Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Improvement of working conditions in the department stores project

Krystian Sebastian Ptasiński

Abstract

The purpose of the project was to make improvements in an inapt cashier`s working enviroment. In order to accomplish this, the following objectives were set: the purpose of the work, the object, the subject, the techniques, the tools and methods. In the initial phase of the project, the department stores were described. However, the description lacked details due to privacy constraints of the stores. The description included the following items: history, location, range and peak activity periods on the market. Cashier`s activities and some work related factors like stress were also captured. While discussing the literature, classification of working conditions was determined. For the position of cashier, those widely occurring physical overloads were identified. A brief overview of various physical workload factors helped in selecting those which are the most risky. The chapter ended with presentation of regulations and ISO standards related to organization of workstation. The chapter related to improvements in work environment started with presentation of project`s objectives. Next, general architecture of cash register desk was presented together with typical set of items purchased by customers. Next, the conditions of cashier`s work environment were examined listing the crucial parameters related to cashier`s desk and its equipment. In the subsequent chapters, two out of many physical overload risk evaluation methods were shown namely OCRA and REBA. The layout of these subchapters looked similar. At the beginning, the general characteristics of these methods were presented which included what needs to be reviewed and what proces needed to be followed. In case of OCRA method, scanning time, payment and number of monotypic movements were captured. The results were crucial in determining factors necessary to compute number of monotypic movements per minute. The OCRA indicator was 6,96 which means that risk of occurrence of overload is unacceptable. The REBA method, on the other hand, consisted of evaluation of position of individual body parts. Copyright pictures were used in this evaluation proces. Based on description, evaluation grades were assigned. The estimated risk of overload occurrence was high which means that changes need to be made immadiately. The next step was to evaluate the results. The unacceptable data was compared with data regarded as acceptable. In this way, the root cause and magnitude of the problem was determined. Subsequently, the changes in working conditions were presented. In order to improve body posture and position of arms, a cut was made under the desk up to 735mm. Futhermore, in order to reduce an angle of neck inclination, the hight of monitor was increased to 1060mm. To improve forearm position, swivel chair was leveled up. In addition to this, there were other chair related improvements performed. The seat adjustments made positive impact on reducing bending angle of palmar. The width and space behind cash register was increased. The last objective was to introduce the new cashier work schedule. After performing REBA and OCRA method re-evaluation, a signifcant improvements in work environment were noticed. In case of REBA method, the risk of occurrence of static overload was averrage. In the OCRA method, factor 2,325 was obtained which means it was close to acceptable. From the techincal standpoint, the improvements in the work environments was considered sufficient. The economic aspect of the change was perceived in a twofold manner. The cost of introducing the change was high 66 285 527 PLN. However, on the other hand, the total costs may be considered acceptable when comparing with annual profit. The project concluded with considerations for futher improvements as well as assessment of implementing proposed changes by store owners. In addition, futher improvements were opened for discussed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Krystian Sebastian Ptasiński (FoM) Krystian Sebastian Ptasiński,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt poprawy warunków pracy w sklepach wielkopowierzchniowych
Supervisor
Ewa Górska (FoM/EWEMD) Ewa Górska,, The Laboratory of Ergonomics and Work Environment Management (FoM/EWEMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Ergonomics and Work Environment Management Department (FoM/EWEMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-12-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Ewa Górska (FoM/EWEMD) Ewa Górska,, The Laboratory of Ergonomics and Work Environment Management (FoM/EWEMD)Faculty of Management (FoM) Grażyna Gierszewska (FoM/SMD) Grażyna Gierszewska,, The Department of Strategic Management (FoM/SMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
Projekt, warunki pracy, sklep wielkopowierzchniowy, ergonomia, monotypowość ruchów roboczych, obciążenie statyczne, kasjer, stanowisko pracy, harmonogram pracy.
Keywords in English
Project, working conditions, department store, ergonomics, monotypic movements working, static overload, cashier, workplace, work schedule.
Abstract in Polish
Projekt ma na celu dokonanie zmian, które mogą wpłynąć na niewłaściwe warunki pracy związane z pracą kasjera. By tego dokonać określony został cel pracy, obiekt i przedmiot pracy a także metody, techniki i narzędzia badawcze. Początkowa faza pracy polegała na opisaniu sklepów wielkopowierzchniowych. Treść działu opisującego sklepy wielko powierzchniowe przedstawiono w sposób uboższy ze względu na zachowanie polityki prywatności. Przedstawiona została historia, rozmieszczenie, asortyment i okresy największej aktywności sklepu na rynku. Wypunktowano także czynności wykonywane przez kasjera oraz czynniki towarzyszące pracy tj. stres. Przy omówieniu literatury dokonano podziału warunków pracy. Dla stanowiska kasjera szerzej występujące obciążenia fizyczne. Krótkie przedstawienie metod obciążenia pozwoliło na wybór tych, które były przydatne w ocenie ryzyka występowania obciążeń. Rozdział został zakończony przedstawieniem rozporządzeń oraz norm ISO dotyczących organizacji stanowisk pracy. Rozdział dotyczący projektu poprawy warunków pracy rozpoczęto od przedstawienia założeń projektowych. W tym miejscu opisano ogólną architekturę kasy, a także przedstawiono standardowy koszyk zakupów dokonywanych przez klientów sklepu. Następnie opisano warunków pracy kasjerów. Przedstawione zostały najważniejsze parametry związane z biurkiem kasy oraz jej wyposażeniem.. W kolejnych podrozdziałach przedstawione zostały dwie spośród metod oceny ryzyka obciążenia fizycznego – metody OCRA i REBA. Układ tych podrozdziałów wyglądał podobnie. Na początku przedstawiona została ogólna charakterystyka metod, co podlega ocenie oraz przebieg. W przypadku metody OCRA dokonano pomiaru czasu skanowania i zapłaty oraz liczbę wykonanych ruchów monotypowych. Wartości te były niezbędne przy wyliczeniu współczynników do uzyskania zalecanej liczby wykonywanych czynności monotypowych w przeciągu minuty. Wskaźnik OCRA wyniósł 6,96, co oznacza, że ryzyko występowania obciążeń jest nieakceptowane. Metoda REBA polegała na ocenie pozycji poszczególnych partii ciała. Do oceny posłużyły autorskie zdjęcia. Zgodnie z opisami przyporządkowane zostały właściwe oceny. Oszacowano ryzyko występowania obciążeń jako bardzo wysokie, co oznacza konieczność dokonania natychmiastowych zmian. Następnym krokiem było omówienie otrzymanych wyników. Wartości niekorzystne zostały zestawione z wartościami uznanymi za akceptowalne. W ten sposób uzyskano źródło oraz skalę problemu. W dalszej kolejności przedstawione zostały propozycje zmian warunków pracy. W przypadku poprawy pozycji tułowia oraz ramion zwiększono wcięcie pod blatem do 735 mm. Chcąc zredukować kąt nachylenia szyi zwiększono wysokość monitora do 1060 mm. W przypadku poprawy pozycji przedramion dokonano podwyższenia siedziska krzesła obrotowego. Dokonano także innych popraw związanych z krzesłem. Regulacja siedziska wpłynęła korzystnie na zmniejszenie miary kąta zgięcia dłoniowego. Zwiększona została szerokość i przestrzeń za kasą. Ostatnim założeniem było wprowadzenie nowego harmonogramu pracy kasjerów. Po ponownym dokonaniu oceny metodami REBA oraz OCRA wykazano znaczącą poprawę warunków pracy. W przypadku metody REBA ryzyko występowania obciążeń statycznych było średnie. W metodzie OCRA otrzymano wskaźnik 2,325, co oznacza że wynik ten był bliski akceptowalnego. Od strony technicznej poprawa warunków pracy została zatem przyjęta pozytywnie. Ocenę ekonomiczną odebrano dwojako. Koszty wykonania projektu okazały się wysokie i wyniosły 66 285 527zł. Z drugiej jednak strony łączne koszty można uznać za realne do poniesienia przy zestawieniu z rocznym dochodem. Praca została zakończona rozważaniami dotyczącymi możliwościami dokonania większych popraw, a także oceną szans na wprowadzenie zmian przedstawionych w projekcie przez właścicieli sklepów. Dodatkowo poruszony został wątek dalszych kierunków rozwoju.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Ptasinski_Krystian_251292.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14421

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3243aab930634addba641b768221b338/
URN
urn:pw-repo:WUT3243aab930634addba641b768221b338

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page