Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of technology and organization of accomplishing a complex of multiple residential development with services located on Nocznickiego 25 in Warsaw

Igor Sobol

Abstract

The purpose of my thesis is to design a technology and organization of accomplishing a complex of multiple residential development with services located on Nocznickiego 25 based on technical and architectional documentation obtained from executor. The thesis includes four parts: The first one contains technical description of the object. There are some general information about designing building, solutions to material and construction and installations which were used in it. The second part presents building take-off. It makes a base to accept working-class brigade and calculate operation duration. In the third part the definition of conception and methods of performing individual construction work were introduced including the working squads for each labour. The last, fourth part of my thesis is the constructional organization plan, which contains the time spending on each work and quantiative summary of essential building materials. Next, basing on obtained data and considering dependence network I created building schedule (general construction project, worker employment, needed equipment, delivery and consumption of buliding materials) There is also the construction site development plan and organization scheme of building management. Final step was to determinate need for water and electrical energy.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Igor Sobol (FCE) Igor Sobol,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt technologii i organizacji wykonania zespołu zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z usługami przy ulicy Nocznickiego 25 w Warszawie
Supervisor
Janusz Edward Kulejewski (FCE/ICE) Janusz Edward Kulejewski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4360
Reviewers
Janusz Edward Kulejewski (FCE/ICE) Janusz Edward Kulejewski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Aleksander Kazimierz Nicał (FCE/ICE) Aleksander Kazimierz Nicał,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
technologia wykonania robót, organizacja robót, przedmiar, warunki techniczne, harmonogram, plan zagospodarowania terenu budowy
Keywords in English
works technology, the organization of works, building take-off, technical conditions, schedule, the construction site development plan
Abstract in Polish
Celem mojej pracy jest zaprojektowanie technologii i organizacji wykonania obiektu zespołu zabudowy wielorodzinnej z usługami znajdującego się przy ulicy Nocznickiego 25, na podstawie gotowej dokumentacji techniczno-architektonicznej uzyskanej od wykonawcy. Praca składa się z czterech części: Pierwsza część mojej pracy zawiera opis techniczny obiektu. Znajdują się w niej informacje ogólne dotyczące projektowanego budynku, opis dotyczący rozwiązań materiałowo – budowlanych oraz instalacji zastosowanych w konstrukcji budynku. W drugiej części pracy zestawiłem przedmiar robót ogólnobudowlanych. Przedmiar stanowi podstawę do przyjęcia składu brygad roboczych oraz obliczenia czasów trwania poszczególnych robót. Trzecią część pracy stanowi opis koncepcji i metod wykonania robót budowlanych wraz ze wskazaniem składów zespołów roboczych dla wykonania poszczególnych prac. Czwartą, ostatnią częścią mojej pracy jest plan organizacji budowy, który zawiera wyliczania czasów trwania wykonania robót oraz zestawienie ilościowe niezbędnych materiałów budowlanych. Posiłkując się uzyskanymi danymi oraz biorąc pod uwagę sieć zależności, stworzyłem harmonogramy budowlane (ogólny budowy, zatrudnienia robotników, zatrudnienia sprzętu oraz dostaw i zużycia materiałów budowlanych). Przedstawiłem również koncepcję planu zagospodarowania placu oraz schemat organizacji kierownictwa budowy. Określiłem także zapotrzebowanie budowy na wodę i energię elektryczną.
File
  • File: 1
    praca inż -Sobol Igor- 243658.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9025

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT33d9b3799afc4ae09ec01c041b8a0d64/
URN
urn:pw-repo:WUT33d9b3799afc4ae09ec01c041b8a0d64

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page