoholowym Zespole Płodowym, Aktywnym Modelu Kształtu i skanowaniu 3D z użyciem światła strukturalnego zostały przedstawione w rozdziale „Wstęp”. W rozdziale „Wstępne założenia” opisano zasadę działania oprogramowania i określono założenia finalnej wersji programu. Rozdział „Wykorzystane biblioteki” wymienia bezpłatnie dostępne biblioteki wykorzystane w programie. Przedstawiono ich krótki opis i wyjaśniono funkcje jakie pełnią w programie. Kolejne sekcje rozdziału „Opracowanie oprogramowania” omawiają pracę wykonaną przy pisaniu programu. Temat wizualizacji chmury punktów za pomocą biblioteki Visual Toolkit został omówiony bardziej szczegółowo, ponieważ zagadnienie wizualizacji mogło zostać rozwiązany na wiele sposobów. Oprogramowanie opierało się na technice Modelu Aktywnego Kształtu, dlatego przeprowadzono testy dwóch bezpłatnie dostępnych bibliotek Aktywnego Modelu w celu zbadania ich dokładności w dopasowaniu modelu do obrazu twarzy. Ponadto pokazano i wyjaśniono interfejs użytkownika programu wraz z funkcjami programu. W rozdziale „Dyskusja” omówiono potencjalne źródła błędu pomiaru. Zaprezentowano również kluczowe problemy napotkane podczas tworzenia oprogramowania. W sekcji „Wnioski” podsumowano prace nad programem i oceniono efekt końcowy. Niestety niektóre odległości zmierzone programem źle odwzorowują prawdziwy stan. Zaproponowane zostały kluczowe ulepszenia w celu uczynienia programu użytecznym narzędziem medycznym.
File
  • File: 1
    276708_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33940

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT35c4a278f2a34abdadd5527d6dc60bad/
URN
urn:pw-repo:WUT35c4a278f2a34abdadd5527d6dc60bad

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page