Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of sources of financing selected listed companies

Karolina Duda

Abstract

The prosperity of functioning of the enterprise in the economy market determines not only the proper selection of business type, but also the sources of financing and using them in the most optimal way during this business. Financing is identified with acquiring capital, which occurs in different forms and has different lifespan. The enterprise begins its existence on the market from acquiring capitals, so that it could be continued so this capital must be uninterrupted complement and augment. The purpose of this thesis was to draw attention to the necessity of simultaneous multicriterial analysis of various sources of financing economic activity. To realize this purpose it was needed e.g. identifying forms of financing, from which in analyzed period have benefited discussed companies, exploring their equity and capital structure or indicative evaluation of their financing. It was possible thanks to datas which are coming from information materials issued by these entities, so e.g. thanks to the financial statements, and reports of of the Management Board about the business. While the main research methods used in this thesis were: the analysis of the literature, analysis of the annual and current reports and prospectuses of audited companies, stock market analysis, ratio analysis and benchmarking. The work has been divided into two parts, on the theoretical part and on the project part. In the first part of this work - the theoretical part - consisting of two chapters has been outlined theory related to the subject of analysis of the sources of financing enterprises. Here has been developed the concept of finance and financing, presented the classification of sources of financing according to different criteria, described the main forms of financing, characterized criteria of selection of sources of financing, discussed term structure of corporate financing and described 11 indicators of financing. In turn, the second chapter of this thesis is a comprehensive characterization of three analyzed listed companies. It has included basic information such as organizational and legal form, history, mission, vision and values, but also a detailed description of the organization structure, authorities of the company and shareholders, subject of activity or stock market situation over the years. The subject of the second part of this thesis - project part - also consisting of two chapters, was proper analysis of the sources of financing of three selected companies, and comparision of the results reported by them. The analysis included the study of the structure and dynamics of the account on the base of the information presented in the financial statements for the fiscal years 2013 and 2014, making it possible to identify the main sources of capitals of individual enterprises, the ratio between equity and borrowed capitals, and trends in the individual account sheet items both on the side of assets and liabilities. Then has been characterized in details selected sources of financing which in the account played a significant role, and at the end carried out an indicative assessment of the of financing by calculation and interpretation of obtained results, which allowed to build a comprehensive picture of the financial situation of analyzed companies. Chapter Four, in turn, is a comprehensive comparison either of same companies themselves and the results of analysis of dynamics and structure of the balance sheets of the surveyed companies, the comparison of financing indicators, with graphical representation of them in the form of e.g. charts. Thanks to used methods and tools it was possible to get a clear picture of state of financing and general financial situation in which were audited companies in years 2013 and 2014, what was the expected result of thesis. Through carried out conclusions of the analysis was also shown the potential benefits or risks which may be part of surveyed companies in the future.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Karolina Duda (FoM) Karolina Duda,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza źródeł finansowania działalności wybranych spółek giełdowych
Supervisor
Ewa Komajda (FoM/FRMD) Ewa Komajda,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Ewa Komajda (FoM/FRMD) Ewa Komajda,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM) Lech Gąsiorkiewicz (FoM/FRMD) Lech Gąsiorkiewicz,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
finansowanie, źródła finansowania, aktywa, pasywa, wskaźniki, kapitał obcy, kapitał własny, zobowiązania krótkoterminowe, zobowiązania długoterminowe, sytuacja finansowa, płynność
Keywords in English
financing, sources of financing, assets, liabilities, indicators, external capitals, equity, short-term liabilities, long-term liabilities, financial situation, liquidity
Abstract in Polish
Pomyślność funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej warunkuje nie tylko odpowiedni dobór rodzaju prowadzonej działalności, lecz także źródeł jej finansowania oraz wykorzystania ich w jak najbardziej optymalny sposób w trakcie tejże działalności. Finansowanie utożsamiane jest z pozyskiwaniem kapitału, który występuje w różnej formie i charakteryzuje się różnym okresem użytkowania. To właśnie od pozyskania kapitału przedsiębiorstwo rozpoczyna swój byt na rynku, a aby mógł on być kontynuowany, musi ono w sposób nieprzerwany uzupełniać oraz powiększać ten kapitał. Celem niniejszej pracy licencjackiej było zwrócenie uwagi na konieczność jednoczesnej wielokryterialnej analizy różnych źródeł finansowania działalności gospodarczej. Do realizacji postanowionego celu konieczne było m.in.: zidentyfikowanie form finanowania, z których w badanym okresie korzystały omawiane spółki, zbadanie ich struktury majątkowo-kapitałowej czy też wskaźnikowa ocena ich finansowania. Było to możliwe dzięki danym pochodzącym z materiałów informacyjnych emitowanych przez te podmioty, czyli m.in. dzięki sprawozdaniom finansowym czy sprawozdaniom zarządu z prowadzonej działalności. Przy czym do głównych metod badawczych użytych w niniejszej pracy należały: analiza literaturowa, analiza raportów rocznych i bieżących oraz prospektów badanych spółek, analiza giełdowa, analiza wskaźnikowa i analiza porównawcza. Praca została podzielona na dwie części, na część teoretyczną oraz na część projektową. W pierwszej części niniejszej pracy – w części teoretycznej – składającej się z dwóch rozdziałów przedstawiono zarys teoretyczny związany z tematem analizy źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw. Rozwinięto tutaj pojęcia finansów i finansowania, przedstawiono podział źródeł finansowania pod kątem różnych kryteriów, opisano główne formy finansowania, scharakteryzowano kryteria wyboru źródeł finansowania, omówiono strukturę terminową finansowania przedsiębiorstw, a także opisano 11 mierników finansowania. Z kolei drugi rozdział niniejszej pracy to kompleksowa charakterystyka 3 omawianych spółek giełdowych. Obejmowała ona podstawowe dane, takie jak: forma organizacyjno prawna, historia, misja, wizja czy wyznawane wartości, lecz także szczegółowy opis struktury organizacyjnej, ówczesnych władz spółki i akcjonariatu, przedmiotu działalności czy sytuacji giełdowej na przestrzeni lat. Przedmiotem drugiej części niniejszej pracy – części projektowej – składającej się z dwóch rozdziałów, była właściwa analiza źródeł finansowania działalności 3 wybranych spółek, a także porównanie wykazywanych przez nie wyników. Analiza obejmowała przeprowadzenie badania struktury i dynamiki bilansu na podstawie danych wykazywanych w sprawozdaniach finansowych za lata obrotowe 2013 i 2014, dzięki czemu możliwe było zidentyfikowanie głównych źródeł kapitałów poszczególnych przedsiębiorstw, określenie proporcji między kapitałami własnymi i kapitałami obcymi oraz tendencji zmian poszczególnych pozycji bilansowych zarówno po stronie aktywów, jak i pasywów. Następnie scharakteryzowano szczegółowo wybrane źródła finansowania, które w bilansie pełniły znaczącą rolę, a na koniec przeprowadzono wskaźnikową ocenę finansowania poprzez obliczenia i interpretację uzyskanych wyników, która pozwoliła zbudować kompleksowy obraz sytuacji finansowej badanych podmiotów. Rozdział czwarty z kolei to kompleksowe porównanie zarówno samych spółek, jak i wyników analiz dynamiki i struktury bilansów badanych spółek, porównanie mierników finansowania, z graficznym odzwierciedleniem ich w postaci m.in. wykresów. Dzięki wykorzystanym metodom i narzędziom udało się uzyskać klarowny obraz stanu finansowania i ogólnej sytuacji finansowej w jakiej znajdowały się badane podmioty gospodarcze w latach 2013-2014, co było przewidywanym wynikiem pracy. Poprzez przeprowadzone wnioski z analizy pokazano także ewentualne korzyści lub zagrożenia, które mogą być udziałem badanych spółek w przyszłości.
File
  • File: 1
    261800-Duda Karolina-Analiza źródeł finansowania działalności wybranych spółek giełdowych.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12096

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT34ade7ce46a0465f9502514ff92022b8/
URN
urn:pw-repo:WUT34ade7ce46a0465f9502514ff92022b8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page