Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of the fuselage of 3D printed UAV PW-WAŻKA

Melania Maria Kulczycka

Abstract

The aim of the thesis “Design of the fuselage of 3D printed UAV PW-Ważka” was to design the unmanned aerial vehicle and to prove that 3D printing can be used as a method of creating the aircraft. In the thesis, the filament, the material used for printing, will be examined carefully as an aviation material. The thesis will consider only the fuselage design. The process of the design started with defined the geometry of UAV and its goal. The wings and empennage are to be interchangeable and they represent a one of three sets. The main task of the aircraft depends on the certain set. However, the fuselage has to be universal. The aircraft was decided to have semi-monocoque structure, so the fuselage construction consists of skin, frames and longerons. Also, the aircraft is not equipped with the landing gear. In this step, the mass center was shallowly calculated as well. The further chapter analysis the choice of the filament and after considering advantages and disadvantages it was decided to be ABS – one of thermoplastic materials. There were no choice of the 3D printer, but the issue of their types was briefly raised. Zortrax M200, the printer used in this project, uses the technology of fused deposition modeling, which is based on creating the model by continuous distribution filament layer by layer. The direction of printing was profoundly examined. The factors that were taken into consideration were the loads acting on the fuselage, the accuracy of the printout, the linchpins and their removal and minimizing the drag. Finally, all of the parts were considered separately and appropriate adjustment of the model on printer was set. In the next chapter, the detailed design was shown. The method of engine and accumulator fastening was described as a front part of the fuselage. The solution of spars connection and transferring the loads from the wing is presented as a middle part. The connection of the tail with the fuselage is discussed in the closing part. In addition the closing flap with the air outlets was mentioned and described. Part division was in majority determined by the frames. Two neighboring parts will be glued together. During the project two iterations were done. Both of the iterations were analyzed in ANSYS. First one for the initial dimensions of the fuselage and the second one after thinning the skin, longerons and frames. The structural analysis examined the forces and the moments acting on the fuselage. At the end we may see the example results of the model printouts. They show how the final effect is influenced by the factor of complexity. The project is still developing and further iterations and improvements will be done.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Melania Maria Kulczycka (FPAE) Melania Maria Kulczycka,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Budowa kadłuba bezałogowego statku powietrznego drukowanego 3D PW-Ważka
Supervisor
Michał Kowalik (FPAE/IAAM) Michał Kowalik,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka (Aerospace Engineering)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
13-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
63
Internal identifier
MEL; PD-4975
Reviewers
Marek Matyjewski (FPAE/IAAM) Marek Matyjewski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Michał Kowalik (FPAE/IAAM) Michał Kowalik,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
Druk 3D, kadłub, analiza strukturalna, metoda elementów skończonych, filament, osadzanie topionego materiału
Keywords in English
3D printing, fuselage, structural analysis, finite element method, filament, fused deposition modeling
Abstract in Polish
Celem pracy inżynierskiej „Budowa kadłuba bezzałogowego statku powietrznego drukowanego 3D PW-Ważka” było zaprojektowanie bezzałogowego statku powietrznego i udowodnienie, że druk 3D może być wykorzystywany jako metoda wykonania samolotu. W pracy inżynierskiej, filament, materiał użyty do druku, zostanie dokładnie sprawdzony jako materiał lotniczy. Praca będzie uwzględniać tylko projekt kadłuba. Proces projektowania rozpoczął się od zdefiniowania geometrii samolotu i jego celu. Skrzydła i ogon mają być wymienne i stanowią jeden z trzech zestawów. Główne zadanie samolotu zależy od określonego zestawu. Natomiast kadłub musi być uniwersalny. Została wybrana struktura pół-skorupowa, więc konstrukcja kadłuba składa się z poszycia, wręg i podłużnic. Ponadto, samolot nie jest wyposażony w podwozie. Na tym etapie środek ciężkości samolotu został obliczony. Dalszy rozdział analizuje wybór filamentu, a po rozważeniu zalet i wad zdecydowano się na ABS – jeden z materiałów termoplastycznych. Nie było wyboru drukarki 3D, ale kwestia ich typów została poruszona. Zortrax M200, drukarka używana w tym projekcie, wykorzystuje technologię osadzania topionego materiału, która polega na tworzeniu modelu poprzez ciągłą dystrybucję filamentu warstwa po warstwie. Kierunek druku został dokładnie zbadany. Czynnikami, które były brane pod uwagę są: obciążenia działające na kadłub, dokładność wydruku, podpory i łatwość ich usuwania, a także zmniejszenie siły oporu. Na koniec wszystkie części rozważono osobno i ustalono odpowiednie ustawienie modelu na drukarce. W następnym rozdziale pokazano szczegółowo budowę kadłuba. Metoda mocowania silnika i akumulatora została opisana jako przednia część kadłuba. Sposób połączenia dźwigarów i przenoszenia obciążeń ze skrzydła przedstawiony jest jako środkowa część. Połączenie ogona z kadłubem omówiono w części końcowej. Dodatkowo wspomniano i opisano klapę zamykającą z wylotami powietrza. Podział na części w większości zależał od wręg. Dwie sąsiednie części zostaną ze sobą sklejone. W trakcie projektu wykonano dwie iteracje. Obie iteracje analizowano w programie ANSYS. Pierwsza dla początkowych wymiarów kadłuba, a druga po odchudzeniu poszycia, podłużnic i wręg. W analizie zbadano siły i momenty działające na kadłub. Na koniec możemy zobaczyć przykłady wydruków modeli. Pokazują one, jak na wykonanie wpływa zaawansowanie modelu. Projekt wciąż się rozwija, a kolejne iteracje i udoskonalenia zostaną wprowadzane.
File
  • File: 1
    Melania_Kulczycka_Thesis_Design_of_the_fuselage.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31347

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT349e00fd1b894d6aacd2a347be306c22/
URN
urn:pw-repo:WUT349e00fd1b894d6aacd2a347be306c22

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page