Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The urban design concept of the part of Sielce in Warsaw

Małgorzata Zielińska

Abstract

The diploma thesis presents a possible concept of managing the fragment of the area of Sielce in Warsaw. The study is based mainly on the local spatial development plan. Preparation of the concept was preceded by conducting own analysis including: functions of nearby buildings, communication system, location of green areas as well as getting acquainted with the acoustic map and history of the vicinity of the study area. These studies have been included and described in detail in the thesis. The work aims to design a coherent urban space with a significant share of biologically active areas, maintaining the continuity and values of the Sielecki Canal and reducing noise. Within the study area, both service and residential buildings, multi-family with services on the ground floor, as well as recreational areas were located. Within the study area there are located both service and multi-family buildings. Moreover public squares and urban green infrastructure were designed. In addition, one of the chapters presents examples of pro-ecological solutions and good practices that could be used in the concept of managing the area of study.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Małgorzata Zielińska (FGC) Małgorzata Zielińska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Koncepcja zagospodarowania przestrzennego fragmentu Sielc w Warszawie
Supervisor
Małgorzata Barbara Havel (FGC/CSMES) Małgorzata Barbara Havel,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-11-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Małgorzata Barbara Havel (FGC/CSMES) Małgorzata Barbara Havel,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Ewa Jarecka-Bidzińska (FGC/CSMES) Ewa Jarecka-Bidzińska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
zagospodarowanie przestrzenne, analizy przestrzenne, Mokotów, Sielce, planowanie urbanistyczne, zrównoważony rozwój, przestrzeń miejska
Keywords in English
spatial planning, spatial analysis Mokotow, Sielce, urban planning, sustainable development, urban space
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa przedstawia możliwą koncepcję zagospodarowana przestrzennego fragmentu Sielc w Warszawie. Opracowanie opiera się w znacznej mierze na założeniach planu miejscowego. Przygotowanie koncepcji poprzedzone zostało przeprowadzeniem własnych analiz: funkcjonalno-przestrzennej, komunikacyjnej, przyrodniczej, a także zapoznaniem się z mapą akustyczną oraz historią najbliższej okolicy terenu opracowania. Badania te zostały ujęte i opisane szerzej w pracy dyplomowej. Opracowanie miało na celu zaprojektowanie spójnej przestrzeni miejskiej o znacznym udziale powierzchni biologicznie czynnej, zachowanie ciągłości i walorów Kanału Sieleckiego i ograniczenie hałasu wewnątrz kwartałów zabudowy. Na terenie opracowania zlokalizowano zarówno budynki usługowe, jak i mieszkaniowe, wielorodzinne z usługami na parterze, a także tereny rekreacyjne i place publiczne. Dodatkowo jeden z rozdziałów poświęcony został przedstawieniu przykładowych rozwiązań proekologicznych i dobrych praktyk, które mogą zostać wykorzystane w koncepcji zagospodarowania obszaru opracowania.
File
  • File: 1
    266513_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 20712

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3205acf2e2644bf0996169f53383ace7/
URN
urn:pw-repo:WUT3205acf2e2644bf0996169f53383ace7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page