Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Determination of safety distance from plants at risk of industrial accident in Poland: current status and proposed changes

Yevgeniya Gryshkina

Abstract

Goal of the following thesis is to show the current Polish legal regulations considering prevention of major industrial accidents and limitation of its consequences for people and the environment and to determine the safety distance for a listed industrial facility according to the method described in the GIOS Guidelines from the year 2010 and the method described in the project of the Ordinance of the Ministry of Environmental from 26 of March 2019. Thesis consists of theoretical and practical part. Theoretical part features the following topics: Polish legal regulations concerning prevention of major industrial accidents, method of determining safety distance as described in the GIOS Guidelines from the year 2010 and the method described in the project of the Ordinance of the Ministry of Environmental from 26 of March 2019. ALOHA program is characterized and the process of spreading of gasses heavier than air is described on the example of ammonia. Practical part determines hazardous zones for ammonia stored at Hortino facility in Leżajsk. Analysis was performed for determined major industrial accident scenarios according to the project of Ordinance of the Ministry of Environmental from 26 of March 2019 on establishing safety distances from the facilities posing a threat of major industrial accident occurrence. The results of the simulation show that safety distance from the Hortino facility in Leżajsk is not maintained in most cases (with the assumption of emission time of 60 min). It is worth mentioning that for the project of Ordinance of the Ministry of Environmental from 26 of March 2019 there is a lack of freely available fully adjusted software that would enable investigating values of five boundary parameters of major industrial accident’s impact on objects and terrains. It is impossible to determine safety distances from the analyzed industrial facility using the tables containing safety distances from the GIOS guidelines from the year 2010 on account of lack of information about that parameters for food facilities where ammonia is being stored.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Yevgeniya Gryshkina (FEE) Yevgeniya Gryshkina,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Wyznaczanie odległości bezpiecznej od zakładów zagrożonych awarią przemysłową w Polsce: stan aktualny i projektowane zmiany
Supervisor
Maria T. Markiewicz (FEE/CEP) Maria T. Markiewicz,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)
Study subject / specialization
Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Maria T. Markiewicz (FEE/CEP) Maria T. Markiewicz,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Mirosław Szyłak-Szydłowski (FEE/CEP) Mirosław Szyłak-Szydłowski,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
awaria przemysłowa, poważna awaria, regulacje prawne, odległość bezpieczna, amoniak
Keywords in English
industrial accident, major accident, legal regulations, safety distance, ammonia
Abstract in Polish
Celem pracy jest przedstawienie regulacji prawnych dotyczących zapobiegania poważnym awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków dla ludzi i środowiska obowiązujących w Polsce oraz wyznaczenie odległości bezpiecznej dla wybranego zakładu przemysłowego według metody opisanej w Wytycznych GIOŚ z 2010 roku i metody opisanej w projekcie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 marca 2019 roku. Praca składa się z części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej przedstawiono: regulacje prawne dotyczące zapobiegania poważnym awariom przemysłowym obowiązujące w Polsce, metodę wyznaczania odległości bezpiecznej opisanej w Wytycznych GIOŚ z 2010 r. oraz metodę opisaną w projekcie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 marca 2019 r.. Scharakteryzowano program ALOHA oraz opisano proces rozprzestrzeniania się gazów cięższych od powietrza na przykładzie amoniaku. W części praktycznej wyznaczono strefy narażenia dla amoniaku magazynowanego w zakładzie Hortino w Leżajsku. Analizę przeprowadzono dla wyznaczonych scenariuszy poważnej awarii przemysłowej zgodnie z projektem Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 marca 2019 r w sprawie ustalania bezpiecznej odległości od zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Wyniki symulacji wykazały, iż odległość bezpieczna od zakładu Hortino w Leżajsku w większości przypadków nie jest zachowana (przy założeniu czasu emisji zanieczyszczeń 60 min). Trzeba zauważyć, że do metody przedstawionej w projekcie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 marca 2019 r. brak jest dostępnego nieodpłatnie, w pełni dostosowanego oprogramowania, które umożliwiałoby rozpatrywanie pięciu wartości parametrów granicznych oddziaływania potencjalnych skutków poważnych awarii przemysłowych na obiekty i tereny. Nie jest możliwe wyznaczenie odległości bezpiecznych od analizowanego zakładu przemysłowego przy wykorzystaniu tabel z odległościami bezpiecznymi z wytycznych GIOŚ z 2010 r. ze względu na brak informacji o tych parametrach dla zakładów spożywczych, w których magazynowany jest amoniak.
File
  • File: 1
    YevgeniyaGryshkina280691.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32797

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT34d9e1c402d049de9f52250dd005923a/
URN
urn:pw-repo:WUT34d9e1c402d049de9f52250dd005923a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page