Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of startup common with selling services through mobile app

Katarzyna Lipska

Abstract

The aim of the thesis is to design a startup company that gives users the opportunity to create a project and purchase personalized clothing through a mobile application. The designed company is associated with the creation of personalized and unique products that users can create themselves. The work consists of an introduction, four chapters and a summary. The analysis was carried out for the studies presenting the startup environment in Poland. For this purpose, reports created by organizations dealing with startups were used. In the first chapter there are theoretical issues related to running a business and business models, as well as tools with which they can be verified. The second chapter consists of an analysis of competition and solutions proposed by competitors, as well as a strategic analysis of the designed company. It presents the strengths and weaknesses of the created company, as well as its opportunities and threats. As a result of the analysis, a strategy was proposed which should be adopted by the company. The third chapter presents the project of the project in question, which includes, among others, the necessary resources, key activities and the schedule of project execution. Elements of the business model were implemented in the project, which was checked using tools such as Business Model Canvas or the “magic triangle"; of O. Gassmann and colleagues. The choice of these tools is due to their high popularity, simplicity and the possibility of modification. Chapter four is project appraisal. It consists of the identification of project and enterprise risks, as well as the presentation of estimated costs and expected revenues. The work ends with a summary, in which the conclusions of the project work are presented. The work was carried out on the basis of literature studies, own observations and secondary research results.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Katarzyna Lipska (FoM) Katarzyna Lipska,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt startupu związany ze sprzedażą usług poprzez aplikację mobilną
Supervisor
Danuta Rojek (FoM/CIE) Danuta Rojek,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Danuta Rojek (FoM/CIE) Danuta Rojek,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM) Krystyna Lamparska-Jasińska (FoM/CIE) Krystyna Lamparska-Jasińska,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
startup, model biznesowy, indywidualna działalność gospodarcza, aplikacja mobilna, strategia
Keywords in English
startup, business model, own business activity, mobile application, strategy
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej jest zaprojektowanie przedsiębiorstwa typu startup, które daje użytkownikom możliwości stworzenia projektu oraz zakupu personalizowanej odzieży poprzez aplikację mobilną. Projektowane przedsiębiorstwo związane jest z tworzeniem personalizowanych i unikatowych produktów, które użytkownicy mogą sami stworzyć. Praca składa się z wstępu, czterech rozdziałów i podsumowania. Analizie poddano badania przedstawiające środowisko startupów w Polsce. W tym celu zostały wykorzystane raporty tworzone przez organizacje, które zajmują się tematyką startupów. W rozdziale pierwszym zawarte są zagadnienia teoretyczne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz modeli biznesowych, a także narzędzi za pomocą których można je weryfikować. Rozdział drugi składa się z analizy konkurencji oraz rozwiązań proponowanych przez konkurentów, a także analizy strategicznej projektowanego przedsiębiorstwa. Zaprezentowano w nim mocne i słabe strony tworzonego przedsiębiorstwa, a także jego szanse i zagrożenia. W wyniku analizy zaproponowano strategię, którą powinno przyjąć przedsiębiorstwo. W rozdziale trzecim przedstawiono projekt omawianego przedsięwzięcia, w którym zawarto między innymi niezbędne zasoby, kluczowe czynności oraz harmonogram realizacji prac projektowych. W projekcie zostały zaimplementowane elementy modelu biznesowego, który sprawdzono za pomocą narzędzi takich jak Business Model Canvas czy „magiczny trójkąt” O. Gassmanna i współpracowników. Wybór tych narzędzi spowodowany jest ich dużą popularnością, prostotą oraz możliwością modyfikacji. Rozdział czwarty to ocena projektu. Składa się z identyfikacji zagrożeń projektu oraz przedsiębiorstwa, a także przedstawienia szacowanych kosztów i przewidywanych przychodów. Praca zakończona jest podsumowaniem, w którym przedstawiono wnioski wynikające z pracy projektowej. Praca została wykonana na podstawie studiów literaturowych, obserwacji własnych i wyników badań wtórnych.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Lipska_Katarzyna_278728.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 24696

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT31dec005f2ea4e44990b3bc67c4f545a/
URN
urn:pw-repo:WUT31dec005f2ea4e44990b3bc67c4f545a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page