Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Preliminary design of the domestic hot water installation for WUT's student hostel "Koliba" in the period of June - September

Piotr Romanowski

Abstract

Thesis contains a project of solar collectors installation providing domestic hot water for Warsaw University of Technology hostel named „Koliba”. It presents an analysis of earnings of solar radiation in the foothill area. It is based on data from the closest meteorological station - Lesko, published by the Ministry of Infrastructure and Construction. It takes into account months with the highest insolation - summer, which is also a period of greatest tourists interest and, as a result, greatest demand for hot water. The thesis presents benefits of using renewable energy sources in terms of both financial and environmental issues. It describes unfavorable differences between irradiation in Poland and Western European countries. The thesis explains the principle of operation of collectors and shows the characteristics of their different types. One of the chapters focuses on hostel’s characteristics - its location, appearance, technical data. The analysis of installations and systems used by the hostel has enabled the selection of potentially beneficial and profitable solution proposals and its simulation. The calculations were preceded by the creation of a universal mathematical model which can be applied to any conditions and assumptions in the country. There were presented the prevailing atmospheric conditions in the vicinity of the hostel, which have a direct impact on the profits of the energy from the plant. It was shown how the sunlight in each month during the period June - September changes. The thesis contains an NPV analysis (Net Present Value - NPV) - reimbursement of the costs of solar panels, boiler, piping to evaluate the validity of undertaking presented project. At the end there were presented conclusions of the considerations. This thesis can provide a basis for the implementation of the proposed installation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Romanowski (FPAE) Piotr Romanowski,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Wstępny projekt ogrzewania ciepłej wody użytkowej dla schroniska studenckiego KOLIBA Politechniki Warszawskiej w okresie czerwiec-wrzesień
Supervisor
Karolina Błogowska (FPAE/IHE) Karolina Błogowska,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-06-2016
Issue date (year)
2016
Pages
60
Internal identifier
MEL; PD-3710
Reviewers
Roman Domański (FPAE/IHE) Roman Domański,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Karolina Błogowska (FPAE/IHE) Karolina Błogowska,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
kolektor słoneczny, energia odnawialna, instalacja słoneczna, schronisko, Koliba, NPV
Keywords in English
solar collector, renewable energy, solar installation, hostel, Koliba, NPV
Abstract in Polish
Praca przedstawia wstępny projekt zasilania schroniska studenckiego Politechniki Warszawskiej Koliba w ciepłą wodę użytkową. Zawiera analizę zysków z promieniowania słonecznego w obszarze podgórskim. Opiera się na danych meteorologicznych ze stacji znajdującej się najbliżej rozpatrywanego ośrodka – Lesko, opublikowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Bierze pod uwagę miesiące o największym nasłonecznieniu – lato, a zarazem okres o największym zainteresowaniu turystów. Wiąże się to również z największym zapotrzebowaniem na ciepłą wodę użytkową. Przedstawione zostały korzyści płynące z zastosowania odnawialnych źródeł energii zarówno pod względem finansowym, jak i ekologicznym. Praca uwzględnia niekorzystne różnice między napromieniowaniem w Polsce i zachodnich krajach Europy. Praca wyjaśnia zasadę działania kolektorów oraz przedstawia charakterystyki poszczególnych ich typów. Przybliżona została charakterystyka ośrodka – jego położenie, wygląd, dane techniczne. Analiza stosowanych przez schronisko instalacji umożliwiła dobór propozycji potencjalnie korzystnych i przynoszących zyski finansowe oraz ich symulację. Obliczenia poprzedzone zostały stworzeniem uniwersalnego modelu matematycznego, który można zastosować dla dowolnych warunków i założeń w kraju. Porównane zostały warunki atmosferyczne panujące w okolicach schroniska, mające bezpośredni wpływ na zyski energetyczne z instalacji. Przedstawiono, jak zmienia się nasłonecznienie w poszczególnych miesiącach w okresie czerwiec – wrzesień. Praca zawiera analizę NPV (Net Present Value – wartość bieżąca netto) zwrotu kosztów kolektorów słonecznych, podgrzewacza, potrzebnych rur i montażu instalacji dla oceny zasadności rzeczywistego podjęcia się projektu. Na końcu zawarte zostały wnioski z przedstawionych rozważań. Prezentowana analiza może stanowić podstawę do realizacji instalacji proponowanej w pracy.
File
  • File: 1
    Praca_inż_P_Romanowski_1.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12397

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT34499de2221149bc91598dd4f35a5ba1/
URN
urn:pw-repo:WUT34499de2221149bc91598dd4f35a5ba1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page