Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of selected structural elements of a residential building with four overground and one underground storeys

Patryk Gębka

Abstract

The subject of the work is the design of selected structural elements of a residential building with a reinforced concrete structure located at Gedymina 21 street in Warsaw. The building consists of four over-ground storeys, where there are apartments, as well as one underground garage that functions as a garage. The building consists of two parts separated from each other. One part was taken for the calculation to the expansion gap. The work was divided into two parts. The first, where there is a theoretical introduction containing the history of reinforced concrete, the principles of designing reinforced concrete structures and the principles of bending element work. The purpose and scope of work were also defined here. The second part presents a technical description, loads acting on the structure were collected, and in addition, the necessary strength calculations of selected structural elements were made. The technical description contains general information about the designed object. The necessary finishing materials were also found there. As attachments to work are architectural and construction drawings as well as construction drawings of calculated elements. Structural elements that are the subject of calculations: - reinforced concrete slab over floor +2 - thick 22cm, - reinforced concrete beam in axes 1-4 / A-D with dimensions of 25x59cm, - reinforced concrete column in 3 / D axes with variable dimensions of 25x70cm / 25x50cm / 25x35cm, - foundation footing under a dimensioned column in 3/D axes and dimensions 3.5x3,5m and a height of 0.75m, - reinforced concrete stairs, in which the running plate and landing have a thickness of 15cm. The dimensioning was carried out due to the limit state of carrying capacity and serviceability. All static calculations were carried out through the Autodesk Robot Structural Analysis Program 2019, in which all necessary objects were modeled. Next, the internal forces needed for calculations influencing the dimensioned elements, i.e. the plate, beam, column, foot and stairs, were read. In order to speed up the design process, Microsoft Excel 2019 was also used. Drawings were made using other Autodesk software, AutoCad 2018. The work was written on the basis of European standards (Eurocodes).
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patryk Gębka (FCE) Patryk Gębka,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt wybranych elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej
Supervisor
Marcin Lech Niedośpiał (FCE/ICE) Marcin Lech Niedośpiał,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
195+teczka z załącznikami
Internal identifier
DIL-5240
Reviewers
Piotr Knyziak (FCE/ICE) Piotr Knyziak,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Marcin Lech Niedośpiał (FCE/ICE) Marcin Lech Niedośpiał,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
elementy żelbetowe, konstrukcja żelbetowa, ustrój płytowo-słupowy, obciążenia, schemat statyczny, stan graniczny nośności, stan graniczny użytkowalności, model obliczeniowy
Keywords in English
reinforced concrete elements, reinforced concrete structure, plate-column structure, loads, static scheme, ultimate limit state, serviceability limit state, calculation model
Abstract in Polish
Tematem pracy jest projekt wybranych elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego o konstrukcji żelbetowej zlokalizowanego przy ulicy Gedymina 21 w Warszawie. Obiekt składa się z czterech kondygnacji nadziemnych, gdzie znajdują się mieszkania, a także jednej podziemnej, pełniącej funkcję garażu. Budynek składa się z dwóch oddzielonych od siebie części. Do obliczeń podjęto jedną część, do przerwy dylatacyjnej. Pracę podzielono na dwie części. Pierwsza, gdzie znajduje się wstęp teoretyczny zawierający historię żelbetu, zasady projektowania konstrukcji żelbetowych oraz zasady pracy elementu zginanego. Określono tu także cel oraz zakres pracy. W drugiej części przedstawiono opis techniczny, zebrano obciążenia działające na konstrukcję, a ponadto wykonano niezbędne obliczenia wytrzymałościowe wybranych elementów konstrukcyjnych. W opisie technicznym zawarto informacje ogólne o projektowanym obiekcie. Zestawiono tam również niezbędne materiały wykończeniowe. Jako załączniki do pracy stanowią rysunki architektoniczno-budowlane jak i rysunki konstrukcyjne obliczonych elementów. Elementy konstrukcyjne będące przedmiotem obliczeń: - płyta żelbetowa nad kondygnacją +2 – gr. 22cm, - belka żelbetowa w osiach 1-4/A-D o wymiarach 25x59cm, - słup żelbetowy w osiach 3/D o zmiennych wymiarach 25x70cm / 25x50cm / 25x35cm, - stopa fundamentowa pod wymiarowanym słupem w osiach 3/D i wymiarach 3,5x3,5m oraz wysokości 0,75m, -schody żelbetowe, w których płyta biegowa i spocznik mają grubość 15cm. Wymiarowanie prowadzono ze względu na stan graniczny nośności i użytkowalności. Wszystkie obliczenia statyczne prowadzono za pośrednictwem programu Autodesk Robot Structural Analysis 2019, w którym zamodelowane wszystkie niezbędne obiekty. Następnie odczytano potrzebne do obliczeń siły wewnętrzne oddziaływujące na wymiarowane elementy, tj. płytę, belkę, słup, stopę i schody. W celu przyspieszenia procesu projektowania korzystano również z programu Microsoft Excel 2019. Rysunki wykonano przy użyciu innego oprogramowania firmy Autodesk, AutoCad 2018. Pracę napisano na podstawie norm europejskich (Eurokodów).
File
  • File: 1
    praca_inż-Gębka_Patryk-276528.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31041

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT34bdeac19008444d9ea54445303c2dd4/
URN
urn:pw-repo:WUT34bdeac19008444d9ea54445303c2dd4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page