Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and assessment of developing strategy based on PolskiBus.com

Mateusz Krzysztof Wronka

Abstract

The theme of the thesis is based on Author`s experience with PolskiBus company. It is service company which developes very quickly. The aim of the thesis is examining strategy and all factors influence on the company. Besides analysis alone, assessment of the strategy and its description is very important. The thesis concerns company`s environment as a whole: macro and micro environment, competition, suppliers and customers. The thesis is examining current strategy Leeds by company and analyzes its actions. To analyze strategy the following methods have been used: analysis of near and external environment, strategic portfolio analysis and structural sector analysis. Methods are presented using descriptive and graphic way. The effect of the thesis is project. Developing company`s activity model allows achieve faster progess in transport operators` sector. Thanks to that the company will become one of the leaders on polish transport operators market. In the first chapter theoretical issues have been raised. They will be helpful to understand the theme of the thesis. The most important elements are definition of strategy and strategic analysis. Besides there have been explained terms as follow: sector, mission, company`s vision. Above issues are helpful in the further part of thesis. In the second chapter selected methods of strategic analysis have been described. They were chosen carefully to characterize PolskiBus company in the best way. Descriptions of individual analyses support to understand their function which they play in the researching part of the thesis. The third chapter comprises researching part of thesis. At the beginning there is company`s description and its organizational structure. Next sector of transport operators is presented and its the most important aspects. Then company`s environment has been analyzed using PEST method. Afterwards company`s competition is portrayed and its impact on company. In disccused chapter there has been shown project of actions which are neccessary to implement market developing strategy. Then actions project has been estimated in terms of economic factors. Finally conclusions has been drawn and recommendations have been given for company`s future.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Mateusz Krzysztof Wronka (FoM) Mateusz Krzysztof Wronka,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena strategii rozwoju rynku na przykłdzie firmy PolskiBus.com
Supervisor
Michael Jaksa (FoM/SMD) Michael Jaksa,, The Department of Strategic Management (FoM/SMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Strategic Management (FoM/SMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Edyta Malicka (FoM/SMD) Edyta Malicka,, The Department of Strategic Management (FoM/SMD)Faculty of Management (FoM) Michael Jaksa (FoM/SMD) Michael Jaksa,, The Department of Strategic Management (FoM/SMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
analiza strategiczna, strategia rozwoju rynku, sektor transportu
Keywords in English
strategic analysis, developing market strategy, transport operators sector
Abstract in Polish
Temat pracy powstał oparciu o doświadczenia autora z firmą PolskiBus.com. Jest to przedsiębiorstwo usługowe, które bardzo szybko się rozwija. Celem pracy jest zbadanie strategii oraz wszystkich czynników wpływających na przedsiębiorstwo. Poza samą analizą ważnym elementem będzie również ocena tej strategii oraz jej opis. Praca dotyczy całego otoczenia firmy PolskiBus.com czyli makro i mikro otoczenia, konkurencji, dostawców i odbiorców usług przedsiębiorstwa. Praca bada również strategię obecnie prowadzoną przez firmę oraz analizuje jej działania. Do analizy strategii posłużę się takimi metodami jak: analiza otoczenia bliższego i dalszego, analiza konkurencyjna, portfelowa oraz strukturalna sektora. Metody będą przedstawiane w sposób opisowy jak i graficzny. Efektem pracy będzie projekt, czyli opracowanie modelu działań firmy PolskiBus.com, który pozwoli osiągnąć przedsiębiorstwu jeszcze szybsze tempo rozwoju rynku przewoźników, a co za tym idzie stanie się jednym z liderów na polskim rynku transportu samochodowego. W rozdziale pierwszym opisane zostały wszystkie zagadnienia teoretyczne, dotyczące tematu pracy, które pomogą lepiej go zrozumieć. Najważniejszymi elementami, które podległy opisowi były definicja strategii oraz definicja samej analizy strategicznej. Poza nimi opisane zostało również pojęcie sektora, misji oraz wizji firmy. Opisane zagadnienia są pomocne w dalszej części pracy. W rozdziale drugim opisane zostały wybrane metody analizy strategicznej. Wszystkie zostały wybrane w taki sposób, aby jak najlepiej scharakteryzować przedsiębiorstwo Polskibus.com. Opisy poszczególnych analiz pomagają w zrozumieniu ich funkcji, którą odegrają w części badawczej pracy. Rozdział trzeci to część badawcza pracy. Na początku zostało opisane przedsiębiorstwo oraz przedstawiona jego struktura organizacyjna. Następnie przedstawiony został sektor transportu samochodowego oraz jego najważniejsze aspekty. Po opisie sektora przeanalizowane zostało otoczenie przedsiębiorstwa za pomocą metody PEST. Następnie opisana została konkurencja przedsiębiorstwa i jej wpływ na przedsiębiorstwo. W rozdziale trzecim przedstawiony został projekt działań jakie musi wykonać firma, aby wprowadzić strategię rozwoju rynku. Potem projekt działań został oceniony pod względem ekonomicznym. Na końcu zostały wyciągnięte wnioski z całej pracy i zalecenia dla firmy na przyszłość.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Wronka_Mateusz_261898.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13944

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT34e7a67a7db24c35b079741331795150/
URN
urn:pw-repo:WUT34e7a67a7db24c35b079741331795150

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page