Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Comparative analysis of the transport of goods by road, rail and air transport for the selected cargo

Narek Grigoryan

Abstract

Abstract The main purpose of the graduate work is to carry out a comparative analysis of cosmetics brand L’Oreal transportation by road, rail and air. The work is in the form of a project work that is divided into two parts: theoretical and practical. The first part presents the necessary information to carry out the project of transportation of cargo. A transportation problem is described, as well as, details about the shipping company which will carry it out. All the generated expenses of the transport company are also presented. In addition, the described formulas allow to perform calculations related to the costs and also the time of the transport of the selected cargo. The theoretical part of the work also contains important definitions and characteristics of road, rail and air transport. For a thorough analysis of all types of cargo transport, a project was executed and two factors were taken into account as the main element of comparison, the time and the cost of transport. The time of road transportation problem realization was determined based on the simulation of transport process, taking into account the rules of work and the rest of the driver. In order to calculate the costs of road transport, expenses generated by the transport company providing the service were analyzed and calculated. The time and the cost of completion of the transportation problem by rail and air transports were calculated on the basis of tariff rates. As a result, a cargo transportation project with three models of transport was created, which revealed all the necessary parameters for the comparison of road transport to rail and air. Due to the results connected with financial and time expenses, it is possible to draw conclusions. General remark concerning the transport time is in its significance in difference of each type of transport, road transport is significantly shorter (52.85 hours)than the rail (144 hours) and air (96 hours)transports. In terms of route transportation costs which are under consideration in the project, road transport is considered to be the most preferred. It is estimated that the cost is equal to 3408, 09 pln. That is 33.7% of the cost of rail transport and 4 % of the cost of air transport. As well as, indicators were found that determine the cost of 1 kilometer of transport. The cost of one kilometer of road transport is 2.60 pln., rail transport-7.67 pln.,and air transport-67.27 pln. For the analyzed transportation problem in the project, road transport is considered to be the most cost-effective. In drawing conclusions it is estimated that the choice of transport mostly depends on the type and amount of cargo.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Narek Grigoryan (FT) Narek Grigoryan,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Analiza porównawcza przewozu ładunków transportem samochodowym, kolejowym i lotniczym dla wybranego ładunku
Supervisor
Sławomir Tkaczyk (FT/TSEL) Sławomir Tkaczyk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-05-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Roland Jachimowski (FT/TSEL) Roland Jachimowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Sławomir Tkaczyk (FT/TSEL) Sławomir Tkaczyk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
L’Oreal, transport samochodowy, zadanie przewozowe, czas, koszt
Keywords in English
L’Oreal, road transport, transportation problem, time, costs
Abstract in Polish
Streszczenie Celem pracy było przeprowadzenie analizy porównawczej przewozu kosmetyków marki L’Oreal transportem samochodowym, kolejowym i lotniczym. Praca została podzielona na dwie części, na opisową i projektową. W pierwszej części zaprezentowano informacje potrzebne do zrobienia projektu przewozu ładunku. Przedstawione jest zadanie przewozowe oraz dane o przedsiębiorstwie, które je wykonuje. Również zostały przedstawione wszystkie koszty generowane przez przedsiębiorstwo transportowe. Poza tym omówiono wzory pozwalające wykonać obliczenia związanie z kosztem oraz czasem przewozu wybranego ładunku. W części opisowej zawarto również charakterystyki oraz ważne definicje transportu samochodowego, kolejowego i lotniczego. W celu dokładnej analizy wszystkich form przewozu ładunku wykonano projekt, w którym wzięto pod uwagę dwa czynniki jako główne elementy porównawcze, a mianowicie czas oraz koszt transportu. Czas realizacji zadania przewozowego transportem samochodowym określono na podstawie symulacji przebiegu procesu transportowego z uwzględnieniem czasu pracy kierowcy. W celu obliczenia kosztów transportu samochodowego przeanalizowano i wyliczono koszty generowane przez przedsiębiorstwo transportowe realizujące usługę. Czas oraz koszt realizacji zadania przewozowego transportem kolejowym i lotniczym obliczono na podstawie taryf przewozowych. W rezultacie powstał projekt przewozu ładunku trzema gałęziami transportu, który ukazał wszystkie szukane wielkości wymagane do porównania transportu samochodowego w zestawieniu z kolejowym oraz lotniczym. Dzięki otrzymanym wartościom kosztów oraz czasu można było wyciągnąć odpowiednie wnioski. Główną uwagą dotyczącą czasu jest to, że jego wartości dla rozpatrywanych w pracy rodzajów transportu są bardzo różne, transport samochodowy okazał się znacznie krótszy, gdyż wyniósł 52,85 godzin. Transport kolejowy i lotniczy wyniósł 144 i 96 godzin odpowiednio. Z punktu widzenia kosztu za przewóz dla relacji uwzględnionej w projekcie transport samochodowy jest najkorzystniejszy. Policzono, ze jego koszt jest równy 3408,09 zł. Stanowi on 33,7 % kosztu transportu kolejowego oraz 4 % kosztu transportu lotniczego. Określono wskaźniki kosztowe, które pokazują stawkę za 1 kilometr przewozu. Cena jednego kilometru w transporcie samochodowym wyniosła 2,60 zł, dla transportu kolejowego 7,67 zł, dla lotniczego 67,27 zł. Dla analizowanego w projekcie zadania, transport samochodowy jest najbardziej opłacalny. We wnioskach zostało zaznaczone że wybór transportu jest uzależniony od rodzaju oraz ilości ładunku.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa Narek Grigryan.PDF
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11838

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT329b5a881d794ddeb72c11e9932641f1/
URN
urn:pw-repo:WUT329b5a881d794ddeb72c11e9932641f1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page