Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Ergonomic evaluation of driver`s interface in the Eco-car

Katarzyna Kuczyńska

Abstract

Thesis concerns the evaluation of ergonomic driver`s interface in the Eco-car, of which prototype was built in the ECO-Mobility project, realized within the Innovative Economy Operational Programme by the Warsaw University of Technology. Particular attention was paid to innovations used in the Eco-car, resulting from the need to adapt the vehicle to a wide group of users. In order to introduce the object of study there were presented a brief description of the Eco-car, distinguishing elements of the interior and simplified description of how to use it. Solutions used in conventional cars were also discussed for comparison - including solutions designed for the disabled. The paper contains a description of the requirements that must be met to adapt the interface to the driver. There were raised issues in the presentation of information in the applications of a communication between driver and vehicle. As well as the requirements for dimensional adaptation of the position to the driver. An assessment tool was chosen after discussing several methods of ergonomic evaluation. A survey was considered to be the most appropriate among the available methods. Creating of the survey allowed to gather pilot opinions about the functionality and accessibility of vehicle interface among its designers and users. On the basis of the presented and described results there were reached conclusions, which called attention to the positive aspects of the test interface and suggested, in what areas it needs to be modified.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Kuczyńska (FT) Katarzyna Kuczyńska,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Ocena ergonomiczna interfejsu kierowcy w Eco-samochodzie
Supervisor
Iwona Grabarek (FT/DTTD) Iwona Grabarek,, Department of Theoretical Transport Design (FT/DTTD)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Theoretical Transport Design (FT/DTTD)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Gągorowski (FT/DCFTE) Andrzej Gągorowski,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT) Iwona Grabarek (FT/DTTD) Iwona Grabarek,, Department of Theoretical Transport Design (FT/DTTD)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
projekt eco-mobilność, Eco-samochód, ergonomia, interfejs kierowcy
Keywords in English
eco-mobility project, eco-car, ergonomics, driver`s interface
Abstract in Polish
Praca dyplomowa dotyczy oceny ergonomicznej interfejsu kierowcy w Eco-samochodzie, którego prototyp został zbudowany w projekcie ECO-Mobilność, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przez władze Politechniki Warszawskiej. Szczególną uwagę zwrócono na zastosowane w Eco-samochodzie innowacyjne rozwiązania, będące wynikiem konieczności przystosowania pojazdu do szerokiej grupy użytkowników. Została ona określona na podstawie zmian, jakie dostrzeżono w strukturze demograficznej społeczeństwa w ubiegłych latach. W celu zapoznania się z obiektem badań przedstawiono krótką charakterystykę Eco-samochodu, opisano wyróżniające go elementy wnętrza i zamieszczono uproszczony opis sposobu jego obsługi. Dla porównania, omówiono również rozwiązania zastosowane w tradycyjnych samochodach, z uwzględnieniem rozwiązań przystosowanych do osób niepełnosprawnych. Praca zawiera opis wymagań, jakie muszą być spełnione w zakresie przystosowania interfejsu do kierowcy. Poruszono zagadnienia sposobu prezentacji informacji w aplikacji, służącej komunikacji kierowcy z samochodem, a także wymagania w zakresie przystosowania wymiarowego stanowiska do kierowcy. Narzędzie oceny zostało wybrane po omówieniu kilku metod oceny ergonomicznej. Spośród dostępnych metod za najbardziej odpowiednią uznano ankietę. Opracowanie ankiety pozwoliło na zebranie pilotażowej opinii o funkcjonalności i dostępności interfejsu pojazdu wśród jego projektantów i użytkowników. Na podstawie zaprezentowanych i opisanych wyników sformułowano wnioski, w których zwrócono uwagę na pozytywne aspekty badanego interfejsu oraz sugerowano, w jakich obszarach należałoby dokonać jego modyfikacji.
File
  • File: 1
    Wydział Transportu, Praca dyplomowa inżynierska, Katarzyna Kuczyńska, 243335, Ocena ergonomiczna interfejsu w eco-samochodzie, Prof. nzw. dr hab. inż. Iwona Grabarek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9662

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT326db4594e7e47918e2203aad99f53b4/
URN
urn:pw-repo:WUT326db4594e7e47918e2203aad99f53b4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page