Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The analysis and the evaluation of water supply and sewage systems services in Nowy Duninów commune

Aleksandra Kopiwoda

Abstract

The aim of this study is to analyse and evaluate sewage treatment and waterworks services in the municipality of Nowy Duninów. First part of the research concerns literature review and legal regulations relevant to the sewage and waterworks industry which provide drinking water and wastewater services. Second part of the study discusses availability of sewage and waterworks services in the municipality of Nowy Duninów, district of Płock. According to the precise examination, the municipality of Nowy Duninów is a proficiently governed territorial unit where high quality care of developing of the sewage and waterworks services translates into good life standards. The water supply level is not only eminent (99%) but also significantly higher than average water supply level in the rural areas. However, there are villages with no water supply due to great dwellings’ dispersion and small number of inhabitants. High level of the water supply coexists with extensive development of the sewage system which encounters multiple difficulties due to great dwellings’ dispersion. From 2012 to 2015 the increase in the sewage system was 40km. The sewerage level in the municipality of 50% is higher than average in the rural areas in Poland. Despite of unceasing investments it is crucial to still pay attention on water and sewage management. Currently, the solutions to this issue are waste water holding tanks and individual home sewage treatment systems. The sewage and waterworks services in the municipality of Nowy Duninów are outstanding in comparison to other regions in Poland and the district of Płock. What is more, it is significant to acknowledge to accurately interpret the statistics that the municipality of Nowy Duninów is one of the biggest and the less inhabited in the region.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Kopiwoda (FCEMP) Aleksandra Kopiwoda,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Analiza i ocena usług wodociągowo-kanalizacyjnych w gminie Nowy Duninów
Supervisor
Bożena Piątkowska (FCEMP/ICEn) Bożena Piątkowska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Bożena Piątkowska (FCEMP/ICEn) Bożena Piątkowska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Mikołaj Sikorski (FCEMP/ICEn) Mikołaj Sikorski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, oczyszczalnia ścieków, stacja uzdatniania wod
Keywords in English
sewage treatment, waterworks, sewage treatment plant, water treatment station
Abstract in Polish
Celem pracy jest analiza i ocena usług wodociągowo-kanalizacyjnych w gminie Nowy Duninów. W pierwszej części dokonano przeglądu literatury i regulacji prawnych ważnych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. W drugiej części pracy przeprowadzono analizę dostępności usług wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy Nowy Duninów w powiecie płockim. Dokonana analiza pozwala stwierdzić, że gmina Nowy Duninów to przykład dobrze zarządzanej jednostki terytorialnej dbającej o rozwój usług wodno-kanalizacyjnych, co przekłada się na jakość życia jej mieszkańców. Poziom zwodociągowania gminy Nowy Duninów jest bardzo wysoki (99%), wyższy niż średnia krajowa dla obszarów wiejskich. Mimo to, niektóre miejscowości w dalszym ciągu nie posiadają sieci wodociągowej ze względu na bardzo duże rozproszenie zabudowy oraz niewielką ilość mieszkańców. Wysokiemu poziomowi zwodociągowania Gminy towarzyszy intensywny rozwój sieci kanalizacyjnej, co nie jest łatwym zadaniem na terenach o rozproszonej zabudowie. Od roku 2002 do 2015 wzrost długości sieci kanalizacyjnej wyniósł ponad 40 km. Stopień skanalizowania gminy wynoszący 50% jest wyższy niż przeciętny na terenach wiejskich w Polsce. Gmina mimo ciągłych inwestycji w infrastrukturę kanalizacyjną musi nadal poświęcać uwagę gospodarce ściekowej. Obecnym rozwiązaniem tego problemu są bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Gmina Nowy Duninów w zakresie usług wodociągowo-kanalizacyjnych bardzo dobrze prezentuje się na tle Polski i regionu płockiego. Ponadto przy porównywaniu liczb trzeba pamiętać, że gmina Nowy Duninów charakteryzuje się jedną z największych powierzchni w powiecie i jednocześnie jednym z najniższych wskaźników gęstości zaludnienia.
File
  • File: 1
    253841_Praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11577

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3449fc516a1c469ba653fae4ac9b9332/
URN
urn:pw-repo:WUT3449fc516a1c469ba653fae4ac9b9332

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page