Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

New polymers distrupting the cellular membranes: synthesis and antimicrobial activity

Anna Maria Różycka

Abstract

Polymers with antimicrobial properties represent a broad range of different structures and activities. They were created thanks to the inspiration of natural polymers, which are antimicrobial peptides, naturally produced by the defense system of living organisms. These molecules are characterized by a regular arrangement of charges and cationic amphiphilic structure, so they interact with the cell membrane of bacteria, composed of negatively charged lipid double layer, which they destroy and cause the death of the microbial cells, by outflow of organelles and cytoplasm of the cell. Within this work the literature review about polymeric compounds with antibacterial properties, as well as methods for the preparation of appropriate structures, needed to produce a polymer with antibacterial properties is presented. Based on this research the synthesis of a compound of potential antibacterial properties was planned, which will be subjected to microbiological testing. In the synthetic part 1,4-diazabicyclo (2.2.2) octane was selected as a substrate, which has a rigid ring structure with two nitrogen atoms in it. In its derivative obtained with the bromoethyl group attached. This was done by a nucleophilic substitution reaction and then the reaction was optimized. Efforts have also been attempted to polymerize the derivative obtained. However, different methods to obtain the polymer have failed. As a continuation of the described work, further attempts to obtain the desired polimer will be performed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Maria Różycka (FC) Anna Maria Różycka,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Nowe polimery niszczące membranę komórkową: synteza i właściwości przeciwbakteryjne
Supervisor
Dominik Jańczewski (FC/LTP) Dominik Jańczewski,, Laboratory Of Technological Processes (FC/LTP)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Laboratory Of Technological Processes (FC/LTP)
Study subject / specialization
, Biotechnologia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Dominik Jańczewski (FC/LTP) Dominik Jańczewski,, Laboratory Of Technological Processes (FC/LTP)Faculty of Chemistry (FC) Tomasz Rowicki (FC/DOC) Tomasz Rowicki,, Department Of Organic Chemistry (FC/DOC)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
Polimery antybakteryjne, peptydy antybakteryjne, polikationy, DABCO, alkilowanie amin
Keywords in English
Antimicrobial properties, antimicrobial peptides, polycations, DABCO, amine alkylation
Abstract in Polish
Polimery o własnościach antybakteryjnych są grupą związków o bardzo różnej budowie i działaniu. Powstały z inspiracji naturalnymi polimerami, takimi jak peptydy antybakteryjne, naturalnie produkowane przez system obronny organizmów żywych. Cząsteczki te charakteryzują się regularnym ułożeniem kationowych ładunków oraz amfifilową budową, dzięki czemu oddziałują z błoną komórkową bakterii. Niszczą błonę zbudowaną z ujemnie naładowanej dwuwarstwy lipidowej i tym samym powodują śmierć komórek mikroorganizmów, poprzez wyciek organelli i cytoplazmy poza obręb komórki. W pracy przedstawiono przegląd literaturowy dotyczący polimerowych związków o właściwościach antybakteryjnych, a także sposoby otrzymywania odpowiednich struktur potrzebnych do uzyskania polimeru o danych właściwościach antybakteryjnych. Na podstawie przeprowadzonych badań zaplanowano syntezę związku o potencjalnych właściwościach przeciwbakteryjnych, który następnie zostanie poddany badaniom mikrobiologicznym. W celu syntezy jako substrat wybrano 1,4-diazabicyklo(2.2.2)octan która posiada sztywną strukturę pierścienia z dwoma atomami azotu. Z niego otrzymano pochodną z przyłączoną grupą bromoetanową. Wykonano to poprzez reakcję substytucji nukleofilowej, a następnie zoptymalizowano ją. Podjęto również próby polimeryzacji otrzymanej pochodnej, jednak wybranymi metodami nie udało się otrzymać polimeru. W ramach kontynuacji opisanych prac prowadzone będą kolejne próby otrzymania pożądanego polimeru.
File
  • File: 1
    Anna Różycka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12563

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT33ffe26cdaa84a57ba8a83bfca012a16/
URN
urn:pw-repo:WUT33ffe26cdaa84a57ba8a83bfca012a16

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page